webinar visual1-01

กิจกรรม Visual thinking to clarify + communicate

สรุปเนื้อหากิจกรรม Visual thinking to clarify & communicate 4 หลักการของ Visual thinking  สื่อสารโดยใช้ทั้งคำและภาพ (verbal & visual) จะช่วยให้การรับรู้ของสมองทำงานได้ดี ช่วยให้ความคิดชัดเจนขึ้น ดึงความทรงจำได้มากขึ้น Visual thinking เป็นตัวช่วยปรับความเข้าใจ ใช้เสริมกับการพูดคุยทำให้เห็น “ความต่างของสิ่งที่เราเข้าใจ” ได้ ถ้าไม่วาดภาพออกมา ทั้งผู้พูดและผู้ฟังอาจจะคิดไปว่าเข้าใจตรงกัน แต่การวาดภาพช่วยให้รู้ว่าอาจมีความเข้าใจที่เหลื่อมกันอยู่ Thinking ideas, Not art: ประเด็นสำคัญของ Visual thinking คือ การคิด นั่นคือใช้ภาพเพื่อให้ความคิดชัดเจนขึ้น จึงไม่เน้นที่ความสวยงาม หรือจำเป็นต้องมีทักษะการวาดภาพ   ใช้จินตนาการ และปล่อยให้ “มือพาไป” คือวาดด้วย speed ที่เร็ว วาดไปคิดไป เพื่อให้รูปทันความคิดของเรา จะช่วยให้ความคิดเรากระจ่างขึ้น ต่อความคิดไปได้เรื่อย ๆ และใช้ keyword เป็นตัวช่วย ในการคิดโดยใช้ภาพช่วยนั้น 80…

3 Ways Online and How Do Tests_Cover

3 Ways Online Students Might Take Exams

3 Ways Online Students Might Take Exams แนวทางการจัดสอบของการเรียนออนไลน์ มีดังนี้ Proctored exams in person: ในกรณีที่นักเรียนอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย โรงเรียนให้จัดเป็นศูนย์สอบมีผู้คุมสอบและกำหนดเวลา ส่วนที่ห่างไกลอาจจะมอบหมายหัวหน้างาน ผู้ปกครองทำหน้าที่แทน Online exams that are monitored by humans: จัดทีมเพื่อทำการคุมสอบผ่านเว็บแคมหรือซอฟแวร์พิเศษ ซึ่งปริมาณของผู้เข้าสอบอาจจะจำกัด เนื่องจากข้อจำกัดของผู้คุมสอบ Online exams that are monitored by computers: ใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้ตรวจสอบหาความผิดปกติ หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบนหน้าจอ ซึ่งบางพฤติกรรมอาจแสดงถึงการโกง How Do Tests, Exams and Assignments Work for Online Degrees? การเรียนออนไลน์อาจจะต้องแบ่งเป็นส่วน ๆ 4 ส่วน ดังนี้ forum discussions :…

web-celt-thumbnail

กิจกรรม CoPs ในหัวข้อ Student Engagement to online course

เอกสารประกอบการอบรม เอกสาร ผศ. ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล เอกสาร ผศ. ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ วิดีโอย้อนหลัง Part 1 : ผศ. ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Part 2 : ผศ. ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ฯ มจธ. Part 3 : Q&A สรุปเนื้อหากิจกรรม ทั่วโลกและประเทศไทยกำลังเผชิญสถานการณ์โควิด การเรียนการสอนในห้องเรียนแบบ Face to Face ต้องเปลี่ยนไปอยู่บน platform ใหม่ เป็นการเรียนรู้ทางไกล (Online Learning) 100% สิ่งที่ต้องเรียนรู้ก็เปลี่ยนแปลงไป ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ความพร้อมของผู้เรียนแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน (Space) บรรยากาศทางสังคมรอบ ๆ ตัวก็เปลี่ยนแปลง (Time/Space) ไม่สามารถเรียนแบบปกติได้ และความเครียดมีผลอย่างมากกับตัวผู้เรียน ยิ่งเรียนนานพลังงานของผู้เรียนจะยิ่งลดลง คุณครูจึงต้องพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ในชั้นเรียนหลากหลาย พยายามสร้างความรู้สึกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชั้นเรียน ผ่านวิธีการที่หลากหลาย เช่น ออกแบบหลักสูตร และเลือกใช้เครื่องมือการสอน (Tools) พยายามทำห้องเรียนให้มีความหมาย (Value) ปรับบทบาทของตัวเอง…

web-celt-thumbnail-assess

กิจกรรม CoPs หัวข้อ เรื่องเล่าจากครู…การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ออนไลน์

เอกสารประกอบการอบรม เอกสาร รศ. ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง (อ.นิล) เอกสาร ผศ. ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล (อ.แบงค์) เอกสาร ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี (อ.แตน) เอกสาร ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช  (อ.จุล) เอกสาร ดร.ภาณุ แสง-ชูโต (อ.โอม) วิดีโอย้อนหลัง Part 1 : รศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Part 2 : ผศ. ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. Part 3 : ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ฯ มจธ. Part 4 : ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. Part…

5 กลยุทธ์ในการกระตุ้นผู้เรียนทางออนไลน์-cover

5 Tips Student Engagement : 5 กลยุทธ์ในการกระตุ้นผู้เรียนทางออนไลน์

จิตวิทยาการศึกษาได้จำแนกแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายใน และ แรงจูงใจภายนอก (Bligh, 1971; Sass, 1989) แรงจูงใจภายใน เป็นสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคล และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร ได้แก่ Interest : ความสนใจ Perceptions : การรับรู้สิ่งเร้า Desire : ความต้องการ Self-confidence : ความมั่นใจในตัวเอง Self-esteem : การเห็นคุณค่าในตัวเอง ซึ่งส่งผลต่อความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิต Patience : ความอดทน Persistence : ความพากเพียร แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งผลักดันจากสิ่งเร้าภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมไม่ถาวร แต่หากเกิดการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องจะสามารถเปลี่ยน แรงจูงใจภายนอกเป็นแรงจูงใจภายในได้ ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมเปลี่ยนค่อนข้างถาวร วิธีการกระตุ้นให้เกิดการสร้างแรงจูงใจภายนอก เพื่อให้กระตุ้นการสร้างแรงจูงใจภายใน ที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมในการทำงานและเรียนรู้ มีดังนี้ 1: ให้รางวัลแก่นักเรียนที่ทำสำเร็จ เกณฑ์การให้คะแนนพิเศษ หรือสิทธิพิเศษบางอย่าง นอกเหนือจากคะแนนปกติ เมื่อทำงานได้รับมอบหมาย / โครงการ อย่างสม่ำเสมอตลอดการเรียนจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากมีส่วนร่วมมากขึ้น (Interest+Perceptions+Desire+Self-confidence…

8 Tips and 4 Mistakes_Cover

8 Tips for Evaluating Student Learning Online & 
4 Typical Online Learning Assessment Mistakes

8 Tips for Evaluating Student Learning Online 1.แบ่งงานเป็นส่วนย่อยๆ
 ถ้าชิ้นงานที่กำหนดให้นักศึกษาทำมีความซับซ้อนและมีหลายส่วน จะดีกว่าไหมหากอาจารย์แบ่งงานนั้นออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อที่จะได้สามารถประเมินผลได้ตรงจุดมากขึ้นและสามารถให้ผลสะท้อนกลับตามส่วนย่อย ๆ นั้นได้ 2.บอก Rubrics สำหรับการวัดประเมินชิ้นงานให้ชัดเจน อาจารย์ต้องบอก Rubrics สำหรับการวัดประเมินชิ้นงานให้ชัดเจน เพื่อทำให้นักศึกษาเห็นว่าผู้สอนคาดหวังให้นักศึกษาทำอะไรได้จากชิ้นงานนั้น ๆ 3.ลองทดสอบ สำหรับการสอนเนื้อหาที่ยาก ลองใช้ควิซเพื่อให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความเข้าใจของตัวเอง โดยไม่คิดเป็นคะแนน.. เป็นการประเมินเพื่อที่จะทราบถึงการเรียนรู้ของนักศึกษา และช่วยให้อาจารย์ทราบว่าควรปรับปรุงการสอนอย่างไร 4.ใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์แบบ Real time ใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์แบบ Real time เพื่อติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาเป็นระยะ สำหรับการชี้แจงหรือตอบข้อสงสัยระหว่างทาง โดยการประชุมในแต่ละครั้งควรทำการบันทึกเก็บไว้ เพื่อให้นักศึกษาที่ไม่สามารถร่วมประชุมได้ในเวลาที่กำหนด สามารถมาเปิดดูย้อนหลังได้ เช่น Zoom, MS Team, G Hangout Meet, LMS, LEB2(KMUTT) 5.ใช้ Self and peer assessments การใช้ Self…

lms webinar-01

กิจกรรม CELT Webinar ในหัวข้อ LMS กับการเรียนการสอน online

เอกสารประกอบการอบรม http://celt.li.kmutt.ac.th/km/file/2563/OnlineLearning_CourseVille_S1_8Apr.pdf วิดีโอย้อนหลัง Part 1 : การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ online Part 2 : แนะนำ myCourseVille Part 3 : 8 Tips and Strategies for Effective Online Learning สรุปเนื้อหากิจกรรม LMS กับการเรียนการสอน Online ปัจจุบันทุกคนกำลังอยู่ในยุคการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Education & lifelong learning transformation) มีสาเหตุดังนี้ ยุคของ Digital age  Interruption National pain ของประเทศไทย ยุคของ Digital age  – ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ -สะท้อนให้เกิดคำถามว่าหน้าที่ของระบบการศึกษาคืออะไร? Interruption -มีเหตุเข้ามาแทรก หรือเข้ามาทำให้การศึกษาสะดุด เช่น เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติ…

Student satisfaction with learning online_01-01

Student satisfaction with learning online

เมื่อผู้เรียนถูกถามว่าพวกเขามีความพึงพอใจอย่างไรกับประสบการณ์การเรียนออนไลน์ คุณคิดว่าคำตอบของพวกเขาจะเป็นอะไรได้บ้าง? ในทางกลับกัน ผู้สอนควรคำนึงถึงอะไรบ้างเมื่อสอนออนไลน์… Bradford (2011) วิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) ผลสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาจำนวน 1,401 คน ที่เคยเรียนออนไลน์ (แบบออนไลน์ 100% และแบบออนไลน์บางส่วนของคอร์ส) พบว่ามี 3 ปัจจัยหลักที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เรียนออนไลน์ ได้แก่ Awareness, Challenge และ Engagement 1. Becoming aware of criteria for success in an online course นักศึกษาจะมีความพึงพอใจกับการเรียนออนไลน์มากขึ้น เมื่อพวกเขาได้รู้ถึงสิ่งที่ควรทำตามเงื่อนไขของรายวิชา ได้รู้คำแนะนำจากอาจารย์ และได้ตระหนักถึงระดับความสามารถของตนในการเรียนวิชาดังกล่าว สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความเพียงแค่ให้นักศึกษารับรู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง แต่หมายถึงกระบวนการที่กระตุ้นและสนับสนุนให้พวกเขาได้ปรับตัว ปรับเป้าหมาย และปรับวิธีการเรียนรู้ของตนได้ ดังนั้นสิ่งที่คอร์สออนไลน์ควรมี ผู้เรียนสามารถติดตาม (track) ความก้าวหน้าของตนเองได้ มีคำอธิบายรายวิชา (course syllabus) และการมอบหมายงานที่ชัดเจน แบ่งการส่งงานออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้มีจุดตรวจสอบการเรียนรู้ (check…

5 กลุ่มคำถาม ที่จะช่วยให้ผู้สอนออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ_cover

5 กลุ่มคำถาม ที่จะช่วยให้ผู้สอนออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Costa and Garmston (as cited in Zimmerman, 2013) ได้ทำการพัฒนาโมเดลซึ่งแสดง 5 ระดับของผลลัพธ์การเรียนรู้ สะท้อนระดับความรู้และประสิทธิภาพของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การออกแบบการเรียนรู้แต่ละบทเรียน ผู้สอนสามารถใช้คำถามเหล่านี้เพื่อช่วยในการออกแบบได้ Activities : ฉันต้องการให้ผู้เรียนทำอะไร? / ผู้เรียนจะต้องทำอะไรเพื่อให้ตอบผลลัพธ์การเรียนรู้? Content : ฉันต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาความรู้เรื่องอะไร? / ฉันต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจConceptเรื่องอะไร? / ผู้เรียนจะแสดงให้ผู้สอนเห็นได้อย่างไรว่าพวกเขาเข้าใจเรื่องนั้นแล้ว? Process: ฉันต้องการให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการอะไร? / ผู้เรียนจะแสดงออกให้ผู้สอนเห็นได้อย่างไรว่าพวกเขามีกพัฒนาการในกระบวนการเหล่านั้นแล้ว? Dispositions: ฉันต้องการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมอะไร? / ผู้เรียนจะแสดงออกพฤติกรรมเหล่านั้นได้อย่างไร? / จะช่วยหรือให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมนั้นอย่างเหมาะสมได้อย่างไร? Mind States:  จากสภาวะของความคิด 5 แบบ (ความมีประสิทธิภาพ ความคล่องตัว ความเชี่ยวชาญ ความนึกรู้ และการถ้อยทีถ้อยอาศัย) / ความคิดแบบใดที่ฉันอยากให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้น? / จะช่วยผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาความคิดที่ต้องการขึ้นได้อย่างไร ?(Zimmerman, 2013, p. 87) จาก 5 ระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ข้างต้น แสดงถึงความคาดหวังในการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียนจากขั้นพื้นฐานใน“ การลงมือทำ” ผ่านความรู้และการประยุกต์ใช้ ไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการถ่ายทอดทักษะและความรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และท้ายที่สุดคือนำไปสู่สภาวะความคิด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขั้นสูงสุดของผลลัพธ์การเรียนรู้…

app ตัดต่อ_01-01

10 แอปแนะนำ สำหรับนักตัดต่อ ทำวิดีโอง่ายๆ บน Smartphone

บทความโดย น.ส.พลอยพชร เนกขัมพิทักษ์ นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ มจธ.  อ้างอิง : https://www.iphonemod.net/apps-recommend-for-video-editing.html

Assessment strategies for online learning_cover

Assessment strategies for online learning

          องค์ประกอบสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้นก็คือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้สอนจะทำอย่างไรให้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 3  องค์ประกอบของ Constructive Alignment Learning outcomes ผู้สอนจะต้องแน่ใจว่ามีการกำหนด LO ที่ชัดเจน Assessment task การประเมินผลที่ออกแบบต้องสามารถวัดประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ Teaching Method จะต้องจัดให้สามารถแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ และวัดประเมินผลได้ Quote “In developing a course, it is best to begin at the end with the learning outcomes. . . . Being as clear as possible in framing outcomes statements is essential as these…

webinar-02

กิจกรรม webinar หัวข้อ Effective Online Teaching Strategies

เอกสารประกอบการอบรม http://celt.li.kmutt.ac.th/file_link//2563/25630330webinar/KMUTTWebinar03302020.pdf วิดีโอย้อนหลัง >>Readiness for online teaching and learning >>Syllabus for an online course >>Effective online instructional strategies >>Managing an inclusive online classroom >>Q&A สรุปเนื้อหากิจกรรม Online Teaching and Learning Environment  Synchronous environment ผู้สอนกำหนดเวลาเรียนไว้ และผู้เรียนเข้าเรียนตามตารางเรียนดังกล่าว สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ทั้งระหว่างผู้สอนและผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนได้แบบทันที Asynchronous environment การเรียนการสอนที่ผู้เรียนเลือกเรียนเวลาใดก็ได้ตามความสะดวก ผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีปฎิสัมพันธ์กันได้ แต่ไม่ทันที Faculty Readiness for Online Teaching ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อาจารย์ควรมีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์ ต่าง ๆ ที่นักศึกษามักจะมีคำถาม เช่น อ่าน course…

Practices to maximize student learning from educational videos_01

3 แนวทาง เพิ่มการเรียนรู้ สำหรับวีดีโอเพื่อการศึกษา

3 แนวทาง  เพิ่มการเรียนรู้ สำหรับวีดีโอเพื่อการศึกษา (Practices to maximize student learning from educational videos) ทำ Active learning  -Packaging video with interactive questions (ทำกิจกรรมตอบคำถามระหว่างหรือหลังจบแต่ละคลิป) ให้ผู้เรียนทำกิจกรรมตอบคำถามระหว่างหรือหลังจบแต่ละคลิป อาจเป็นการแทรกคำถามอยู่ในเนื้อหา หรือ link ไปที่ platform อื่น ๆ เช่น Google Form, Padlet นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่ม engagement ด้วย -Use interactive features that give students control (ใช้ feature ของซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ผู้เรียนเลือกปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนได้มากขึ้น) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกว่าจะมีปฏิสัมพันธ์ หรือโต้ตอบอย่างไรผ่านฟังค์ชั่นต่าง ๆ เช่น ให้ผู้เรียนสามารถเลือกดูบทเรียนได้ตามต้องการ, ใช้ Youtube end screen…

15 tips_01-02

15 Tips for an effective online teacher

15 Tips for an effective online teacher 7 Things to Prepare
 1. Set the expectation: บอกความคาดหวังให้ชัดเจนว่าคาดหวังให้ผู้เรียนทำอะไร อย่างไร และผู้เรียนจะคาดหวังอะไรกับผู้สอนได้บ้าง (LO) 2. Chunk the lesson: ทำแต่ละบทเรียนไม่ยาวเกินไป และมีรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งไม่ใช้สื่อการสอนที่มีแต่ตัวหนังสืออัดกันแน่น ๆ 3. Focus on “active” learning: ไม่ควรเน้นการเล็กเชอร์ แต่จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด engagement กับสิ่งที่เรียน 4. Think before you write: เขียนข้อความให้ชัดเจน เรียบง่าย และสุภาพ เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิด 5. Have a closing activity: มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ทบทวนสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ online ทั้งในด้านเนื้อหา และประสบการณ์การเรียนรู้ 6….

Screen Recorder_Cover

3+1 program บันทึกหน้าจอเป็นวิดีโอ

  3 +1 Program บันทึกหน้าจอเป็นวีดีโอ ฟรี ไม่มีลายน้ำกวนใจ 1. oCam โปรแกรมนี้สามารถบันทึกหน้าจอ เสียง ให้เป็นวีดีโอ สามารถเลือกบันทึกเพียงบางส่วนของจอก็ได้ เหมาะสำหรับอาจารย์ที่ต้องทำการสอน Power point และเปิดวีดีโอ หรือโปรแกรมอื่นพร้อม ๆ กัน ให้ออกมาเป็นวีดีโอ สำหรับทำคอร์สเรียน ออนไลน์ download Link: https://bit.ly/2U3mRy3 2. Debut Video Capture Software Free เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมบันทึกหน้าจอเป็นวีดีโอฟรี เช่นเดียวกับ oCam 
โดยผู้ใช้งานจะสามารถมองเห็นแถบระบบเสียงเพื่อตรวจสอบระบบก่อนบันทึกได้ด้วย download Link: https://bit.ly/2x44os1 3. OBS Studio เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมบันทึกหน้าจอเป็นวีดีโอได้ ฟรี นอกจากนี้ยังสามารถใช้งาน Live ได้อีกด้วย download Link: https://bit.ly/2Ws6Fry นอกจากนี้หากอาจารย์ใช้งาน Window  10  อาจารย์สามารถกดปุ่ม Window และปุ่ม G จะสามารถใช้งานฟังก์ชั่นบันทึกหน้าจอได้ฟรี  โดยไม่ต้อง Download…

vdo service edit-01

7 สถานที่ สนับสนุนอาจารย์ มจธ. ถ่ายทำ VDO การสอน ด้วยตนเอง

7 สถานที่ สนับสนุนอาจารย์ มจธ. ถ่ายทำ VDO การสอน ด้วยตนเอง พร้อม staff ให้คำแนะนำ —> มจธ. บางมด <— สำนักหอสมุด,ศูนย์ CELT, คณะครุศาสตร์ฯ, สำนักคอมฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียด / จองห้องได้ที่ โทร. 02-470-8213 E-mail : vayura.ria@mail.kmutt.ac.th, sittipong.ton@mail.kmutt.ac.th —————— คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อสอบถามรายละเอียด / จองห้องได้ที่ รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา โทร. 086-514-5814 —> มจธ. บางขุนเทียน <— มีเดียเทค ติดต่อสอบถามรายละเอียด / จองห้องได้ที่ คุณเบญจวรรณ ก้อนทอง (เบญ) โทร. 02-470-7603 benjawan.kon@kmutt.ac.th มีเดียอาร์ต ติดต่อสอบถามรายละเอียด / จองห้องได้ที่…

SCQA Storytelling_1

4 ขั้นตอน สอนให้น่าสนใจด้วย SCQA Storytelling

การประมวลผลข้อมูลของมนุษย์จะหาเหตุผลเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลแต่ละส่วนเสมอ ถ้าหากเรื่องเล่า หรือการสอนไม่ได้ถูกลำดับทางเหตุผล หรือเชื่อมโยงเนื้อหาที่ดี จะเกิดเหตุการณ์ เหล่านี้ขึ้น สมาธิหลุด หรือตีความเรื่องราวของคุณผิดไป จนไม่สามารถเข้าใจเรื่องราวที่จะสอนได้ ต้องใช้สมาธิ หรือต้องประมวลผลเพื่อตีความสูงมากเพื่อจะเข้าใจเรื่องราว ทำให้ความสนใจของผู้เรียนลดลง หรือหมดความสนใจไปเลย เทคนิค S-C-Q-A Storytelling เป็นหนึ่งในหลากหลายวิธี และสามารถนำไปปรับใช้ในการนำเสนอต่าง ๆ เช่น การทำ Pitch Presentation หรือการสอน มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 เรียกว่า Situation คือ การสอน หรือเล่าเรื่องด้วยสิ่งที่ผู้เรียนรู้อยู่แล้ว เพื่อกระตุ้นความสนใจ สร้างเหตุผล และเชื่อมโยงในสมองของผู้เรียนได้ง่าย เช่น ปัญหาใกล้ตัว สถานการณ์ปัจจุบัน พื้นฐานความรู้เดิม ขั้นที่ 2 เรียกว่า Complication หลังจากได้รับความสนใจจากผู้เรียนแล้ว จึงเริ่มเล่าสิ่งที่ผู้เรียนไม่รู้ หรือสร้างจุดขัดแย้งเพิ่มขึ้นมา ทำให้ผู้ฟังจะเริ่มคิดตามในเรื่องราวที่เป็นจุดหักเหนี้ เช่น เหตุการณ์ในอนาคต สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ปริศนาต่างๆ ขั้นที่ 3 เรียกว่า…

Online Learning Tools1-01

สอนออนไลน์, Live ง่ายๆ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ในสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ทำให้การสอนของอาจารย์จำเป็นต้องปรับรูปแบบเป็นออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเชื้อโรค ซึ่งการสอนออนไลน์นั้น นอกเหนือจากเตรียมเนื้อหา และกิจกรรมสำหรับสอนแล้ว การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการ LIVE นั้นอาจารย์อาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากวันนี้ ทาง CELT จึงนำประสบการณ์การเตรียมอุปกรณ์ สำหรับ LIVE พื้นฐานจากง่ายไปหายาก ให้อาจารย์นำไปใช้งานด้วยตัวเองได้ Laptop / MacBook  หรือ MacPro  ในการ Live นั้นหากอาจารย์มี Laptop MacBook หรือ MacPro แล้วในคอมพิวเตอร์เหล่านี้ส่วนมากจะมีกล้อง Build – in มาให้ด้วย (ถ้าไม่เสีย) ดังนั้นการสอนออนไลน์แบบ Live จึงทำได้ง่ายมาก ด้วยการติดตั้ง ไมโครโฟนเข้ากับ Laptop MacBook  หรือMacPro ก็สามารถ Live ได้ทันที ในด้าน Software ปัจจุบันทาง มจธ. ได้เปิดใช้งาน LEB2 LIVE ให้อาจารย์ได้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว หรืออาจารย์สะดวกที่จะ Live…

chunking6-02

เคล็ดไม่ลับ ออกแบบการเรียนให้เข้าใจง่าย (Chunking of information in a video lesson)

การถ่ายทอดข้อมูลจำนวนมากในครั้งเดียว โดยไม่ได้สนใจว่าผู้เรียนจะสับสนหรือไม่ หลุดความสนใจไปแล้วหรือเปล่า จะทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนลดลงอย่างมาก จะดีกว่าไหม หากมีการแบ่งข้อมูลเป็นส่วน ๆ และจัดกลุ่มข้อมูลเหล่านั้นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น Chunking คือ การแบ่งส่วนข้อมูล โดยย่อยข้อมูลกลุ่มใหญ่ หรือชุดข้อมูล ให้มีขนาดเล็กลงโดยพิจารณาถึงระดับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน การวางลำดับ (Sequence) เพื่อนำเสนอแต่ละ Chunk ตามความยาก-ง่าย ความต่าง-ความเหมือน หรือความสัมพันธ์ของเนื้อหา และคำนึงถึงการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหาแต่ละส่วน (เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนก่อนข้ามไปเนื้อหาส่วนอื่น) รวมถึงการให้ฟีดแบ็คผู้เรียน ประโยชน์ ของ Chunking 1. ช่วยให้เนื้อหาการสอน หรือวิดีโอ สั้น กระชับ แต่ยังสามารถนำเสนอสาระสำคัญได้ 2. ช่วยให้ผู้เรียนเห็นถึงการเรียงลำดับ และโครงสร้าง ความสัมพันธ์ของเนื้อหาและจดจำได้มากขึ้น 3. ช่วยไม่ให้ผู้เรียนเกิดสภาวะ Cognitive (Over)load 4. ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน และ ให้ Feedback ได้ง่าย 4 สิ่งที่ควรคำนึงในการทำ Chunking 1. ระดับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 2. การวางลำดับเนื้อหาตามความยาก-ง่าย ความต่าง-ความเหมือน…

3 software เขียน วาดหน้าจอ1

3 Software เขียนวาดหน้าจอ
สำหรับ Windows FREE!!!

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การสอนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็น Online มากขึ้น ดังนั้น CELT จึงอยากจะแนะนำ 3 Software ฟรี สำหรับเขียนสมการ ภาพวาดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในระบบปฏิการ Window 10 ประกอบการบันทึกวีดีโอการสอน การ Live  โดยจะเหมาะมากสำหรับชั้นเรียนสอนแก้สมการ อาจารย์ที่ต้องการวาดภาพที่ซับซ้อน  1. Microsoft Whiteboard  เป็น  Software ที่ใช้งานได้ฟรี สำหรับผู้ที่สมัครใช้งาน Office 365 แล้วสามารถ download มาติดตั้งและใช้งานได้ทันที Link : https://products.office.com/th-th/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app Tutorial : https://www.youtube.com/watch?v=LCdC_ZjHvyU&t=232s 2. Epic Pen  เป็น Software สำหรับเขียนตัวอักษร วาดภาพ Highlight บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ Link : https://epic-pen.com/#download Tutorial : https://www.youtube.com/watch?v=fz1BykMiZ9c 3….

web-celt-thumbnail

กิจกรรมเสวนาการเรียนรู้บนฐานชุมชน

กิจกรรมเสวนา การเรียนรู้บนฐานชุมชน ภายใต้โครงการ New Learning Platforms ซึ่งจัดถึงเป็นครั้งที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน และศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ มจธ. มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงมีกิจกรรม workshop งานศิลปะ สมุดทำมือและสีธรรมชาติ จากชุมชนปกาเกอะญอ ณ ศูนย์ CELT สถาบันการเรียนรู้ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ มจธ. เอกสารประกอบการบรรยาย กลไกการสร้างความสามารถ พื้นที่อมก๋อย การเรียนรู้บนฐานชุมชน จ.น่าน วิดีโอประกอบการบรรยาย >>ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน >>ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ มจธ. ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/celtkmutt/photos/?tab=album&album_id=2752577134821449 เอกสารสรุปกิจกรรม http://celt.li.kmutt.ac.th/file_link/2563/25630220learningplatforms4/take%20note%20newlearningplatform4.pdf visual สรุปกิจกรรม reference ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน >> http://bit.ly/2HEJF05 ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ มจธ. >> http://rsc.kmutt.ac.th/  

NIHMS418293.html

Frontal theta is a signature of successful working memory manipulation

Authors : Sirawaj Itthipuripat, Jan R Wessel, Adam R Aron Publication date : 2013/1 Journal : Experimental Brain Research Volume : 224 Issue : 2 Pages : 255-262 Publisher : Springer-Verlag Abstract It has been proposed that working memory (WM) is updated/manipulated via a fronto-basal-ganglia circuit. One way that this could happen is via the…

personal-finance-investment--web-celt-thumbnail

เคล็ด (ไม่) ลับ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล Personal Finance Investment

ในปัจจุบันที่ยังเป็นช่วงวัยทำงานหลายคนมักมีความเชื่อที่ว่ายังไม่จำเป็นต้องคิดเรื่องการเงิน แต่ความจริงนั้นตรงกันข้าม หากมีรายได้น้อยหรือปานกลางควรจะต้องมีการวางแผนการเงินที่ละเอียดอย่างมาก เพราะในปัจจุบันการสร้างรายได้ทางเดียวอาจจะไม่เพียงพอ หากต้องการความมั่นคงทางการเงิน หรือมีเงินออมเพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างเพียงพอแล้ว จำเป็นต้องมีการวางแผนทางการเงินที่ดี โดยสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการวางแผนการเงินที่ดีนั้น คือ Mindset ของตัวเราเอง เริ่มแรกจึงควรวิเคราะห์ตัวของเราว่ามีความรู้ หรือ Mindset ด้านการเงินเป็นอย่างไรบ้าง โดยในบทความนี้จะแบ่งออกเป็น 6 ระดับด้วยกัน ระดับที่ 1 ไม่รู้เรื่องทางการเงินเลย และยังไม่อยากเรียนรู้ด้วย ระดับที่ 2 มีความรู้ทางการเงินเล็กน้อย ระดับที่ 3 สามารถเก็บออม และเรียนรู้ทางการเงินได้ ระดับที่ 4 รู้วิธีการจัดสรรเงิน การบริหารเงินที่เหมาะสม ระดับที่ 5 มีความมั่นคงทางการเงิน มีการวางแผนรายรับและรายจ่ายที่เหมาะสมกับเป้าหมายชีวิต ระดับที่ 6 มีอิสรภาพทางการเงิน มีรายรับเพียงพอ โดยไม่ต้องทำงานประจำ หากเริ่มมี Mindset ที่อยากมีความมั่นคง หรืออิสรภาพทางการเงินแล้ว เราจึงจะเริ่มวิเคราะห์ทรัพย์สินของเราว่า เพียงพอหรือยังที่จะมีความมั่นคงทางการเงิน จากสมการ ด้านล่าง หากจำนวนเงินด้านซ้าย น้อยกว่าด้านขวา นั่นหมายความว่า ยังไม่มีความมั่นคงทางการเงิน และการบริหารเงินที่ดี…

visual timeline_1-01

การอบรม AHE Module 2

การอบรม Module 2 ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Higher Education Academy เพื่อรองรับสมรรถนะบุคลากรในด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2562 Day 1 (5 สิงหาคม 2562) สรุปกิจกรรม วันที่ 1  (5 สิงหาคม 2562) Team report card ผู้เข้าร่วมได้ความรู้อะไรจากการอบรม Module 1 มาเพื่อนำความรู้ไปใช้ในปีการศึกษาใหม่ Paperclip creativity ให้ผู้เข้าอบรมร่วมคิดออกแบบการใช้ประโยชน์จากคลิปให้ได้มากที่สุด Heuristic Thinking เป็นทางลัดที่ช่วยให้ผู้คนสามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยย่นระยะเวลาในการตัดสินใจ Divergent Thinking and Convergent Thinking Divergent Thinking คือกระบวนการคิดแบบ “สร้างสรรค์” และ “หาไอเดีย” ซึ่งเมื่อไรก็ตามที่เราใช้วิธีการคิดแบบ Divergent Thinking นั้น เรามักจะพยายามหาความเป็นไปได้ หรือตัวเลือกต่างๆ ให้มากที่สุดต่อปัญหาที่เรากำลังพิจารณาอยู่ Convergent Thinking นั้นจะเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ตัวเลือกต่างๆ การพิจารณาดูข้อดีข้อเสีย…

IMG_6250

กิจกรรมอบรมการจับประเด็นและการจัดทำ Infographic มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้เปิดสอนรายวิชา 769 325 การประสานงานในธุรกิจงานนิทรรศการ (Exhibition Business Coordination) และรายวิชา 769 411 การจัดการ ผู้สนับสนุนงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (Exhibition and Event Sponsorship Management) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาศึกษาแนวทางการทำงานของงานแสดงสินค้าและงานนิทรรศการ การวางแผนการจัดการ การควบคุม การ ดึงดูดใจผู้สนับสนุน การโน้มน้าวใจผู้สนับสนุน การสรรหาผู้สนับสุนงานที่มีคุณภาพและสร้างชื่อเสียง ในทั้งนี้ บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ปาณเลิศ ศิริวงศ์ หัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ขจีนุช วงศ์อัญมณีกุล อาจารย์สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ นายไพฑูรย์ อนันต์ทเขต นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ นางสาวเมตตา มงคลธีระเดช นักประชาสัมพันธ์ สถาบันการเรียนรู้…

IMG_6551

กิจกรรม Visual Thinking แก่นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรม คิด เห็น เป็นภาพ ด้วย Visual Thinking แก่นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้อง SC2-307 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ 2 (อาคารวิศิษฏ์อักษร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เอกสารสำคัญ >>เอกสารประกอบการอบรม >>กำหนดการ >>รูปภาพกิจกรรม >>สรุปกิจกรรม ด้วยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กำหนดจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปพส.304 การจัดการฝึกอบรม ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขา  วิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 40 คน โดยเข้าอบรมในวันกิจกรรมทั้งสิ้น 21 คน ในทั้งนี้ บุคลากรภายใต้สถาบันการเรียนรู้ จำนวน 4…

web celt km thumbnail-01

กิจกรรม Research for beginner ทำวิจัย เริ่มต้นอย่างไรดี

วิทยากรโดย ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Pedagogy อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14 เอกสารประกอบการบรรยาย >>>Real Research for beginner >>>V03-Real Research for beginner-04102019 ตัวอย่างบทความวิจัย >>>1.1 ทักษะวิจัย – Active Learrning – HASSS Articles-Apr 2019 >>>1.2 ทักษะวิจัย -Active Based Learning- Thai HASSS-27092019 >>>1problem based learning 2019 >>>2. ทักษะวิจัย…