การขอใบเสร็จไม่ให้พลาด-feature

checklist ขอใบเสร็จ ไม่ให้พลาด

checklist ขอใบเสร็จ ไม่ให้พลาด ในใบเสร็จจะต้องประกอบไปด้วย ชื่อและที่อยู่ผู้ขาย ชื่อและที่อยู่ + เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของมหาวิทยาลัย 099-4000-1600-97 รายการสินค้าและจำนวนเงินถูกต้อง มีลายเซ็นต์ ผู้รับเงิน กรณีที่ทางร้านค้าไม่สามารถออกใบเสร็จให้ได้จริงๆให้ใช้ใบสำคัญรับเงินแทน

ยืมเงินLI-feature

4 ขั้นตอนการยืมเงิน LI

4 ขั้นตอนการยืมเงิน LI กรอกใบประมาณการค่าใช้จ่ายและสัญญาการยืมเงิน พร้อมแนบเอกสารโครงการ-proposal (ถ้ามี) นำเอกสารส่งงานการเงิน เพื่อเสนอ ผอ. LI อนุมัติ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1-2 วัน รับเงินจากงานการเงิน และลงลายมือผู้รับเงินในสัญญาการยืมเงินให้เรียบร้อย  โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน รวบรวมเอกสาร ใบเสร็จ หลักฐานการจ่ายเงินต่างๆ ส่งให้งานการเงินภายใน 7 วัน หลังงานเสร็จ *กรณีต้องใช้จ่ายเกิน 50,000 บาท ให้ใช้แบบสัญญาการยืมเงินของ มจธ. และเสนอรองอธิการบดีอนุมัติ Download เอกสารที่ต้องใช้ แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายและสัญญาการยืมเงิน LI แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงินกองคลัง (กรณีต้องใช้จ่ายเกิน 50,000 บาท)

สัมมนา2-feature

5 ขั้นตอน การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา นำเสนอผลงานในประเทศและต่างประเทศ

5 ขั้นตอน การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา นำเสนอผลงานในประเทศและต่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา การนำเสนอผลงาน Step ในประเทศ ต่างประเทศ 1 1.1 กรอกแบบขออนุมัติเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาในประเทศ พร้อมแนบบทคัดย่อ แบบตอบรับ และโปรแกรมการจัดงาน กรณีไปนำเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ  สามารถขอเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จาก สำนักวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร (ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี  ตามวงเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท)  โดยปฏิบัติดังนี้ 1.2 กรอกใบประมาณการค่าใช้จ่ายและสัญญาการยืมเงิน LI (ถ้ามี) 1.1 กรอกข้อมูลงานวิจัยในฐานข้อมูลวิจัย 1.2  กรอกใบสมัครขอรับทุนเผยแพร่ผลงาน วจ.-1 1.3  แนบบทคัดย่อ แบบตอบรับ และโปรแกรมการจัดงาน 1.4  กรอกใบประมาณการค่าใช้จ่ายและสัญญาการยืมเงิน มจธ. (ถ้ามี) 1.5  เสนอ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยฯ …

ค่าเดินทางภายนอกมจธ-feature

6 ขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับการเบิกค่าเดินทางไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย

6 ขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับการเบิกค่าเดินทางไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงาน 1.   กรอกแบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย (กรุงเทพฯและปริมณฑล) พร้อมแนบเอกสาร/โครงการ/งานที่ต้องไปปฏิบัติ หรือ   กรอกแบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด โดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคล  พร้อมแนบเอกสาร/โครงการ/งานที่ต้องไปปฏิบัติ 2. เสนอ ผอ. LI อนุมัติการเดินทาง ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1-2 วัน   หลังเดินทางไปปฏิบัติงาน 3. กรอกใบรับรองการจ่ายเงิน (กค. 06) เพื่อเบิกค่ารถแท็กซี่ พร้อมแนบใบเสร็จค่าผ่านทางพิเศษ (ถ้ามี) หรือ กรอกใบสำคัญรับเงิน (กค. 07) เพื่อเบิกค่าชดเชยยานพาหนะส่วนบุคคล พร้อมแนบใบเสร็จค่าผ่านทางพิเศษ (ถ้ามี) พร้อมแนบ Google map ประกอบการคำนวนระยะทาง 4. ส่งเอกสารให้งานการเงินดำเนินการเบิกจ่าย 5. เสนอ ผอ. LI อนุมัติเบิกจ่าย โดยการเงินทำการสำนาชุดเบิกเก็บ  ต้นฉบับส่ง สำนักงานคลัง ใช้เวลาดำเนินการ 1-2 วัน 6. สำนักงานคลังแจ้งการโอนเงิน ผ่านทาง…

การขออนุมัติจัดหาพัสดุ-feature1

การขออนุมัติจัดหาพัสดุและการจ้าง

การขออนุมัติจัดหาพัสดุและการจ้าง มี 2 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ 1. กรอกแบบขออนุมัติจัดหา พร้อมแนบเอกสารโครงการ-proposal (ถ้ามี) กรณีเป็นพัสดุ ให้แนบ spec ของสินค้าและใบเสนอราคามาด้วย กรณีเป็นงานจ้าง ให้แนบขอบเขต/เงื่อนไขการจ้าง 2. นำเอกสารส่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อเสนอ ผอ.LI อนุมัติ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1-2 วัน แนะนำว่าอย่าลืมกรอกแบบขออนุมัติจัดหาทุกครั้งก่อนซื้อพัสดุ/งานจ้างนะคะ สำหรับใครที่ยังสงสัยว่า คำว่า พัสดุ วัสดุ และครุภัณฑ์ หมายถึงอะไร ต่างกันอย่างไร ขอให้คำอธิบายเสริมความเข้าใจสั้นๆ ดังนี้ คำว่า พัสดุ ในที่นี่ หมายถึง วัสดุ หรือครุภัณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง วัสดุ หมายถึง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น ครุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเมื่อชำรุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม Download เอกสารที่ต้องใช้…

feature-article-km

การจัดสัมมนา ฝึกอบรม ประชุม

การจัดสัมมนา ฝึกอบรม ประชุม 7 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับใครที่จะจัดกิจกรรม สัมมนา ฝึกอบรม ประชุม ก่อนจัดกิจกรรม 1. ทำบันทึกขออนุมัติจัดสัมมนา ฝึกอบรม และประชุม พร้อมแนบเอกสารโครงการ (proposal) 2. เสนอผอ. LI อนุมัติจัด ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1-2 วัน *เสนอรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการอนุมัติ กรณีเป็นงานด้านวิชาการ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3-4 วัน 3. จัดเตรียมเอกสารจำเป็นต่างๆ อาทิเช่น หนังสือตอบรับการจัดงาน, หนังสือเชิญวิทยากร กรอกแบบขออนุมัติจัดหาพัสดุ/การจ้าง  กรอกใบประมาณการค่าใช้จ่ายและสัญญาการยืมเงิน LI 4. เสนอ ผอ.LI อนุมัติเงินยืมใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1-2 วัน หลังจัดกิจกรรม 5. ส่งหลักฐานการจ่ายเงิน รวบรวมเอกสาร ใบเสร็จ หลักฐาน การจ่ายเงินต่าง ๆ ส่งให้งานการเงินดำเนินการเบิกจ่าย 6. เสนอ ผอ. LI อนุมัติเบิกจ่าย โดยการเงินทำการสำเนาชุดเบิกเก็บต้นฉบับบส่งสำนักงานคลัง ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1-2 วัน 7. สำนักงานคลังแจ้งการโอนเงิน ผ่านทาง…

faq

FAQ

Q : อยากทราบขั้นตอนการเปิด Project งานวิจัยแหล่งทุนภายนอก A : การรับงานโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก หลังจากที่นิติกรของมหาวิทยาลัย ได้ทำการตรวจสอบสัญญา/ข้อตกลงการทำงาน และได้มีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้ถือสัญญาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ และดำเนินการดังนี้  หัวหน้าโครงการ จัดทำใบประกาศโครงการวิจัย  เสนอรองอธิการฝ่ายวิจัยฯ ผ่านผู้อำนวยการ LI  ดำเนินงานตามสัญญา + รอรับเงินอุดหนุนตามงวด + ให้การเงินออกใบเสร็จรับเงินงวดให้แก่ผู้ว่าจ้าง นำหลักฐานการจ่ายเงิน =ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญ ส่งให้การเงินทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ ทำเรื่องปิดโครงการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงาน ส่งเล่มรายงานให้หน่วยงานเก็บไว้ 1 เล่ม และมหาวิทยาลัยอีก 1 เล่ม Q : สงสัยเรื่องการจ้างคนมาถ่ายทำวีดีโอ ทำอย่างไร? A : ระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่ได้มีกำหนดอัตราการจ้างเหมาถ่ายทำวีดีโอไว้ ทั้งนี้อัตราการจ้างเหมาให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าของงบประมาณ  โดยให้ยึดหลักการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม และคุ้มค่า และต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงในการทำงาน เพื่อกำหนดรายละเอียดขอบเขตภาระงานไว้ให้ชัดเจน Q : กรณีเราจัดโครงการและจะต้องตั้งงบประมาณโครงการ อยากทราบอัตราการเบิกค่าใช้จ่าย  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก A…