student-engagement-460-345

แนวคิดและงานวิจัยด้าน Student Engagement

Student Engagement คือการนำเสนอสองประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประเด็นแรกคือนำเสนอปริมาณเวลาที่นักศึกษาใช้ในกิจกรรมต่างๆหรือเวลาที่ใช้ในการเรียนและการศึกษาระหว่างการอยู่ที่มหาวิทยาลัย ประเด็นที่สองคือมหาวิทยาลัยได้มีการจัดเตรียมแหล่งทรัพยากรหรือมีการจัดการหลักสูตรและเพิ่มโอกาสในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษามากน้อยเพียงใด ซึ่งข้อมูลนี้ผ่านการศึกษาเป็นเวลา 10 ปี เพื่อเชื่อมโยงไปถึงการเรียนรู้ของนักศึกษา (About NSSE, What is student engagement :http://nsse.iub.edu/html/about.cfm)

Screenshot 2016-08-23 12.34.23

รูปแบบการจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในรายวิชา GEN441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

บทคัดย่อ: รายวิชา GEN441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี มีเนื้อหามุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจวิถีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เข้าใจความสัมพันธ์ของผู้คนและสิ่งแวดล้อมที่หล่อ หลอมให้เกิดวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจวิถี การดาเนินชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย และสามารถวิพากษ์ความแตกต่างของวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรม ใหม่ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายได้อย่างสันติสุขผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในรายวิชาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และวิเคราะห์ผลความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อระดับความรู้ด้านวัฒนธรรม ที่ได้รับ แบ่งการศึกษาออกเป็น 1) ขั้นออกแบบการจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) ขั้นวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อระดับความรู้ด้านวัฒนธรรมที่ได้รับจากกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่ตอบแบบประเมินการเรียนรู้ จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 92.2 จากนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษาที่ 1/2558 จานวน 154 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา วิเคราะห์ผลจากข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการ จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใช้แนวคิด Place-based Learning ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานที่ จริง และศึกษาข้อมูลจากแหล่งวัฒนธรรม จานวน 6 เส้นทาง โดยสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการนาเสนอใน ชั้นเรียนและนาเสนอในรูปแบบนิตยสารออนไลน์ได้ดี…

eeg-methode

คลื่นสมองกับการเรียนรู้

คลื่นสมอง โดยทั่วไปจะหมายถึง Electroencephalography (EEG) ซึ่งเป็นการตรวจจับความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ผิวหนังบริเวณศีรษะ ความต่างศักย์นี้เกิดจากการทำงานด้วยการส่งสัญญาณไฟฟ้าระหว่างกันของเซลล์ประสาทจำนวนมากในสมองส่วนที่ใกล้กับขั้วไฟฟ้าที่เราใช้ในการวัด คลื่นสมองนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางการแพทย์และการวิจัย ในปัจจุบันยังได้มีการประยุกต์นำคลื่นสมองนี้มาใช้สั่งการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ด้วย คลื่นสมองสามารถแบ่งเป็น 6 ประเภท ตามความถี่ของคลื่นได้ดังนี้ Delta wave มีความถี่อยู่ในช่วง 0 – 4 เฮิรตซ์ คลื่นประเภทนี้จะปรากฏในขณะที่เราหลับลึก หรือที่เรียกว่า การนอนในช่วง Non-rapid eye movement ในขั้นที่ 3 และ 4 การหลับลึกจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า Slow-wave sleep Theta wave มีความถี่อยู่ในช่วง 4 – 7 เฮิรตซ์ จะพบคลื่นสมองประเภทนี้มากในเด็กเล็ก สำหรับในเด็กโตและวัยผู้ใหญ่ คลื่นสมองชนิดนี้จะปรากฏเมื่อกำลังมีสมาธิ ครึ่งหลับครึ่งตื่น หรือในการนอนหลับที่ไม่ใช่การหลับลึก Alpha wave มีความถี่อยู่ในช่วง 7.5 – 12.5 เฮิรตซ์ พบที่สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น และจะเกิดเมื่อมีการผ่อนคลายด้วยการหลับตา และคลื่นสมองชนิดนี้จะลดลงเมื่อลืมตาหรือนอนหลับ…