Social Media – Make Learning Great Again

Print Friendly

Social Media (เช่น Facebook) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

 1. มีกลุ่มผู้ใช้เริ่มต้น
  ต้องสร้างเครือข่ายให้เป็นที่นิยมอย่างเข้มแข็งในสังคมเริ่มต้น ที่เป็นกลุ่มเพื่อน ญาติมิตร คนสนิท เช่น Facebook เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัย Harvard
 2. ขยายฐานผู้ใช้
  ต้องเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานให้หลากหลาย เช่น Facebook เผยแพร่ออกสู่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ และสู่ประชาชนทั่วไปในที่สุด
 3. มีการแแบ่งปัน
  ผู้ใช้สามารถชักชวนผู้ใช้คนอื่นเข้ามาในระบบได้อย่างง่ายดาย มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
 4. เน้นการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วม (engagement) เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของเนื้อหา แต่ละ platform มีนิยามของ engagement แตกต่างกัน เช่น Likes, Shares, Comments, Replies, Retweets, Mentions
 5. สร้างคุณค่า
  เช่น ถ้าต้องการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ควรมีผู้ใช้และผู้ดูแลระบบที่เป็นแพทย์ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล และเพิ่มคุณค่าของเครือข่าย

เคล็ดลับ

 1. เผยแพร่หลายช่องทาง
  เผยแพร่ทุกช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายใช้ เช่น Facebook, LINE, Instagram, Google+ และ Twitter ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม เช่น Twitter เหมาะกับข้อความสั้น
 2. ภาพขนาดเหมาะสม
  ใช้ภาพขนาดถูกต้องเพื่อให้เห็นได้ชัดเจน โหลดเร็ว และไม่ถูกตัดขอบ (crop) เลือกชนิดไฟล์ JPG สำหรับภาพถ่ายและ PNG สำหรับข้อความและโลโก้
 3. ใช้ป้ายแปะช่วยค้นหา
  ใช้ tag หรือ #hashtag ให้สอดคล้องตามกระแสนิยม เพื่อความสะดวกในการค้นพบ
 4. เลือกเวลานำเสนอ
  ข้อมูลสำคัญ ควรเผยแพร่บน Facebook ในวันเสาร์-อาทิตย์เวลา 13:00 น. (มีการแบ่งปันมากที่สุด) หรือเวลา 15:00 น. (มีการกดอ่านมากที่สุด) หลีกเลี่ยงช่วงเวลา 20:00 น. 8:00 น.
 5. รู้เท่าทันสื่อ
  ควรฝึกให้ผู้เรียนกลั่นกรองเนื้อหา, จับผิด fake news และ click baits, ปกป้องข้อมูลส่วนตัว และ ตระหนักถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัว

การนำไปใช้

 1. เรียนรู้ด้วยตนเอง
  ผู้เรียนควรรู้จักสื่อสังคมเพื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งในทางวิชาการ ทักษะอาชีพ และการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อชีวิต
 2. ใช้สื่อสารในห้องเรียน
  ใช้ social media เป็น Learning Management System (LMS) เช่นการประกาศ การถามคำถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่ยังมีอุปสรรคในการจัดระเบียบข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
 3. เผยแพร่ผลงานใน cMOOCs
  Connectivist MOOCs ถือว่าการสร้างความเชื่อมโยงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จึงสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน social media ได้ เช่น Pinterest, Tumblr, Medium
 4. รักษาภาพพจน์
  ทุกองค์กรควรมี social media manager เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเสื่อมเสียชื่อเสียง และสร้าง community engagement
 5. สร้างแรงบันดาลใจ
  การที่ผู้เรียนได้เห็นเรื่องราวส่วนตัวของผู้สอน อาจทำให้มีทัศนติดีขึ้น เกิดแรงบันดาลใจมากขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นกับว่าข้อมูลบนสื่อสังคมของผู้สอนเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่
 6. พัฒนาอาชีพ
  อาชีพ data scientist และ social media analyst มีหน้าที่พบความรู้จากสื่อสังคม เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นขององค์กร

ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้

 • คุณแม่ยังสวย
  คุณแม่แบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์การตั้งครรภ์ และเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกน้อย เพื่อให้คุณแม่มือใหม่เตรียมพร้อมสำหรับการรับมือ
 • ไอที 24 ชั่วโมง by ปานระพี
  ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ ข้อควรระวัง และเทคนิคต่างๆ บนอุปกรณ์ไอทีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ธรรมทาน
  สอนและให้แง่คิดในมุมต่าง ๆ เกี่ยวกับธรรมะ
 • สงครามประวัติศาสตร์
  ให้ความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ของสงคราม พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ จากสงครามทั่วทุกมุมโลก
 • โลกในนิทรรศการ
  เรื่องชิ้นงานในนิทรรศการและสถานที่สำคัญต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงประวัติความเป็นมา และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
 • SME ชี้ช่องรวย
  แนะนำเทคนิคต่าง ๆ ที่ทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ มีบทสัมภาษณ์ของเจ้าของธุรกิจ SME ที่ประสบความสำเร็จ
 • หมอแล็บแพนด้า
  คุณภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ความรู้สุขภาพผ่านรูปภาพและข้อความติดตลก เช่น การจัดฟันแฟชั่น ยาผีบอก เอชไอวี และ เครื่องดื่มชูกำลัง

Poster SM copy


Credits

ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลงาน “โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่” ดำเนินการวิจัยโดย สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดเผยแพร่ผลงานภายใต้หัวข้อ

Make Learning Great, Again and Again and Again!

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30 – 12:30 น.
ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

website: http://MLGAAA.com

Some images are taken from FreePik.com. Those images are created by FreePik.


หน้าหลัก

Index – Make Learning Great Again and Again and Again