Survey – Make Learning Great Again

Print Friendly

การสำรวจพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนไทย

หัวข้อ

แบบสอบถามสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติการเรียนรู้ของประชากรไทย ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ 2559 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2560 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 682 คน ประกอบไปด้วยคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำ จำนวน 419 คน และคนที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต จำนวน 263 คน ประกอบไปด้วย

internet-nointer Screen Shot 2017-05-15 at 9.29.28 AM Screen Shot 2017-05-15 at 9.29.35 AM Screen Shot 2017-05-15 at 9.29.44 AM

กลุ่มที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ต

 • สาเหตุที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตคือ ไม่มีมีความจำเป็นต้องใช้
 • ใช้วิธีการขอคำปรึกษาจากคนใกล้ชิดเป็นช่องทางการเรียนรู้และค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
 • ทักษะและความรู้ที่ต้องการเพิ่มเติม คือทักษะชีวิต เช่น การทำอาหาร การเย็บปักถักร้อย มากที่สุด
 • อุปสรรคในการเรียนรู้ออนไลน์ คือใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น หรือใช้ไม่คล่อง และคิดว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
 • สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ควรจะมีรูปภาพมาก ๆ เนื้อหาที่เป็นตัวอักษรน้อย จะทำให้การเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตน่าเข้าไปใช้มากขึ้น

กลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ต

 • ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเพื่อการเรียนรู้และหาข้อมูลที่ต้องการ
 • ทักษะและความรู้ที่ต้องการเพิ่มเติม คือ ทักษะและความรู้ที่เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพ
 • ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารและการแบ่งปันความรู้
 • เรียนรู้ออนไลน์จากสื่อบน  social media และ เรื่องที่เรียนรู้คือความรู้ทั่วไป เช่น บันเทิง สุขภาพและ ศิลปะวัฒนธรรม
 • อุปสรรคของการเรียนรู้ออนไลน์คือ การที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต และปัญหาทางด้านภาษา
 • สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ควรปรับปรุงให้มีหัวข้อการเรียนรู้ที่หลากหลาย จะทำให้การเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตน่าเข้าไปใช้มากขึ้น

 

การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของคนไทยนี้

 1. สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม จำนวน 22 คน แบ่งเป็น
  1. กลุ่มผู้เรียน 7 คน
  2. กลุ่มผู้ผลิตสื่อ 5 คน
  3. กลุ่มผู้สอน 6 คน
  4. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในตลาดแรงงาน 4 คน
 2. กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้ง 4 กลุ่มเป็นผู้ที่เรียนรู้โดยอาศัยสื่อวีดีโอจาก YouTube และ Social Media เป็นหลัก
 3. กลุ่มผู้เรียน
  1. ชอบเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้
  2. ชอบเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มกับเพื่อนหรือคนใกล้ตัวที่เข้าใจวิธีการถ่ายทอด สอนหรือสามารถอธิบายให้เกิดความเข้าใจได้ดี
  3. ไม่ชอบการเรียนรู้แบบท่องจำ
 4. ในกลุ่มผู้ที่ทำงานแล้ว ได้แก่กลุ่มผู้สอน กลุ่มผู้ผลิตสื่อ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญตลาดแรงงงาน มองว่า
  1. การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยจะมีส่วนช่วยลดช่องว่างของการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้เรียนและผู้สอน
  2. ต้องปลูกฝังทัศนคติการเรียนรู้ที่ดี
  3. ควรทักษะของการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา
  4. ควรความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
  5. ควรมีทักษะทางภาษา

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ได้ อาจแบ่งได้ เป็น 6 ประเด็น ตามคำสำคัญ (Keyword ) ได้แก่

 1. ประเด็นเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
  1. ทัศนคติ ความคิดเห็น รสนิยมและการใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคล
 2. ประเด็นเรื่องสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้
  1. สื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบในการเรียนรู้ ใช้งานง่าย เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว เช่นวีดีโอ Social Media
 3. ประเด็นเรื่องทักษะที่ใช้ในการเรียนรู้
  1. ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การถ่ายทอดหรือเล่าเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
  2. ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน เช่น ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้หรือค้นคว้าด้วยตนเอง และทักษะที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติงานจริง
 4. ประเด็นด้านทัศนคติด้านต่าง ๆ จากผู้ถูกสัมภาษณ์
  1. ทัศนคติความคิดในเชิงบวก
  2. ยอมรับความแตกต่าง
  3. การยอมรับซึ่งกันและกัน
  4. การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
  5. ความหลากหลายในการเรียนรู้
 5. ประเด็นเกี่ยวกับแรงบันดาลใจหรือความชอบในการเรียนรู้ สิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี
  1. บุคคลที่เป็นแบบอย่างเพื่อนหรือคนใกล้ตัว
  2. การเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย
  3. ได้ทดลองปฏิบัติจริงได้ลงมือทำด้วยตนเอง
  4. การเรียนรู้ร่วมกันและสร้างสภาวะของการแข่งขัน
 6. ประเด็นด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สิ่งที่มีส่วนช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้
  1. สภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนตัว
  2. สภาพแวดล้อมที่เรียนรู้ร่วมกัน
  3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงมือปฏิบัติ
  4. สภาวะของการแข่งขัน

Poster Survey copy


Credits

ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลงาน “โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่” ดำเนินการวิจัยโดย สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดเผยแพร่ผลงานภายใต้หัวข้อ

Make Learning Great, Again and Again and Again!

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30 – 12:30 น.
ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

website: http://MLGAAA.com

 


หน้าหลัก

Index – Make Learning Great Again and Again and Again