web-celt-thumbnail-spss

กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับโครงการ กิจกรรม และวิจัยในการทำงาน

Print Friendly

01PR-WorkshopSPSS-14June2021-01

เอกสารประกอบ

Workshop SPSS


วิดีโอย้อนหลัง

Part 1
– สถิติเบื้องต้น (สถิติเชิงพรรณนา,มาตรการวัดทางสถิติ, กราฟ)
– Workshop1 การกรอกข้อมูลจากแบบสอบถาม (Variable View, Data View)

Part 2
– Workshop 2 Import data file (excel)
– Workshop 3 สถิติเชิงพรรณนา และ กราฟ

Part 3
– การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ: แบบสอบถาม (Cronbach’s Alpha Coefficient)
– Workshop 4
– การทดสอบสมมติฐานและสถิติอ้างอิง

Part 4
– สถิติอ้างอิง: สถิติแบบมีพารามิเตอร์
– Workshop 5.1, 5.2 (One Sample T-test)

Part 5
– สถิติอ้างอิง: สถิติแบบมีพารามิเตอร์ และ Workshop6 (Independent Sample T-test)
– สถิติอ้างอิง: สถิติแบบมีพารามิเตอร์
– Workshop7 (Paired Sample T-test)

Part 6
– สถิติอ้างอิง: การวิเคราะห์ความแปรปรวน One Way ANOVA
– Workshop8