TQM

Print Friendly

                                            TQM

เนื่องจาก TQM เป็นหนึ่งในนโยบาย ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ มจธ. เป็นองค์กรที่บริหารแบบ TQM  จึงขอเสนอให้ผู้สนใจได้รู้จัก TQM มากขึ้น

TQM  =  total quality management   เรียกว่า การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม

ในยุคธุรกิจที่มีการแข่งขันมากขึ้น  “คุณภาพ” เป็นประเด็นสำคัญของบุคลากรทุกคนในสายงานของธุรกิจ ไม่ใช่งานของแผนกใดแผนกหนึ่ง

ความอยู่รอดขององค์กรยุคแข่งขันนี้ จึงต้องเริ่มต้นด้วย

-ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm) ในการดำเนินงานด้วยการพิจารณาถึงกิจกรรมที่จำเป็นของกระบวนการทางธุรกิจ DPSR*

-ทำความเข้าใจกระบวนการ PDCA**  เพื่อการทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า

-การนิยามคุณภาพที่จำเป็นต่อธุรกิจ

-กำหนดกิจกรรมที่จำเป็นต่อการบริหารคุณภาพที่มุ่งหวังให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรเกิด “ภูมิปัญญา” (wisdom) เพื่อความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนตนเองสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเสมอให้กับลูกค้า

ความสำเร็จของธุรกิจข้างต้น  จำเป็นต้องให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรมีความคิดเชิงระบบที่มองธุรกิจอย่างเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน  และมองเห็นภาพรวม (holistic) ของระบบการบริหารทั่วองค์กร

 DPSR*  เป็นกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้บุคลากรแต่ละคนเข้าใจว่างานที่ตนเองรับผิดชอบคืออะไร และมีความสัมพันธ์กับงานอื่น ๆ อย่างไร แนวความคิดที่มองกระบวนการผลิตให้เป็นระบบ  เสนอครั้งแรกโดยชิวฮาร์ท(W.A.Shewhart) ค.ศ. 1950 ในรูปเส้นตรง  ประกอบด้วย 1.การออกแบบ  2.การผลิต 3.พยายามขาย

ต่อมา เดมมิ่ง (Deming)  พัฒนาจากของชิวฮาร์ท ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 ประการ คือ ออกแบบ (D-design)    การผลิต (P-production)  การขาย (S-sales)  การวิจัยตลาด (R-marketing research) เรียกวงจรของเดมมิ่ง

PDCA**    เป็นวงจรที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นปรับเปลี่ยนจาก วงจรการควบคุมคุณภาพ DPSR ที่ ดร.เดมมิ่งแนะนำเป็น

Plan การวางแผน (คิด)     Do การนำแผนไปปฏิบัติ (ทำ)    Check การตรวจเช็ก (ตรวจ)  และ Act การปฏิบัติการแก้ไข (แก้)

เรียกชื่อว่า  “วงจรเดมมิ่ง”