Authentic-01

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดย ผศ. ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียบเรียงโดย ทีม CELT Assessment กับ Evaluation ต่างกันอย่างไร เมื่อพูดถึงการประเมิน เรามักเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดระหว่างคำว่า Assessment กับ Evaluation โดยทั้งสองคำนี้มีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์ของการประเมิน ดังนี้ Evaluation คือ การประเมินด้วยการตัดสินจากคุณภาพ ที่ได้จากการวัด และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (Criteria) ที่กำหนด เพื่อประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการหรือไม่ มากน้อยเพียงใด Assessment คือ การประเมินจากการเพิ่มคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนรู้ว่าตนเองสามารถทำอะไรได้ และมีแนวทางการพัฒนาต่อไปได้อย่างไร การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงนั้น ภาระงานของผู้เรียนที่ผู้สอนให้ไปจะต้องสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตจริงมีความหมาย และเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของผู้เรียน ซึ่งในหนังสือ ตำราส่วนใหญ่ ต่างยอมรับว่า “วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเป็นวิธีที่ดีที่สุด” ตัวอย่างการประเมินทั่วไปและการประเมินตามสภาพจริง ในการประเมินทั่วไป เมื่อต้องการประเมินผลการเรียนจะต้องหยุดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสอบประเมินผลการเรียน แต่สำหรับการประเมินตามสภาพจริง การประเมินผลไม่จำเป็นต้องหยุดการเรียนการสอน แต่สามารถประเมินผลในระหว่างการเรียนการสอน ในการประเมินทั่วไป ผู้เรียนจะทราบผลคะแนนจากการประเมินผลการเรียน…

Hybrid-01

Hybrid Learning and Assessment as Learning

โดย รศ. ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียบเรียงโดย ทีม CELT ปัจจุบันระบบการศึกษาได้มีการปรับกระบวนการเรียนรู้เป็นแบบ Hybrid มีการใช้ Learning Management System (LMS) เข้ามาช่วยในการจัดการห้องเรียนเป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมออนไลน์ ทั้งการฝากไฟล์การเรียนการสอน การรับ-ส่งงานระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน การทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ การดูสื่อดิจิทัลเพื่อทบทวนการเรียน รวมทั้งการเก็บหลักฐาน การติดตามพฤติกรรมเพื่อประเมินผลการเรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับ นอกจากนี้อาจใช้ในการออกแบบหลักสูตรและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อีกด้วย แนวคิดด้านการออกแบบการเรียนการสอน             การจัดการเรียนรู้แบบ TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) เป็น Framework หนึ่งที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในสภาวะปัจจุบันที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้บูรณาการร่วมกับการสอนมากขึ้น โดยประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ TCK (Technological Content Knowledge) คือ ผู้สอนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย น่าสนใจ และเหมาะสมกับเนื้อหา รวมทั้งสามารถพิจารณาได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศใดที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) ที่ตั้งไว้ TPK…

Screenshot 2017-03-13 11.37.16

แนะนำ FormScanner: เครื่องตรวจข้อสอบ multiple choice อัตโนมัติ (free & open source)

เมื่อไม่นานมานี้ผมได้ไปงานเสวนาทางด้านการศึกษางานหนึ่ง พบกับการแสดงสินค้าที่ช่วยลดภาระของอาจารย์ในด้านการประเมินผล ได้แก่ ระบบช่วยตรวจข้อสอบ multiple choice อัตโนมัติ ระบบที่เขานำมาจัดแสดงนั้นถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก และใช้งานได้อย่างง่ายดาย สะดวกสบาย และมีความแม่นยำสูง แต่ว่ามันไม่ฟรี

ว่าด้วยเรื่อง PISA (โดย รศ.ดร.ยืน)

คัดลอกจาก Facebook page ของ รศ.ดร.ยืน ภู่วรวรรณ ว่าด้วยเรื่อง PISA ตอนที่ 1 จากผลของ PISA 2015 ที่ผ่านมาตอบโจทย์หลายอย่างของประเทศ จึงขอนำผลมาลองช่วยกันวิเคราะห์ เพื่อทำคิดต่อและทำการวิเคราะห์ร่วมกัน PISA เป็นการทดสอบวัด Literacy ของคน จัดโดย OECD หรือองค์การร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาส่วนใหญ่สมาชิกเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ที่ต้องการรู้พื้นฐานของคนเพื่อการประกอบวิชาชีพ โดยวัดสิ่งที่จำเป็นในชีวิตจริง ไม่ได้วัดเนื้อหาในหลักสูตร การวัดจึงวัดในสามเรื่อง คือ ขีดความสามารถการอ่าน Reading ability เพราะเป็นสิ่งที่จะบอกว่า บุคคลนั้นมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีเพียงไร เพราะการอ่าน แล้วเข้าใจ เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ใหม่ได้