Policy Recommendation – Make Learning Great Again

Print Friendly

คำแนะนำเชิงนโยบาย

เป้าหมายเชิงนโยบาย

konroonmaiพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่
ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งที่ดี
ให้กับโลกยุคศตวรรษที่ 21
ด้วยการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน

 

กลยุทธ์ที่ 1

บูรณาการนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในมิติต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศ

มาตรการ

 1. บูรณาการแผนการศึกษาและแผนเทคโนโลยี
 2. ตรวจสอบการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 2

สร้างความตระหนักสาธารณะให้เห็นความสำคัญของพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ และนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ

มาตรการ

 1. ประกวดสื่อการเรียนรู้
 2. เทียบโอนหน่วยกิตจาก MOOCs
 3. ส่ิงเสริม Serious Games

กลยุทธ์ที่ 3

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ และประยุกต์กับการสอนในห้องเรียน สนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนทั่วโลก

มาตรการ

 1. เปลี่ยนบทบาทจาก teach เป็น facilitate
 2. รู้เท่าทันสื่อ (media literacy)
 3. เชื่อมโยงกับรูปแบบออฟไลน์

กลยุทธ์ที่ 4

สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย และมีมาตรการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการการเรียนรู้ (education service providers) พัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม

มาตรการ

 1. จัดตั้ง incubator สำหรับธุรกิจการเรียนรู้
 2. ส่งเสริมอาชีพใหม่บน sharing economy
 3. ให้ผู้ผลิตสื่อรู้จัก crowdsourcing

กลยุทธ์ที่ 5

รัฐมีหน้าที่ที่ต้องสนับสนุนการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างเท่าเทียมทั่วถึง  ในสถานการณ์ความเป็นจริง  มีกลุ่มผู้เรียนจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการพื้นฐานของรัฐได้  ทั้งที่เกิดจากปัจจัยด้านภูมิสังคมและวัฒนธรรม  เช่น กลุ่มคนในพื้นที่ชายขอบในพื้นที่ห่างไกล  กลุ่มคนชาติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในเมือง  ที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ (ระบบพลังงาน สาธารณูปโภค โทรคมนาคม)  รวมไปถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ  เช่น  กลุ่มผู้พิการ  ผู้มีปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้  หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องหามาตรการสนับสนุนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

มาตรการ

 1. ส่งเสริมอาสาสมัครห้องสมุดเสียง
 2. สนับสนุนสมาคมนักฟัง
 3. ขยายผลห้องสมุดเสียงสู่คนทั่วไป

Poster PR copy


Credits

ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลงาน “โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่” ดำเนินการวิจัยโดย สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดเผยแพร่ผลงานภายใต้หัวข้อ

Make Learning Great, Again and Again and Again!

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30 – 12:30 น.
ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

website: http://MLGAAA.com

Some images are taken from FreePik.com. Those images are created by FreePik.


หน้าหลัก

Index – Make Learning Great Again and Again and Again