Student evaluations of teaching_01-02

Student evaluations of teaching ถามอย่างไร ให้เข้าใจประสบการณ์เรียนรู้ทางไกลของนักเรียน

Print Friendly

Student evaluations of teaching km-01

Student evaluations of teaching (SET) หากแปลความตามคำศัพท์ SET คือการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนักเรียน แต่หากทำความเข้าใจตามวัตถุประสงค์แล้ว SET คือการประเมินเพื่อพัฒนา (develop) เพราะช่วยให้แนวทางแก่ผู้สอนว่ามีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงในการสอน และมีสิ่งใดที่จะช่วยเรื่องการเรียนรู้ของนักเรียนได้ โดยรู้จากความคิดเห็นของนักเรียน

แต่โดยทั่วไป การทำ SET มักจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายภาคเรียน หรือเกือบปลายทางของกระบวนการเรียนการสอนในวิชาหนึ่ง ๆ จึงเท่ากับว่าเสียโอกาสที่จะได้ยินเสียงสะท้อนจากนักเรียนให้อาจารย์ได้รู้ข้อติติงหรือคำชื่นชมที่มีต่อการสอนของตนได้ทันในระหว่างทางของกระบวนการเรียนรู้

ประสบการณ์ใหม่ (เพิ่ม)คำถามใหม่

เมื่ออาจารย์จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนทางไกล (remote teaching) โดยเป็นการปรับเปลี่ยนแผนการสอนอย่างกะทันหันเพราะสถานการณ์แวดล้อมที่ไม่สามารถหยุดรอให้อาจารย์เตรียมความพร้อมได้ ทีมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลของ EDUCAUSE ได้รวบรวมรายการคำถามที่สกัดมาจากการแลกเปลี่ยน และข้อสังเกตต่าง ๆ ภายในกลุ่มประชาคมด้านการเรียนการสอน และที่เป็นประเด็นในระดับสาธารณะ และสร้างเทมเพลท (template) ของแบบสำรวจสั้น ๆ ขึ้น เพื่อใช้เก็บฟีดแบ็กเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนการสอนและการทำงานทางไกล (EDUCAUSE DIY Survey Kit: Remote Work and Learning Experiences) ประกอบด้วยชุดคำถามสำหรับคน 3 กลุ่ม คือ Student-Centered Questions สำหรับสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน, Faculty-Centered Questions สำหรับสำรวจความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน และ Staff-Centered Questions สำหรับสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กร

บทความนี้ขอยกตัวอย่างบางส่วนจากข้อคำถามสำรวจความเห็นของนักเรียน โดยแปลมาจากต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษ เทมเพลทนี้ใช้รูปแบบสำรวจรายการ (checklist) โดยให้เลือกตอบหลายคำตอบได้

หากสนใจ อาจารย์หรือผู้สอนอาจปรับใช้ EDUCAUSE DIY Survey Kit นี้ กับชั้นเรียนของท่าน* นอกเหนือจากการทำ SET ที่มีข้อคำถามเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนตามปกติ เพื่อเปิดทางรับฟังว่านักเรียนคิดอย่างไรต่อการเปลี่ยนสู่การจัดการเรียนการสอนทางไกล

ตัวอย่างคำถามจาก EDUCAUSE DIY Survey Kit: Student-Centered Questions 

ประเด็นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในข้อใดที่เป็นความท้าทายสำหรับนักเรียน ตั้งแต่เปลี่ยนเป็นการเรียนการสอนทางไกล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

การที่อาจารย์ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี/แอพพลิเคชันที่ต้องใช้ในการสอน

การที่ฉันไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี/แอพพลิเคชันที่ต้องใช้ในการเรียน

การไม่บอกอย่างชัดเจนว่าฉันจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหรือแอพพลิเคชันใดบ้างในการเรียน

การเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อใช้ในการสื่อสาร เช่น Zoom, Skype, Google

การเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตที่มีความน่าเชื่อถือ

การเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิตอล เช่น อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ แล็บท็อป

การเข้าถึงซอฟต์แวร์เฉพาะทาง (specialized software) ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียน เช่น แอพพลิเคชันต่าง ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Adobe และ โปรแกรมคำนวณทางสถิติต่าง ๆ

การเข้าถึงสารสนเทศของห้องสมุด

การมีซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชันแทนเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานร่วมกันแบบ face-to-face ได้อย่างเพียงพอ (เช่น แอพพลิเคชัน Whiteboard)

ประเด็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ในข้อใดที่เป็นความท้าทายสำหรับนักเรียน ตั้งแต่เปลี่ยนเป็นการเรียนการสอนทางไกล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

การมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องเข้าเรียนพร้อมกัน เช่น การบรรยายหรือการประชุมแบบ live

ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกำหนดต่าง ๆ ของรายวิชา และงานที่มอบหมาย

กิจกรรมของวิชาต่าง ๆ อยู่ในช่วงเวลาใกล้กัน

ความชอบส่วนตัวในการเรียนแบบ face-to-face มากกว่า

การแปลงบทเรียนหรือกิจกรรมของรายวิชาที่เคยสอนในชั้นเรียนมาเป็นการสอนทางไกลยังทำได้ไม่ดีนัก

ความยากในการมีสมาธิหรือตั้งใจเรียน

การติดต่ออาจารย์ หรือการตอบสนองของอาจารย์

การมีแรงจูงใจเพื่อให้เรียนได้สำเร็จ

นักเรียนกังวลในเรื่องใดมากที่สุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนเป็นการเรียนการสอนทางไกล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เกรด/ การทำผลงานได้ดี

การผ่านข้อกำหนดของการฝึกงาน

การเปลี่ยนรูปแบบการให้เกรด (เช่น เปลี่ยนเป็นการประเมินด้วยเกณฑ์ผ่าน-ไม่ผ่าน, นับหน่วยกิต-ไม่นับหน่วยกิต)

การที่ไม่สามารถพบปะเพื่อนร่วมห้องได้แบบ face-to-face

การที่ไม่สามารถสื่อสารกับอาจารย์ได้

อาจไม่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด/ จบล่าช้า

การที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัยได้

การรักษาความเป็นส่วนตัว และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเมื่อทำข้อสอบออนไลน์

ความมั่นคงในที่อยู่อาศัย

ความมั่นคงทางอาหาร 

ทำให้นักเรียนได้รู้ว่าเสียงของพวกเขาจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ !

นักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า SET จะมีผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนได้เพียงใด พวกเขาอาจไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะใส่ใจและจริงจังกับฟีดแบ็กเหล่านี้ แม้ว่าอาจารย์จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อมูลที่ได้จาก SET ในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแล้วก็ตาม

การช่วยคลายความสงสัยของนักเรียนด้วยการบอกวัตถุประสงค์อย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอ ต้องอธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่าอาจารย์จะนำข้อมูลไปใช้อย่างไร และจะเกิดประโยชน์กับใครบ้าง

Chapman & Joines (2017) เสนอให้อาจารย์ลองทำ SET ระหว่างภาคเรียน และทำให้นักเรียนเห็นตัวอย่างจริงว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในการเรียนการสอนอย่างไร การยกตัวอย่างจริงจะทำให้นักเรียนเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อพวกเขาได้มีส่วนทำให้เกิดขึ้น และเป็นพวกเขาเองที่จะได้รับประโยชน์จากการให้ความร่วมมือในการทำ SET

 ถามให้ถูกจุด ถามให้ถูกเวลา

เช่นเดียวกับการเก็บข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ หลายคนอาจมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเที่ยงตรง (validity) ของคำถามที่ใช้ใน SET แน่นอนว่า SET ควรได้รับการออกแบบและผ่านการตรวจสอบคุณภาพจนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อที่ SET จะมีคำถามที่ถามได้อย่างตรงจุดในสิ่งที่เราต้องรู้ และควรรู้เพื่อที่นำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการสอน

อย่างไรก็ตาม หากมองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นว่า SET เป็นไปเพื่อการพัฒนา มากกว่าการวัดผล หากจะใช้ข้อมูลที่ได้จาก SET ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรเลือกช่วงเวลาของการสำรวจความเห็นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย และควรพิจารณาข้อมูลที่ได้โดยคำนึงถึงปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความคิดเห็นของนักเรียน เช่น สาขาวิชา ลักษณะของวิชา ขนาดชั้นเรียน (จำนวนนักเรียน) คุณลักษณะและความหลากหลายของนักเรียน ความสนใจและความคาดหวังที่นักเรียนมีต่อวิชา และผลการเรียนรู้ของการสอนนั้น ๆ  เพื่อการตีความผลสำรวจที่ไม่มองข้ามบริบทจริงของการเรียนการสอนที่อาจารย์ต้องพบเจอ ขณะเดียวกันก็ยังคำนึงถึงการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นฐานสำคัญ

         *หมายเหตุ: ข้อคำถามสำรวจความเห็นของนักเรียนในบทความนี้แปลมาจากต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษ หากท่านต้องการใช้ชุดคำถามจากต้นฉบับ หรือสนใจใช้คำถามสำรวจในกลุ่ม Faculty-Centered Questions และ Staff-Centered Questions สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเทมเพลทคำถามซึ่งเป็น Google Form ได้ที่ https://er.educause.edu/blogs/2020/4/educause-diy-survey-kit-remote-work-and-learning-experiences


Source:

ECAR. (2020). EDUCAUSE DIY Survey Kit: Remote Work and Learning Experiences. Retrieved from the EDUCAUSE Review website: https://er.educause.edu/blogs/2020/4/educause-diy-survey-kit-remote-work-and-learning-experiences

Chapman, D. D., & Joines, J. A. (2017). Strategies for increasing response rates for online end-of-course evaluations. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 29(1), 47-60.

บทความโดย น.ส.จันทิมา ปัทมธรรมกุล นักวิจัย สถาบันการเรียนรู้ มจธ.