web-celt-thumbnail-obe

กิจกรรมหัวข้อ “ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง OBE

เอกสารประกอบ เอกสารประกอบการบรรยายช่วงที่ 1 เอกสารประกอบการบรรยายช่วงที่ 2 เอกสารประกอบการบรรยายช่วงที่ 3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด>> Bloom s Taxonomy ดาวน์โหลด>> Bloom s Taxonomy Verb ใบงาน ดาวน์โหลด>> Course-design OBE ส่งมาที่อีเมล์ celt.kmutt@gmail.com วิดีโอย้อนหลัง Part 1 หลักการ Outcome-based education (OBE) และการออกแบบ Learning Outcome (LO) Part 2 การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจนและหลักการวัดประเมินผลและออกแบบเกณฑ์การประเมิน (Rubric) Part 3 การสร้างเกณฑ์การประเมิน (Rubric) ของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน (LLO) และการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้

Rubric

Two types of Rubrics What’s the difference between analytic and holistic rubrics? Analytic rubrics identify and assess components of a finished product. Holistic rubrics assess student work as a whole. Example of holistic rubric Example of Analytic rubric  

ประชุมพิจารณากรอบหลักสูตร Computing Science ระดับ ป.1 – ม.6

สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ให้ความร่วมมือกับ สสวท. ในการร่วมวางกรอบหลักสูตรวิชา Computing Science ระดับประถม และมัธยม ผู้เขียนโชคดีที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมพิจารณา learning outcome ในวันนี้ด้วย ทำให้ได้สัมผัสกระบวนการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (outcome-based curriculum) ที่มีผลกระทบสูงในระดับประเทศ ความโชคดีอีกประการหนึ่ง คือมีโอกาสได้พบกับ “อาจารย์คนแรกๆ” ของผู้เขียนในวงการ computer science ที่ไม่ได้พบกับท่านมาตั้ง 16 ปี นั่นคือ รศ. ยืน ภู่วรวรรณ (คราวที่แล้วผู้เขียนยังเป็นนักเรียน ม.6 ตัวเล็กๆ) ในวันนี้ได้เรียนรู้ทัศนคติในการทำงานที่ดีหลายประการจากตัวอย่างและโอวาทของท่าน หลักสูตรใหม่ที่กำลังออกแบบกันอยู่นี้ กระทรวงศึกษาธิกาวางแผนจะประกาศใช้ราวเดือน ก.พ. ปี 2560 สำหรับทุกโรงเรียนในประเทศไทย ทั้งในระดับประถมและมัธยม (ป.1 – ม.6) เพื่อเตรียมพร้อมเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต วิสัยทัศน์หลักที่เป็นแนวทางในการวางหลักสูตรนี้ก็คือ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน (ทักษะการคิดเชิงคำนวณ) ตลอดจนสมรรถนะอื่นๆ ที่เกียวข้องกับวิชา computer นั้น ล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตในอนาคต ไม่ว่านักเรียนจะเติบโตขึ้นมาแล้วประกอบอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ตาม

affectivedomain

การประเมิน Learning outcome ตาม Bloom’s taxonomy ของ Affective domain

หายหน้าหายตาไปนาน คนเขียนก็เข้าโรงพยาบาลไปเรียบร้อย แล้วก็กลับมาทำงานใหม่ด้วยจิตใจแจ่มใส แอ๊ะเราจะวัดได้ไงว่าจิตใจเราแจ่มใส เราก็ต้องประเมินใช่ไหมครับ ผมได้อ่านงานวิจัยหนึ่งของต่างประเทศเรื่องการประเมินหมวดของ affective domain หรือ Soft skill เช่น กลุ่มด้านเจตนาคติ หรืออารมณ์ ในบทวิจัยนี้เขาได้กล่าวว่า affective domain คือกลุ่มที่อ้างอิงถึงทัศนคติ (Attitude) และ คุณค่า(Value) มากที่สุด ตามมาด้วย แรงจูงใจ(Motivation) และความเชื่อ(Beliefs) แค่ฟังพวกนี้ก็วัดยากใช่ไหมครับ เชื่อหรือไม่ว่าต่างประเทศก็ไม่ค่อยมีคนวัดมากเหมือนกัน คราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างของ LO ของ affective domain ตาม Bloom ดีกว่า Receiving /attending – Take interest in innovation of technological sciences. Collect information about healthy life style. Tolerate different attitudes towards…

mekong

USAID Comet – Outcome based education

หลังจากที่ได้ไปงานสัมมนาเชิงวิชาการของคลังสมองวันที่ 5-6 กันยายน 2559 ดร.พัฒนาช พัฒนะศรี มหาวิทยาลัยมหิดลได้มาบรรยายเรื่อง USAID COMET อาจารย์ได้ร่วมงานกับ USAID ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแรกๆที่สหรัฐสนับสนุนการศึกษาสำหรับประเทศที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขง ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือ Outcome based education คำถามว่าคล้ายอย่างไรก็เห็นได้จาก Instruction toolkit ที่พูดถึงเรื่องการทำ Backward design และการใช้ Bloom’s taxonomy รวมถึงวิธีการเขียน Learning outcome โครงการนี้มีส่วนดีคือ จะมีการพูดถึงการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในการสอน เช่น Blended learning และ Peer active learning ถ้าสนใจสามารถดาวโหลดเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ Mekong Skill 2 work  

Program learning outcome ของวิชาพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ทำอย่างไรที่จะวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างชัดและเห็นตรงกันกับคณะต่างๆ ผลลัพธ์การเรียนรู้ควรเป็นอย่างไร ความเก่งจะแสดงออกมาได้อย่างไร ควรจะมีแกนหลักในการสอนทางคณิตศาสตร์แล้วก็มีความต้องการของภาควิชา ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้สำรวจคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย เช่น วิศวะ สถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม และพบว่ามีเนื้อหาบางเรื่องที่ทางคณะต้องการและไม่ต้องการ ตอนนี้ได้ผลตอบกลับมาในรายระดับภาค ครุศาสตร์มีการเรียนสองกลุ่ม คือ เรียนกับวิศวะ อีกกลุ่มเรียนกับครุศาสตร์ กลุ่มที่เรียนกับวิศวะจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะนศ.จะตกมาก ในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีมีปัญหาเรื่องเนื้อหาสักเท่าไหร่ แต่ทางคณะอยากเพิ่มเรื่อง Application ส่วนทางสถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม มีระบบติดตามนักศึกษาตลอด เช่น สำรวจนักศึกษาออนไลน์ นศ.มีทัศนคติที่ดี สิ่งที่สถาบันขอคือ อยากให้มีการบูรณาการกับวิชาพื้นฐาน ถ้าทำอะไรพิเศษกับหลักสูตรหนึ่งจะกระทบกับคณะอื่นที่เรียนร่วมกัน การสอนจะมีสอนประมาณ 4 ชม. เผื่อว่าจะมีการทำกิจกรรม ส่วนวิชาฟิสิกส์ มีการปรับเนื้อหาค่อนข้างยากเพราะต้องตรงตามการควบคุมทางวิชาชีพของวิศวกร บางส่วนต้องตอบคำถามทาง Soft-skill มีการปรับเทคนิคการสอนเช่น ทางสถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม มีการสอนในรูปแบบ Active learning และพบว่ามีสาเหตุหลายปัจจัยทั้งในเรื่องของความรู้พื้นฐานยังไม่พร้อม นศ.เจอเรื่อง Dif และ Integrate ทางคณิตศาสตร์ได้ช่วยปรับพื้นฐาน ควรเรียนสองเรื่องนี้ให้จบสิ้นก่อนสอบกลางภาค ควรมีการใช้ TA เข้ามาช่วย ตอนนี้ได้มีการวิจัยจาก LI และ GEO โดยให้เด็ก…