web-celt-thumbnail-supoet

กิจกรรม “Smart Online Education Solution”

Print Friendly

web-celt-thumbnail-supoet

วิดีโอย้อนหลัง

Part 1 : Check-in, Tip การเตรียมการสอนออนไลน์

Part 2 : การใช้งานเครื่องมือบน Office 365

Part 3 : Interactive Presentation

Part 4 : สื่อประกอบการสอน Sketchlab, QR code

Part 5 : การติดตั้ง และใช้งาน Zoomit

Part 6 : 10 Tips การใช้ microsoft tools


สรุปกิจกรรม

สรุป webinar5 km-01

แนะนำการสอนออนไลน์โดยใช้ PowerPoint Live

 • บันทึกวิดีโอด้วย PowerPoint ได้คุณภาพของวิดีโอที่คมชัด ตัดต่อได้ ทำได้โดยไม่จำเป็นต้องออนไลน์
 • Present live นำเสนอแบบสด สามารถส่งลิงค์ หรือ สร้างเป็น QR Code ให้ติดตามการนำเสนอแบบสด หรือให้เข้าร่วมเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน
 • มีเมนูคำบรรยาย (subtitle)
 • Interaction ได้หลายแบบ มี real-time feedback, สื่อสารด้วยการส่ง emoticon ได้ง่ายดาย
 • ผู้สร้างไฟล์ (host) สามารถแชร์ PPT ให้นักเรียนซึ่งจะมีสิทธิเปิดดูสไลด์หน้าต่าง ๆ ได้ตามต้องการ และทำกิจกรรมตามที่ Host ได้ฝัง (embed) ไว้ มีฟังค์ชันให้ผู้สอนควบคุมการอนุญาตหรือปิดการแชร์เพื่อให้ผู้เรียนกลับมาดูสไลด์จากหน้าจอเฉพาะของ Host หรือตั้งค่าให้นักเรียนเข้าถึงไฟล์นำเสนอได้ แต่มีสิทธิแบบ view only
 • ใช้ Zoomit ช่วยให้การนำเสนอแบบสดน่าสนใจมากขึ้น และช่วยให้ผู้ฟังติดตามการบรรยายหรือกิจกรรมที่นำเสนอได้มากขึ้นด้วยโปรแกรม Zoomit ในการเขียน ขยาย หรือลดขนาดหน้าจอ จับเวลาและแจ้งเตือน
 • ทำสำรวจง่าย ๆ ด้วยการติดตั้ง Add-in ใน PPT เช่น ทำ Poll Everywhere หรือใช้ Poll form สามารถตั้งค่าให้เก็บหรือไม่เก็บข้อมูลของผู้ตอบ (เช่น ชื่อ อีเมล์) และตั้งค่าจำกัดการตอบกลับให้ 1 คำตอบต่อคน รู้เวลาเข้า-ออกของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยดูได้จาก time-stamp ของการส่งคำตอบ
 • ทำแบบประเมินโดยลิงค์ไปที่ Google Form เมื่อจบการนำเสนอสด ซึ่งจะสรุปผลให้อัตโนมัติ และแสดงข้อมูล interaction ต่าง ๆ กับสไลด์ได้ด้วย เช่น มีผู้กด like จำนวนเท่าไหร่ โดยที่ Host สามารถเห็นข้อมูลได้แบบ real time หรือผัง Google Form ใน PPT สำหรับทำควิซ หรือข้อสอบได้ นักเรียนจะเข้าลิงค์นี้ได้ก็ต่อเมื่ออาจารย์แชร์ลิงค์ดังกล่าว
 • แสดงการจำลอง (simulation) โดยฝังแอพพลิเคชัน PHET ใน PPT ได้ ให้นักเรียนทำกิจกรรมตามโจทย์ หรือทดลองทำจากแอพพลิเคชันใน PPT (เมื่ออาจารย์แชร์สไลด์ให้)
 • ฝังลิงค์ทำกิจกรรมจากสื่อสามมิติ (ตัวอย่าง 3D models online จาก Sketchfab.com) อาจารย์สามารถเลือกชนิดโมเดลที่เหมาะกับความต้องการ แล้วแชร์ลิงค์ หรือ QR Code ให้นักเรียนเข้าถึง ซึ่งหากใช้ Sketchfab ในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะสามารถดูสื่อสามมิติแบบ Augmented reality หรือ Virtual reality ได้ด้วย กรณีที่แชร์ผ่าน QR Code มีข้อดี คือไม่มีวันหมดอายุ และไม่จำกัดจำนวนครั้งของการสแกนเข้าดู

Teams for Education การจัดการชั้นเรียนออนไลน์

Features ที่หลากหลายสำหรับการสอนออนไลน์

1. Learning Environment เตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อม เสริมประสิทธิภาพการเรียน

 • Organization แบ่งกลุ่มนักเรียน แบ่งโมดูลตามเนื้อหาการเรียนการสอน แบ่งโมดูลตามผู้สอน (กรณีมีผู้สอนร่วม) ช่วยให้ติดตามดูวิดีโอในภายหลัง หรือทบทวนกิจกรรมต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึ้น
 • Channel ตั้งค่าให้เป็น General เป็นค่ามาตรฐานสำหรับนักเรียนทั้งห้อง สามารถนัดหมายและแจ้งเตือนทางปฏิทินได้ ส่วนการตั้งค่า Private หรือกลุ่มปิดสำหรับนักเรียนเฉพาะกลุ่ม จะไม่สามารถแจ้งเตือนทางปฏิทินได้
 • Meeting options ตั้งค่าสถานะให้แก่ผู้เข้าร่วม
 • Organizer ผู้นัดหมายหรือผู้สร้างการประชุม สามารถบันทึกวิดีโอได้ ปิดเสียงผู้เข้าร่วม (mute)
 • Presenter แชร์หน้าจอ ควบคุมการเปิดปิดไฟล์ได้ บันทึกวิดีโอได้
 • Attendee ไม่สามารถแชร์หน้าจอได้

สถานะตั้งต้น (default) ของผู้เข้าร่วมทุกคนเป็น Presenter แต่ Organizer สามารถตั้งค่าเพื่อคัดกรองผู้เข้าประชุม, ตั้งค่าให้ผู้สอนร่วม หรือผู้ช่วยสอนให้เป็น Presenter ได้ หรือกรณีที่ให้นักเรียนนำเสนองาน อาจารย์สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าชั่วคราว เพื่อให้นักเรียนมีสิทธิได้ตามกำหนด

2. Collaborative Learning ผู้เรียน ผู้สอน ร่วมกันจดบันทึก เรียนรู้ร่วมกัน

Meeting notes ร่วมกันจดบันทึก ทำได้ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังคาบเรียน แชร์ข้อมูลสำคัญจากการอภิปรายหรือระดมสมอง และเก็บบันทึกไว้ติดตามย้อนหลังได้ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน

3. Boost Participation and Engagement เพิ่มการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

ทำ interactive poll ประเมินความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการสอน  และทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม, ให้ฟีดแบ็กนักเรียนได้, สร้างชุดคำถามโดยใช้ Microsoft Forms Bot เพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนในลักษณะ Formative assessment  โดยระบบสามารถบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของนักเรียนได้

4. กระดาน Whiteboard ประกอบการบรรยาย อธิบาย ระดมความคิด ทำงานร่วมกัน

Microsoft Whiteboard, Chat panel กระดานดิจิทัลที่ให้นักเรียนร่วมเขียนไปพร้อมกันได้ อาจารย์สามารถติดตามได้ว่าใครเขียนอะไรบ้าง

5. Unmute, Share, Chat panel ขานชื่อ สุ่มเรียกชื่อผู้เรียน ให้นำเสนอหรือตอบคำถาม ใช้ช่องทางแชทในการแสดงความคิดเห็น ฝากคำถาม แนบไฟล์

6. Channel, Tags, Group Chat, Group Video Conference แบ่งกลุ่มย่อย ให้ผู้เรียนปรึกษางาน แบ่งปันเอกสาร ประชุมกลุ่มย่อย

การสร้างกลุ่ม มี 2 วิธี คือ Channel เหมาะสำหรับกลุ่มโปรเจ็คระยะยาว และ Tags เหมาะสำหรับการสร้างกลุ่มชั่วคราว เช่น แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมระหว่างการเรียนในแต่ละครั้ง

7. Announcement, Rich Text, Hyperlink, Picture, Table กิจกรรมภาระงาน ลิงค์เอกสาร ลิงค์ชุดแบบฝึกหัด

จัดทำประกาศ โพสต์สรุปเนื้อหา หรือแบบทดสอบ ตั้งคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจ หรือกระตุ้นความสนใจและการมีส่วนร่วม โดยใช้ Forms Bot

8. OneNote Class Notebook, Distribute Page, Review Page สั่งงานเดี่ยว ทำในสมุดบันทึกดิจิทัลส่วนตัว แจกและตรวจงานได้

สมุดโน้ตดิจิทัล ให้อาจารย์สามารถเข้าดูสมุดจดของนักเรียนได้ มอบหมายงาน การบ้าน กระจายงานแบบรายบุคคล กลุ่ม หรือทั้งห้อง อาจารย์ติดตามความคืบหน้า และตรวจงาน โดยเรียกดูผลคะแนนของงานชิ้นอื่น ๆ ของนักเรียนแต่ละคนได้

9. Assignment, Grade, Class Insight งานส่งที่มีคะแนนแบบทางการ รายงาน งานนำเสนอ บทความ

รายงานวิเคราะห์ผลจากข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ของนักเรียน เช่น การส่งงาน (ตรง/ไม่ตรงเวลา) ความถี่การกด Like การสื่อสารต่าง ๆ เช่น chat โดยแสดงสถิติให้ดูตามไทม์ไลน์ สามารถเรียกดูข้อมูลรายคน และเลือกดูรายงานเป็น Excel ได้ มีฟังค์ชั่นเพื่อช่วยการให้เกรด สามารถกำหนดค่าคะแนนด้วยการสร้างรูบริค และวิเคราะห์ผู้เรียนจากข้อมูลของจากหลายวิชาได้ พร้อมการนำเสนอแบบ interactive โดยใช้ PowerBI

10. Add a tab: Kahoot, Flipgrid, MakeCode, Youtube เพิ่มกิจกรรมสนุกๆ เข้ามาในชั้นเรียน

 

ทำกิจกรรมผ่านแอพพลิเคชันต่าง ๆ ได้ทันทีใน Teams เช่น เรียนรู้ผ่านเกมตอบคำถามโดยใช้ Kahoot, พูดคุยผ่านวิดีโอแบบสั้น (ความยาวไม่เกิน 10 นาที) และแชร์วิดีได้อย่างง่ายดาย ใน Flipgrid,

ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจัดการชั้นเรียน

Microsoft Forms

ผู้เรียน access ได้ก็ต่อเมื่ออาจารย์แชร์ หรือยกเลิกแชร์ สามารถรองรับการใช้งานในหลายวัตถุประสงค์ เช่น เช็คการเข้าชั้นเรียน การทำกิจกรรม การเตรียมความพร้อม ทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ แบบสำรวจ แบบวัด โดยมีระบบ AI วิเคราะห์ผลการเรียน ระดับความสนใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียน และเรียกดูรายงานข้อมูลในรูปแบบ Excel ได้

ตัวอย่างการใช้ Microsoft Forms ในการทำแบบทดสอบ

Branching ตั้งค่าให้แบบทดสอบสามารถข้ามคำถามได้ เช่น ถ้าข้อ 1 ตอบ ก เราสามารถตั้งค่าให้นักเรียนสามารถข้ามไปทำข้อ 3 แต่ถ้านักเรียน ตอบ ค เราตั้งค่าให้นักเรียนข้ามไปทำข้อ 4 เป็นต้น ดังนั้น นักเรียนจะได้ทำ set คำถามต่างกัน

Shuffle ตั้งค่าคำถามแบบสุ่ม สลับลำดับคำถาม สลับตัวเลือก

กำหนดให้ผู้เรียนต้องลงทะเบียนด้วย account ของสถาบัน หรือเข้าได้ผ่านลิงค์