Pilot Projects – Make Learning Great Again

Print Friendly

โครงการนำร่อง

 1. การพัฒนาหลักสูตร MOOCs ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนและกลุ่มวัยทำงาน
  • เน้นทักษะอาชีพ
  • เน้นกลุ่มวัยทำงาน
  • Re-tool และ Re-train
 2. การสร้าง Social Media Platform เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่
  • เป็นพื้นที่กลางในการแนะนำสื่อ
  • ผลักดัน online marketplace ด้านสื่อ
  • สร้างระบบ online coaching
 3. โครงการ Hackathon เพื่อการสร้าง Edutainment และสื่อการเรียนรู้
  • มุ่งเน้น สื่อ STEM, serious games, หรือของเล่นเพื่อการเรียนรู้
  • ระดมความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่ prototype
  • จัดใ้ห้มี mentoring และ funding
 4. Mobile Learning Lab สำหรับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
  • ลด digital divide ในถิ่นกันดาร
  • รวบรวมสื่อทั้ง online และ offline
  • จัดระบบการหมุนเวียน

Poster Pilot copy


Credits

ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลงาน “โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่” ดำเนินการวิจัยโดย สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดเผยแพร่ผลงานภายใต้หัวข้อ

Make Learning Great, Again and Again and Again!

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30 – 12:30 น.
ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

website: http://MLGAAA.com

Some images are taken from FreePik.com. Those images are created by FreePik.


หน้าหลัก

Index – Make Learning Great Again and Again and Again