บทความvisual_thinking_Page1

Visual Thinking เป็นได้มากกว่าการจดบันทึก

Print Friendly

 Visual Thinking เป็นได้มากกว่าการจดบันทึก

เรียบเรียงโดย ทีม CELT

บทความvisual_thinking_Page1บทความvisual_thinking_Page2

ในการฟังบรรยาย การสอน สัมมนา การประชุม หรือการนำเข้าข้อมูลจำนวนมากในระยะเวลาอันจำกัด เราจะมีวิธีจดจำข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร

บทความvisual_thinking_Page3

ปัจจุบันได้มีเครื่องมือ ที่ชื่อว่า Visual Note Taking เข้ามาช่วยในการจดบันทึก โดยเป็นการใช้ภาพวาด สัญลักษณ์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้การจดบันทึกนั้นมีประสิทธิภาพ เห็นภาพรวมและสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากการคิดให้เห็นถึงการเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับภาพต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า Visual Thinking

บทความvisual_thinking_Page4

บทความนี้จะนำเสนอให้เห็นถึงมุมมองอื่นของการประยุกต์ใช้หลักการของ Visual Thinking ไปใช้ในงานรูปแบบอื่น ๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน นอกเหนือจากการสอน และการจดบันทึก ดังนี้

บทความvisual_thinking_Page5

Visual Thinking ในการบริหารงานและบริหารทีม โดย น.ส.กุลชรีย์ พิมพิน นักพัฒนาการศึกษา สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

บทความvisual_thinking_Page6

การทำงานร่วมกัน (Teamwork) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ เพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ หรืองานต่าง ๆ ซึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสมาชิกในทีมจึงเป็นทักษะที่สำคัญ และมีความท้าทายอย่างมาก เพราะนอกจากการบริหารงานตามหลักการเหตุผลแล้วยังต้องคำนึงถึงการจัดการอารมณ์ของสมาชิกอีกด้วย

บทความvisual_thinking_Page7

ซึ่งในการทำงานของทีม Micro credential ได้นำหลักของ Visual Thinking ที่นำการคิดเป็นภาพมาใช้ในการพูดคุยสอบทานความรู้สึกของทีมงานในแต่ละวัน ผ่านบัตรอารมณ์ (Emotions card)

บทความvisual_thinking_Page8

โดยแต่ละวันสมาชิกแต่ละคนสามารถเลือกบัตรอารมณ์ได้ ว่าตนรู้สึกอย่างไรอยู่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจความรู้สึกของกันและกัน ลดการพูดกระทบกระทั่งกันระหว่างสมาชิกภายในทีม ทำให้บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น

บทความvisual_thinking_Page9

นอกจากนี้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ทางทีมพัฒนาวิธีการทำงานเป็น Work from home มากขึ้นดังนั้นการมอบหมายงาน และติดตามงานระหว่างสมาชิก ก็เป็นอีกความท้าทาย โดยทีม Micro credential ได้นำเทคนิคของ Visual มากำหนดกรอบเวลาในการทำงาน เรียกว่า Sprint เพื่อกระจายงานไปยังสมาชิก และนำเทคนิคการเล่าภาพรวมของงาน ติดตามความคืบหน้า ความเชื่อมโยงกันของแต่ละ Task ภายใน Sprint นำเสนอให้สมาชิก และผู้บริหารเข้าใจภาพของงานได้ง่ายขึ้น

บทความvisual_thinking_Page10

Visual Thinking กับการออกแบบสื่อการสอนและใบงาน โดย น.ส.รสิตา รักสกุล นักพัฒนาการศึกษา สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

บทความvisual_thinking_Page11

ในการเรียนการสอนนอกเหนือจากการบรรยายเนื้อหา กิจกรรม บรรยากาศห้องเรียน อีกส่วนสำคัญต่อการเรียนรู้ก็คือ สื่อการสอนและใบงาน เพราะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกรอบคิดที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการบันทึกผลการเรียนรู้ของตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สอนสามารถประเมินผู้เรียนได้ง่ายขึ้น

บทความvisual_thinking_Page12

ซึ่งการสร้างสื่อการสอนและใบงานจะใช้ Visual Concept ทั้งการใช้สี สัญลักษณ์ และ Keyword ที่สั้นกระชับ เพื่อให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ ชวนให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกที่จะเรียนรู้ และใช้เวลาไม่นานในการทำเข้าใจ เนื่องจากมีการสรุปเนื้อหา ภาพรวม หรือกระบวนการที่สำคัญให้ผู้เรียนในทบทวนก่อนการบันทึกผลลงในใบงาน และยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจรายละเอียดกิจกรรมได้ง่าย รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดลง อีกทั้งยังเป็นการดึงดูดความสนใจได้อีกด้วย

บทความvisual_thinking_Page13บทความvisual_thinking_Page14

ตัวอย่างสื่อการสอน

บทความvisual_thinking_Page15

การทำแผนการสอน Course Syllabus ให้น่าสนใจด้วย Visual Thinking โดย ดร.ภาณุ แสง-ชูโต อาจารย์ประจำโครงการร่วมบริหารหลักสูตร มีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดียคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

บทความvisual_thinking_Page16

แผนการสอน (Course Syllabus) มีไว้เพื่ออะไร

บทความvisual_thinking_Page17

แผนการสอน (Course Syllabus) จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ช่วยสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรับรู้ร่วมกัน โดยแผนการสอนจะทำหน้าที่สะท้อนบอกถึงรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของข้อมูลเนื้อหา กิจกรรม การบรรยาย การปฏิบัติ การบ้าน และ วิธีการวัดประเมินผล ให้แก่ผู้เรียนได้รับทราบ โดยเฉพาะจะบอกถึงในสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหรือบอกเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะเตรียมตัว เตรียมความพร้อม หรือสร้างการรับรู้ ซึ่งจะนำพาไปสู่ความเข้าใจที่ตรงกันได้ เป็นการลดปัญหาช่องว่างของการสื่อสารและการเรียนรู้ที่ไม่เข้าใจตรงกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เป็นการปรับปรุงเพื่อการพัฒนานำไปสู่ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่มีร่วมกันในชั้นเรียน ที่ตรงใจทั้งผู้เรียนและครบถ้วนเนื้อหาของผู้สอน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่หลักสูตรได้ออกแบบและกำหนดตามเป้าหมายไว้ได้ และแผนการสอนยังช่วยสะท้อนต่อไปได้อีกว่าผู้สอนจะพัฒนาและออกแบบองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติอะไรบ้างให้แก่ผู้เรียน

บทความvisual_thinking_Page18

ซึ่งทางผู้สอนได้นำหลักการของ Visual Thinking มาร้อยเรียงสิ่งต่าง ๆ ในรายวิชาของหลักสูตรเข้าด้วยกันทั้งหมด ด้วยการใช้ภาพและแผนผัง ที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม

บทความvisual_thinking-19

ประโยชน์ของการนำหลักการของ Visual Thinking มาอธิบายแผนการสอน

เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย และดึงดูดให้ผู้เรียนได้อ่านสนใจติดตาม นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สอนสะดวกในการทบทวนถึงความคืบหน้าของการสอนในระหว่างเทอม และสามารถชี้แจงอธิบายให้ผู้เรียนได้ทราบถึงเป้าหมายผลลัพธ์การเรียนรู้ ถัดไปในแต่ละครั้งว่ามีการเชื่อมโยงเนื้อหากับกระบวนการสอนที่เป็นลำดับขั้นตอนว่าเป็นอย่างไร และด้วยวิธีการแนวคิดแบบไหน ถึงเป็นที่มาของการใช้ Visual Thinking นำมาประยุกต์ในการทำแผนการสอนนี้