Policy Recommendation – Make Learning Great Again

คำแนะนำเชิงนโยบาย เป้าหมายเชิงนโยบาย พัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งที่ดี ให้กับโลกยุคศตวรรษที่ 21 ด้วยการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน   กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในมิติต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศ มาตรการ บูรณาการแผนการศึกษาและแผนเทคโนโลยี ตรวจสอบการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความตระหนักสาธารณะให้เห็นความสำคัญของพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ และนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ มาตรการ ประกวดสื่อการเรียนรู้ เทียบโอนหน่วยกิตจาก MOOCs ส่ิงเสริม Serious Games กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ และประยุกต์กับการสอนในห้องเรียน สนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนทั่วโลก มาตรการ เปลี่ยนบทบาทจาก teach เป็น facilitate รู้เท่าทันสื่อ (media literacy) เชื่อมโยงกับรูปแบบออฟไลน์ กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย และมีมาตรการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการการเรียนรู้ (education service providers) พัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม มาตรการ จัดตั้ง incubator สำหรับธุรกิจการเรียนรู้ ส่งเสริมอาชีพใหม่บน … Continue reading Policy Recommendation – Make Learning Great Again