Social Media – Make Learning Great Again

Social Media (เช่น Facebook)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ มีกลุ่มผู้ใช้เริ่มต้น ต้องสร้างเครือข่ายให้เป็นที่นิยมอย่างเข้มแข็งในสังคมเริ่มต้น ที่เป็นกลุ่มเพื่อน ญาติมิตร คนสนิท เช่น Facebook เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัย Harvard ขยายฐานผู้ใช้ ต้องเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานให้หลากหลาย เช่น Facebook เผยแพร่ออกสู่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ และสู่ประชาชนทั่วไปในที่สุด มีการแแบ่งปัน ผู้ใช้สามารถชักชวนผู้ใช้คนอื่นเข้ามาในระบบได้อย่างง่ายดาย มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เน้นการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม (engagement) เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของเนื้อหา แต่ละ platform มีนิยามของ engagement แตกต่างกัน เช่น Likes, Shares, Comments, Replies, Retweets, Mentions สร้างคุณค่า เช่น ถ้าต้องการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ควรมีผู้ใช้และผู้ดูแลระบบที่เป็นแพทย์ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล และเพิ่มคุณค่าของเครือข่าย เคล็ดลับ เผยแพร่หลายช่องทาง เผยแพร่ทุกช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายใช้ เช่น Facebook, LINE, Instagram, Google+ และ … Continue reading Social Media – Make Learning Great Again