Screenshot 2017-03-13 11.37.16

แนะนำ FormScanner: เครื่องตรวจข้อสอบ multiple choice อัตโนมัติ (free & open source)

เมื่อไม่นานมานี้ผมได้ไปงานเสวนาทางด้านการศึกษางานหนึ่ง พบกับการแสดงสินค้าที่ช่วยลดภาระของอาจารย์ในด้านการประเมินผล ได้แก่ ระบบช่วยตรวจข้อสอบ multiple choice อัตโนมัติ ระบบที่เขานำมาจัดแสดงนั้นถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก และใช้งานได้อย่างง่ายดาย สะดวกสบาย และมีความแม่นยำสูง แต่ว่ามันไม่ฟรี

ว่าด้วยเรื่อง PISA (โดย รศ.ดร.ยืน)

คัดลอกจาก Facebook page ของ รศ.ดร.ยืน ภู่วรวรรณ ว่าด้วยเรื่อง PISA ตอนที่ 1 จากผลของ PISA 2015 ที่ผ่านมาตอบโจทย์หลายอย่างของประเทศ จึงขอนำผลมาลองช่วยกันวิเคราะห์ เพื่อทำคิดต่อและทำการวิเคราะห์ร่วมกัน PISA เป็นการทดสอบวัด Literacy ของคน จัดโดย OECD หรือองค์การร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาส่วนใหญ่สมาชิกเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ที่ต้องการรู้พื้นฐานของคนเพื่อการประกอบวิชาชีพ โดยวัดสิ่งที่จำเป็นในชีวิตจริง ไม่ได้วัดเนื้อหาในหลักสูตร การวัดจึงวัดในสามเรื่อง คือ ขีดความสามารถการอ่าน Reading ability เพราะเป็นสิ่งที่จะบอกว่า บุคคลนั้นมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีเพียงไร เพราะการอ่าน แล้วเข้าใจ เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ใหม่ได้