personal-finance-investment--web-celt-thumbnail

เคล็ด (ไม่) ลับ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล Personal Finance Investment

Print Friendly

personal finance investment-01

ในปัจจุบันที่ยังเป็นช่วงวัยทำงานหลายคนมักมีความเชื่อที่ว่ายังไม่จำเป็นต้องคิดเรื่องการเงิน แต่ความจริงนั้นตรงกันข้าม หากมีรายได้น้อยหรือปานกลางควรจะต้องมีการวางแผนการเงินที่ละเอียดอย่างมาก เพราะในปัจจุบันการสร้างรายได้ทางเดียวอาจจะไม่เพียงพอ หากต้องการความมั่นคงทางการเงิน หรือมีเงินออมเพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างเพียงพอแล้ว จำเป็นต้องมีการวางแผนทางการเงินที่ดี โดยสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการวางแผนการเงินที่ดีนั้น คือ Mindset ของตัวเราเอง เริ่มแรกจึงควรวิเคราะห์ตัวของเราว่ามีความรู้ หรือ Mindset ด้านการเงินเป็นอย่างไรบ้าง โดยในบทความนี้จะแบ่งออกเป็น 6 ระดับด้วยกัน

ระดับที่ 1 ไม่รู้เรื่องทางการเงินเลย และยังไม่อยากเรียนรู้ด้วย

ระดับที่ 2 มีความรู้ทางการเงินเล็กน้อย

ระดับที่ 3 สามารถเก็บออม และเรียนรู้ทางการเงินได้

ระดับที่ 4 รู้วิธีการจัดสรรเงิน การบริหารเงินที่เหมาะสม

ระดับที่ 5 มีความมั่นคงทางการเงิน มีการวางแผนรายรับและรายจ่ายที่เหมาะสมกับเป้าหมายชีวิต

ระดับที่ 6 มีอิสรภาพทางการเงิน มีรายรับเพียงพอ โดยไม่ต้องทำงานประจำ

Screen Shot 2020-01-28 at 10.53.35 AM

หากเริ่มมี Mindset ที่อยากมีความมั่นคง หรืออิสรภาพทางการเงินแล้ว เราจึงจะเริ่มวิเคราะห์ทรัพย์สินของเราว่า เพียงพอหรือยังที่จะมีความมั่นคงทางการเงิน จากสมการ ด้านล่าง

Screen Shot 2020-01-28 at 10.45.15 AM

หากจำนวนเงินด้านซ้าย น้อยกว่าด้านขวา นั่นหมายความว่า ยังไม่มีความมั่นคงทางการเงิน และการบริหารเงินที่ดี แต่ยังไม่ต้องตื่นตระหนกจนเกินไป หากเรามี Mindset ที่ดีเรายังมีโอกาสที่จะหารายได้เพิ่มเติมจนเพียงพอกับการใช้คำว่า มีความมั่นคงทางการเงินได้  นอกจากนี้ความมั่นคงทางการเงินในแต่ละบุคคลอาจจะไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะต้องการมีเงินใช้ในวัยเกษียณเท่านั้น ซึ่งเราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ http://bit.ly/2uyd9t6

Screen Shot 2020-01-28 at 10.47.37 AM

ซึ่งคำว่าความมั่นคงทางการเงิน หรือความต้องการต่าง ที่กล่าวมา นั้นหมายถึง การตั้งเป้าหมายทางการเงิน นั่นเอง ซึ่งการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้องมีรายละเอียดเพียงพอ สามารถตรวจสอบเป้าหมายด้วยหลัก SMART โดยที่
S – Specific
หมายความว่าเป้าหมายการเงินนั้นควรที่จะเป็นเป้าหมายจำเพาะเจาะจง เช่น อยากมีทรัพย์สินตามที่คำนวณ หรือมากกว่า จะมีเงินออมในสหกรณ์เพื่อใช้ตอนเกษียณตามที่คำนวณไว้

M – Measurable หมายความว่าเป้าหมายจะต้องมีขอบเขต จำนวนเงิน ที่สามารถวัดประเมินผลได้ เช่น มีเงินออมสหกรณ์ฯ 1 แสนบาท

A – Achievable หมายความว่าเป้าหมายจะต้องสื่อถึงวิธีการ แนวทางที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เช่น ออมเงินเข้าสหกรณ์ฯ โดยหักออกจากเงินเดือน เดือนละ 5 พันบาท

R – Relevant หมายความว่าเป้าหมายที่ตั้งจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของเรา เช่น มีเงินออมเป็นจำนวน 20% ของเดือนเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน

T – Time bound หมายความว่าเป้าหมายจะต้องมีกรอบเวลากำหนดชัดเจน เช่น ในปี 2565  เก็บเงินออมได้ภายใน 5 ปี หรือ 10 ปี เป็นต้น

Screen Shot 2020-01-28 at 10.55.17 AM

เมื่อสามารถกำหนดเป้าหมายแล้วจึงจะเริ่มเลือกช่องทางในการลงทุน หรือออมเงินตามความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้ โดยการคำนวณความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ หรือปริมาณเงินออมที่เราจะนำไปลงทุน (นำไปเสี่ยง) ทำได้คร่าว ตามสมการ ดังนี้

Screen Shot 2020-01-28 at 10.49.01 AM

หากคุณต้องการที่จะลงทุนหรือออมเงินแล้ว ทางเลือกลงทุนเรียงตามลำดับความเสี่ยงจากน้อยไปหามาก มีกลุ่มคร่าว ดังนี้ 

เงินฝาก จะเสี่ยงน้อยที่สุด แต่ผลตอบแทนที่ได้รับก็จะน้อย

การซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ จะมีความเสี่ยงในระดับปานกลาง

การซื้อหุ้น ก็จะอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงมาก แต่ผลตอบที่จะได้รับก็จะมากตามเช่นเดียวกัน

แต่ความเสี่ยงที่สุด คือ การไม่รู้เรื่องการเงิน หรือไม่สนใจติดตามข่าวสารหาความรู้ด้านนี้เลย

เนื้อหาการอบรม หัวข้อ Personal Finance Investment วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 โดย ดร.ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง

สรุปเนื้อหาและบทความ โดย นายไพฑูรย์ อนันต์ทเขต

Infographic โดย นางสาวเมตตา มงคลธีระเดช

ภายใต้โครงการ LI Happy Workplace