318

Actor-Teacher: ดารา-อาจารย์

ผมมีโอกาสได้เข้าร่วม workshop จาก ผศ.ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง โดยมีหัวข้อคือ Developing Teaching and Learning Skills: Actor-Teacher ถือว่าเป็น theme ที่เหมาะสมกับชื่อเสียงของอาจารย์มากที่สุด เพราะท่านเป็นทั้ง teacher และ actor ในคนคนเดียวกัน ในความเป็น teacher ท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาการสื่อสารและการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในความเป็น actor ท่านเป็นนักร้อง นักแสดง มีผลงานหลายชิ้น ชิ้นล่าสุดคือ มังกรสลัดเกล็ด ร้อยปีชาติกาล อ.ป๋วย หัวข้อที่อาจารย์เน้นย้ำหลายครั้ง ถ่ายทอดผ่านมุมมองต่างๆ คือคำว่า improvisation

Screenshot 2016-08-22 16.17.30

การสื่อสารอย่างชาญฉลาด สอนอย่างไรให้เข้าถึงใจนักศึกษา

บันทึกสรุปเนื้อหาการสัมมนาหัวข้อ: การสื่อสารอย่างชาญฉลาด สอนอย่างไรให้เข้าถึงใจนักศึกษา บรรยายโดย: ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ คำนำ (สรุป 7 บรรทัด): ผู้เขียนเคยได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารจากแหล่งต่างๆ มากมาย และเคยได้ยินการบรรยายนับครั้งไม่ถ้วนเกี่ยวกับ active learning techniques แต่ไม่เคยมีครั้งใดเลยที่ได้เห็นตัวอย่างการใช้เทคนิคเหล่านั้นจริงๆ อย่างมีศิลปะแยบยลได้น่าประทับใจมากเท่ากับวิทยากรท่านนี้ ในระหว่างการฟังผู้เขียนไม่ได้จดบันทึกไว้แต่เนื้อหาและไม่ได้สังเกตเพียงแค่ตัววิทยากร แต่ยังได้สังเกตสีหน้าท่าทางของผู้ฟังท่านอื่นทุกท่านซึ่งประกอบไปด้วยผู้คนหลากวงการ หลากความอาวุโส (ตั้งแต่อาจารย์ใหม่ไปจนถึงอดีตอาจารย์ของวิทยากรเอง) ไม่น่าเชื่อว่าในห้วงเวลา 90 นาทีนับจาก 15:00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่สมควรแก่การง่วงนอน วิทยากรกลับทำให้ทุกคนรู้สึกสนุกเหมือนกำลังชมทอล์คโชว์ของศิลปินระดับชาติ และยังสามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่อัดแน่นไปด้วยศาสตร์และศิลป์อันสำคัญยิ่งต่อการก้าวเข้าไปสู่หัวใจของนักศึกษาได้ละเอียดลึกซึ้งเช่นนี้