Practical Tips to Create Better Online- Video Demonstration_1-01

Practical Tips to Create Better Online/ Video Demonstration

Print Friendly

Video Demonstration km-01

Practical Tips to Create Better Online/ Video Demonstration
ทำวิดีโอสาธิตอย่างไร ให้น่าสนุกและเข้าใจง่าย

ในช่วงเวลาที่ผู้สอนจำนวนมากต้องปรับตัวเข้าหาออนไลน์มากขึ้น และไม่สามารถสอนแบบสาธิตในชั้นเรียนได้ การสอนโดยใช้วิดีโอสาธิตก็สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีได้ไม่น้อยไปกว่ากัน…

ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัย Harvard  ศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบสาธิตในห้องเรียน (live demonstration) กับการใช้วิดีโอสาธิต (online/video demonstration) ในวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน หัวข้อ Mechanics

โดยใช้การทดลองแบบสุ่มไขว้ (randomized crossover study design) แบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะได้เรียน 2 หัวข้อ ซึ่งแต่ละหัวข้อมีเนื้อหาบรรยายเหมือนกัน และผู้สอนคนเดียวกัน แตกต่างกันตรงส่วนของวิธีการสาธิต

ผลการทดลอง พบว่าทั้งสองกลุ่มสามารถทำคะแนนในหัวข้อที่สอนโดยใช้วิดีโอสาธิตได้สูงกว่าหัวข้อที่ใช้การสาธิตในชั้นเรียน ประมาณ 25-30 %

และเมื่อนักวิจัยถามถึงความรู้สึกต่อการเรียนทั้งสองรูปแบบ พบว่า นักศึกษารู้สึกสนุกกับการเรียนผ่านวิดีโอสาธิตไม่น้อยไปกว่าอีกแบบเลย และยังสนุกมากกว่าอีกด้วยซ้ำจากการเรียนผ่านวิดีโอสาธิตของหนึ่งในสองหัวข้อที่ได้เรียน (Kestin et al., 2020)

Kestin et al. ชี้ให้เห็นถึง 3 ส่วนผสมหลักของวิดีโอสาธิต ที่นำไปสู่ผลวิจัยดังกล่าว             
1) ความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาของผู้สอน

2) โปรดักชันของวิดีโอ เช่น การทำ slow motion, การใช้กราฟฟิค, การสร้างภาพเคลื่อนไหว (animation) เพื่อแสดงแนวคิดต่าง ๆ ผ่านการทำให้เห็นเป็นภาพ แสดงถึงการเคลื่อนไหว หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

3) การใช้หลักการ Cognitive psychology ออกแบบมัลติมีเดีย

  • ดึงดูดความสนใจหรือกระตุ้นการรับรู้ของผู้เรียนให้ตรงกับจุดที่ผู้สอนต้องการเน้น เช่น ไฮไลท์, ซูม (ขยาย)
  • กระตุ้นการรับรู้โดยใช้สื่อมากกว่าหนึ่งรูปแบบ ในขณะเดียวกันก็แยกความสนใจ (split attention effect) ระหว่างการรับรู้ภาพ เสียง และข้อความเหล่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการรับข้อมูลมากเกินไป (information overload) เช่น ทำให้ภาพเคลื่อนไหวช้าลง (slow down) หยุดภาพชั่วคราว (pause) และใส่เสียงบรรยายหรือคำบรรยายในจุดที่ต้องการดึงความสนใจ หรือให้ผู้เรียนเลือกกดป๊อปอัพคำอธิบายเพิ่มเติมได้
  • เปรียบเทียบตัวอย่างที่ตรงกันข้าม (contrasting case)

งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าข้อดีของวิดีโอสาธิต มีดังนี้

  • Correct observation สังเกตปรากฎการณ์จากสิ่งที่สังเกต หรือรับรู้ทางกายภาพได้อย่างถูกต้อง
  • Clearer contrasting cases เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นเมื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ตรงข้าม
  • Animated abstract concepts ทำความเข้าใจแนวคิดที่มีความเป็นนามธรรมผ่านภาพเคลื่อนไหวได้

Source : Kestin, G., Miller, K., McCarty, L.S., Callaghan, K., & Deslauriers, L. (2020). Comparing the effectiveness of online versus live lecture demonstrations. Physical Review Physics Education Research, 16, 013101. doi: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.16.013101

บทความโดย น.ส.จันทิมา ปัทมธรรมกุล นักวิจัย สถาบันการเรียนรู้ มจธ.