เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page

เทคนิคการสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับผู้เรียนในการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ด้วย TEDEd & Jamboard

เทคนิคการสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับผู้เรียนในการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ด้วย TEDEd & Jamboard สาระการเรียนรู้จาก กิจกรรม เทคนิคการสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับผู้เรียนในการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ด้วย TEDEd & Jamboard จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เรียบเรียงโดยทีม CELT คำว่า ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ในความคิดของอาจารย์คืออะไร? หลาย ๆ ท่านอาจตอบว่า ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนและผู้สอน จึงอยากชวนคิดว่า การจัดการเรียนการสอนที่ทำให้เกิดการโต้ตอบนั้น จำเป็นต้องเกิดจากการพูดคุยถามตอบ การสนทนาด้วยการเปิดกล้อง เท่านั้นหรือไม่ การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน ZOOM  ผู้เรียนบางคนอาจไม่ได้เปิดกล้อง ไม่ได้เปิดไมค์ ด้วยข้อจำกัดบางอย่าง ซึ่งทำให้ผู้สอนไม่สามารถดูสีหน้า และพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างเรียนได้ ส่งผลให้เกิดความกังวลว่าผู้เรียนจะสามารถเข้าใจเนื้อหาการสอนหรือไม่ อันเป็นอุปสรรคต่อการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน สิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยสร้างการรับรู้ระหว่างการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ได้ คือการเพิ่ม Dynamic เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนระหว่างการสอน เช่น การเช็คความพร้อมของผู้เรียน…

บทความvisual_thinking_Page1

Visual Thinking เป็นได้มากกว่าการจดบันทึก

 Visual Thinking เป็นได้มากกว่าการจดบันทึก เรียบเรียงโดย ทีม CELT ในการฟังบรรยาย การสอน สัมมนา การประชุม หรือการนำเข้าข้อมูลจำนวนมากในระยะเวลาอันจำกัด เราจะมีวิธีจดจำข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร ปัจจุบันได้มีเครื่องมือ ที่ชื่อว่า Visual Note Taking เข้ามาช่วยในการจดบันทึก โดยเป็นการใช้ภาพวาด สัญลักษณ์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้การจดบันทึกนั้นมีประสิทธิภาพ เห็นภาพรวมและสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากการคิดให้เห็นถึงการเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับภาพต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า Visual Thinking บทความนี้จะนำเสนอให้เห็นถึงมุมมองอื่นของการประยุกต์ใช้หลักการของ Visual Thinking ไปใช้ในงานรูปแบบอื่น ๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน นอกเหนือจากการสอน และการจดบันทึก ดังนี้ Visual Thinking ในการบริหารงานและบริหารทีม โดย น.ส.กุลชรีย์ พิมพิน นักพัฒนาการศึกษา สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ การทำงานร่วมกัน (Teamwork) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ เพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ หรืองานต่าง ๆ ซึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสมาชิกในทีมจึงเป็นทักษะที่สำคัญ และมีความท้าทายอย่างมาก เพราะนอกจากการบริหารงานตามหลักการเหตุผลแล้วยังต้องคำนึงถึงการจัดการอารมณ์ของสมาชิกอีกด้วย…

Digital-skill-Thumnail

กิจกรรม “เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal”

เอกสารประกอบการอบรม 1.Teaching Chemistry with iPad and MS Teams 2.เทคนิคการใช้ Youtube ขั้นเทพ 3.Editing a Lecture Video with iMovie 4.ทางเลือกของโปรแกรมตัดต่อ 5.Learn & Get Rich with Bingo 6.เคล็ดลับการผลิตวิดีโอการสอน วิดีโอย้อนหลัง 1.Teaching Chemistry with iPad and MS Teams 2.เทคนิคการใช้ Youtube ขั้นเทพ 3. Editing a Lecture Video with iMovie 4. ทางเลือกของโปรแกรมตัดต่อ 5.Learn & Get Rich with Bingo 6.เคล็ดลับการผลิตวิดีโอการสอน Infographic สรุปกิจกรรม แนะนำ 6 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอการสอน >>…

บูรณาการ_p1

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ความหมายของบูรณาการ คือ การทำให้สมบูรณ์ โดยหน่วยย่อยๆ ที่มีความสัมพันธ์กันเข้ามาทำหน้าที่เป็นองค์รวม เป้าหมายของการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับชีวิตจริงและช่วยให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่างๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายกลมกลืนกันทั้งประสบการณ์และวิธีคิดของผู้เรียนสอดคล้องกับความต้องการและสภาพจริง ช่วยจัดการความซ้ำซ้อนของเนื้อหาต่างๆ ในหลักสูตร ตอบสนองต่อความสามารถทางพหุปัญญาของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของผู้เรียนเป็นสำคัญ รูปแบบของการบูรณาการแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ 1) แบบสอดแทรก (infusion) เป็นการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาของวิชาอื่น ๆ เข้าไปในการสอนของผู้สอนในวิชาหนึ่ง โดยผู้สอนคนเดียวเป็นผู้วางแผนและสอน 2) แบบคู่ขนาน (parallel) เป็นการสอนที่มีการวางแผนร่วมกันของผู้สอนมากกว่าหนึ่งคนโดยระบุสิ่งที่เป็นหัวข้อหรือปัญหาเดียวกันจะสอนอย่างไรในวิชาของแต่ละคน งานที่จะให้ผู้เรียนทำจะแตกต่างกันไปในแต่ละวิชา 3) แบบพหุวิทยาการ (multidisciplinary) เป็นรูปแบบที่ผู้สอนต่างวิชามาร่วมวางแผนกำหนดหัวเรื่องหรือปัญหาร่วมกัน มีการมอบหมายให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันหรือเป็นโครงการ 4) แบบสหวิทยาการ (interdisciplinary)  ผู้สอนต่างวิชามาร่วมกันวางแผนและร่วมกันสอนในหัวข้อหรือปัญหาร่วมกัน 5) แบบบูรณาการ (integrated) ทั้งมโนทัศน์ ทักษะ เจตคติและความเชื่อ รวมทั้งเนื้อหา โดยผู้เรียนสามารถเลือกและฝึกสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ลักษณะที่สำคัญโดยรวมของการบูรณาการที่ดีประกอบด้วย 5 ลักษณะ ดังนี้ 1) มีความรู้และกระบวนการเรียนรู้ 2) มีการพัฒนาทางจิตใจ 3) มีการกระทำของผู้เรียนร่วมด้วย…

The wonders of human body 02

เคสพิศวง 02: หญิงสาวผู้มีสมองซีกเดียว

PDF download : The Wonders of Human Body 02: The women with half a brain The Wonders of Human Body 02: The women with half a brain        อวัยวะที่ติดตัวคนเรามาแต่เกิดมีจำนวนไม่น้อยที่มาเป็นคู่ — สองตา สองหู สองมือ สองขา ไตสองข้าง ซึ่งเราอาจเคยเห็นหรือได้ยินผ่านหูมาบ้างว่า มีคนไข้ไม่น้อยที่ต้องผ่าตัดเหลือไตข้างเดียว คนงานประสบอุบัติเหตุทำให้เสียมือเสียขาไปข้างหนึ่ง หรืออาจเป็นกรณีพิการทางการได้ยินในหูข้างซ้ายหรือข้างขวา เป็นต้น ทีนี้สมองของเราเองก็มีสองซีก (cerebral hemispheres) เคยสงสัยกันไหมว่า ถ้าอยู่มาวันหนึ่งเราเหลือสมองซีกเดียว เราจะยังมีชีวิตรอดอยู่ไหม ยังสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกติหรือเปล่า คำตอบของคำถามนี้ มีให้เห็นในรูปแบบของเคสคนไข้ผ่าตัดที่หมอต้องตัดซีกสมองฝั่งหนึ่งออก (hemispherectomy) เพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการชัก (epileptic seizures)  …

web-celt-thumbnail

ขั้นตอนการดำเนินการในการเข้ามหาวิทยาลัยของบุคลากรสถาบันการเรียนรู้

ขั้นตอนการดำเนินการในการเข้ามหาวิทยาลัยของบุคลากรสถาบันการเรียนรู้ (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) การเข้าพื้นที่ของบุคลากรสถาบันการเรียนรู้ ตามอ้างอิงจากประกาศมหาวิทยาลัยฉบับที่ 23 สถาบันการเรียนรู้มีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 1) บุคลากรสามารถเข้ามาทำงานได้ โดยจำกัดอยู่ที่ 50% ดังนั้นในแต่ละทีมบุคลากรสามารถเข้ามาได้สูงสุดต่อช่วงเวลา ดังนี้ GEO – 2 ท่าน วมว – 13 ท่าน (รวมทั้งบางมด และบางขุนเทียน) LI – 10 ท่าน ผู้อำนวยการ หรือ ผู้บริหารชั้นต้น – 2 ท่าน โดยให้บุคลากรทำเรื่องขออนุญาตที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และให้ตัวแทนกรรมการชาบูประจำทีมบันทึกรายชื่อผู้ขออนุญาต เพื่อส่งต่อให้คุณจิราพรรณในรายสัปดาห์ 2) เมื่อสิ้นสุดภารกิจเรียบร้อยแล้ว บุคลากรทุกท่านมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการบันทึกข้อมูลระบุเวลาเข้าออกในฟอร์ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิงในกรณีที่มีบุคลากรท่านใดติดการระบาดของไวรัสโควิด-19 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZxxgp4-Qx1_W9nFbaoouV0A-jS02qINBkO45hU4oxv1afig/viewform 3) ถ้าบุคลากรท่านใดพบว่าตัวเองเป็นผู้มีความเสี่ยงในการติดไวรัสโควิด-19 หรือเดินทางไปในจังหวัดที่มีความเข้มงวดสูงสุดกรุณาแจ้งต่อคณะกรรมการชาบูในทีมของตัวเอง เพื่อทำการประเมิน แนะนำขั้นตอนในการปฏิบัติตัว และแจ้งไปยังบุคลากรท่านอื่นให้ปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยของทุกคน 4) บุคลากรที่เดินทางหรือพักอาศัยที่จังหวัดสมุทรสาคร ไม่อนุญาตเข้ามหาวิทยาลัยจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการกักตัว 14 วันนับจากวันที่เดินทางออกจาก จ…

The Wonders of Human Body 01

เคสพิศวง 01: ตอนเด็กเป็นหญิง เข้าวัยรุ่นกลายเป็นชาย

PDF download : The Wonders of Human Body 01 The Wonders of Human Body 01: Female at birth, yet male at puberty??? ในราว ๆ ปี 1970 มีแพทย์หญิงที่ชื่อว่า Julianne Imperato-McGinley ทำงานอยู่ที่ Cornell Medical College ใน New York เธอได้ยินข่าวลือน่าเหลือเชื่อเกี่ยวกับหมู่บ้านในชนบทห่างไกลของสาธารณรัฐโดมินิกันที่มีเสียงเล่าขานถึงเคสเด็กผู้หญิงกลายเพศเป็นชาย เพราะอยากรู้ด้วยตาตัวเองว่าข่าวลือนั้นมีมูลหรือไม่ หมอ Julianne เลยเดินทางลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้าน Salinas เพื่อค้นพบว่าเคสดังกล่าวนั้นมีอยู่จริง โดยกลุ่มที่เกิดเป็นหญิงแล้วเปลี่ยนเพศเป็นชายนั้น มีชื่อที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า guevedoce ซึ่งแปลว่า ‘ช้างน้อยตอนอายุ 12’ และมีความถี่ที่ guevedoce 1 คนต่อทุก ๆ ทารกชายปกติ 90…

Growth Mindset

เราสามารถสร้างความเท่าเทียมในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนทั้งประเทศได้หรือไม่?

PDF download : Growth Mindset เราสามารถสร้างความเท่าเทียมในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนทั้งประเทศได้หรือไม่? คำถามนี้ท้าทายวงการวิจัยด้านการศึกษาและการเรียนรู้เป็นอย่างมากเพราะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง อย่างไรก็ตาม งานวิจัยในปี 2016 จากทีมวิจัยของมหาวิทยาลัย Stanford ชี้ว่ามีความเป็นไปได้1 โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักสองตัวที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ในระดับชาติ คือ รูปแบบแนวความคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ (mindset) และฐานะทางการเงิน (socioeconomic status) ในทางจิตวิทยา ผู้ที่มีแนวความคิดอยู่กับที่ (fixed mindset) เชื่อว่าเชาวน์ปัญญาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในขณะที่ผู้ที่มีแนวความคิดก้าวหน้า (growth mindset) เชื่อว่าเชาวน์ปัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้เสมอ2 ซึ่งการมีแนวความคิดอยู่กับที่ขัดขวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในขณะที่การมีแนวความคิดก้าวหน้าสามารถนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนและความรู้สึกมีส่วนร่วมในห้องเรียน3 ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผลการศึกษาคือฐานะทางการเงินที่เป็นตัวชี้วัดระดับความยากจน สถานะทางสังคม และระดับการศึกษา4 โดยมากแล้วเด็กที่มาจากครอบครัวรายได้สูงมีแนวโน้มที่มีแนวความคิดก้าวหน้ามากกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวรายได้ต่ำ แต่ทีมวิจัยพบว่าการฝึกให้เด็กนักเรียนที่เดิมมีแนวความคิดอยู่กับที่ให้มีแนวความคิดก้าวหน้ามากขึ้นช่วยป้องกันเด็กเหล่านี้จากอุปสรรคในการศึกษา เช่น ความยากจน นำไปสู่คะแนนเฉลี่ยสะสมผลการเรียน (GPA) ที่สูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อยอย่างมีนัยสำคัญ ดังแสดงในกราฟด้านล่างที่จำลองผลลัพธ์งานวิจัย ทรงกลมสีส้มแสดงถึงเด็กกลุ่มที่มีแนวความคิดก้าวหน้า ทรงกลมสีน้ำเงินแสดงถึงเด็กกลุ่มที่มีแนวความคิดอยู่กับที่และขนาดของทรงกลมแทนจำนวนเด็ก ผลการศึกษาเชิงประสาทวิทยาศาสตร์พบว่าการมีแนวความคิดก้าวหน้าเชื่อมโยงกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้นในสมองหลายส่วน เช่นส่วนที่ควบคุมความสนใจ (attention) ทักษะด้านการควบคุมและการคิดเชิงบริหาร (executive control functions) และการประมวลผลรางวัล คือ prefrontal cortex, anterior…

Page1

E-Portfolios as teaching, learning, and assessment tools

e-Portfolios หรือแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ ไม่ได้เป็นแหล่งรวบรวมผลงานในรูปแบบดิจิตอล…เพียงเท่านั้น แต่เป็นทั้งวิธีการ (method) และเครื่องมือ (tool) ในกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินหลักฐานการเรียนรู้ที่ผู้เรียนรวบรวมไว้ตลอดเส้นทางของประสบการณ์การเรียนรู้ ใช้ได้ทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร จากผลการวิจัยที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพของการใช้ e-Portfolios ในการเรียนการสอน ในปี 2016 Association of American Colleges and Universities (AAC&U) จึงได้ระบุให้ e-Portfolios เป็นหนึ่งในเทคนิคการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างสูง (High Impact Practice) e-Portfolios ที่ดีจะเป็นทั้งผลงาน (product) และกระบวนการ (process) ของการเรียนรู้ พอร์ตโฟลิโอที่ดีควรนำเสนอเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกัน (align) ระหว่างหลักฐานการเรียนรู้ (evidence of learning) เช่น ชิ้นงาน การนำเสนอ ที่แสดงถึงสมรรถนะดังที่ระบุในผลการเรียนรู้ (learning outcome) และ การเล่าเรื่องเพื่อสะท้อนความคิด (reflective narrative) ที่แสดงถึงกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางของการเรียนรู้ (learning journey) (Yancey, 2009)…

IRB-01

ขั้นตอนการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB) ประจำสถาบันการเรียนรู้

ขั้นตอนการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB) ประจำสถาบันการเรียนรู้ download file >> Internal IRB LI Workflow

Page1

Counselling: การให้คำปรึกษาและการรับฟัง

Counselling: การให้คำปรึกษาและการรับฟัง โดย คุณวรรณา บุญช่วยเรืองชัย ผู้ให้บริการให้คำปรึกษา Counselling คือ ทฤษฎีหรือแนวคิดการให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจอย่างเป็นกระบวนการที่อาศัยสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  ระหว่างผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษา  ด้วยการสื่อสารสองทางจนเกิดความร่วมมือโดยผู้ให้คำปรึกษาเป็นผู้ช่วยเหลือด้วยการใช้คุณสมบัติของผู้ให้การปรึกษา และทักษะต่างๆ เพื่อเอื้ออำนวยให้ผู้รับบริการได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการสำรวจตัวเองเพื่อทำความเข้าใจ  สามารถค้นหาปัญหาที่แท้จริง สาเหตุของปํญหา และความต้องการ ตลอดจนสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนปรับตัวให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง แนวคิดนี้ ทำให้ทักษะการฟังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกระบวนการให้คำปรึกษา  การเรียนรู้และฝึกทักษะด้วยกิจกรรมในการฟังอย่างเข้าใจ  ดังนั้นผู้ให้คําปรึกษา (Counsellor) จึงต้องเรียนรู้ทฤษฎีการเข้าใจความรู้สึกตนเองและผู้รับคำปรึกษาจากการรับฟัง เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสอดคล้องในการให้บริการแก่ผู้รับการปรึกษา (Client) และเกิดประสิทธิผลในการให้คำปรึกษา การเข้าใจตนเองและผู้อื่น เวอร์จิเนีย ซาเทียร์ (Virginia Satir 1916-1988) นักเขียน ครู และนักจิตบำบัดอเมริกัน ผู้บุกเบิกแนวคิดจิตบำบัด ได้อธิบายกลไกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจและการแสดงออกของมนุษย์เอาไว้ เพื่อทำความเข้าใจตนเอง  ด้วยตัวตนภายในที่เป็นแกนกลาง  เป็นแหล่งกำเนิดของประสบการณ์ภายใน  ซาเทียร์พบว่าประสบการณ์ต่างๆมีหลายชั้นหรือหลายระดับดังนี้ ความปรารถนา ความคาดหวัง การรับรู้ ความรู้สึก การจัดการกับปัญหา พฤติกรรม ประสบการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในบริบทที่เฉพาะเจาะจงของเรา ณ ช่วงเวลาหนึ่ง  ตัวอย่างเช่น เรามักจะได้ยินผู้รับคำปรึกษาพูดว่า…

Screen Shot 2020-09-15 at 4.43.34 PM

ทำความรู้จักกับ ทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Function; EF)

PDF download >Executive FunctionEF ทำความรู้จักกับ ทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Function; EF) ทักษะการคิดเชิงบริหาร คือ ทักษะทางการรู้คิดขั้นสูง ที่ช่วยให้เรากำกับตนเองเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายได้ โดยสมองส่วนหน้าสุด (Prefrontal Cortex; PFC) มีบทบาทสำคัญ เปรียบเสมือนเป็น CEO ทำงานร่วมกันกับสมองอีกหลายส่วน ช่วยให้เราควบคุมและจัดการพฤติกรรม อารมณ์ และความคิด เพื่อทำงานหรือทำสิ่งต่าง ๆ ได้สำเร็จตามเป้าหมาย ทักษะการคิดเชิงบริหารประกอบด้วยทักษะพื้นฐาน 3 ทักษะย่อยด้วยกัน ทักษะแรก คือ ความจำขณะทำงาน (Working memory) เป็นทักษะความจำที่เก็บข้อมูลที่ได้รับเข้ามาในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อนำมาแปลผลและปฏิบัติการต่อ ตัวอย่างของการใช้ความจำขณะทำงานที่เห็นได้ชัดเจน คือ การคิดคำนวณ ที่ต้องจำชุดข้อมูลตัวเลขเอาไว้ และนำมาตัวเลขเหล่านั้นมาคิดคำนวณต่อ ทักษะที่สอง คือ การยับยั้ง/การหยุด (Inhibition) เป็นทักษะที่ช่วยให้เราไม่หุนหันพลันแล่น หรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าทั้งภายในหรือภายนอกโดยปราศจากการยั้งคิดไตร่ตรอง แต่จะช่วยให้มีความยับยั้งชั่งใจ รอคอยเป็น มีสมาธิ ตั้งใจจดจ่อ คิดและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม และทักษะที่สาม คือ…

Screen Shot 2020-07-30 at 1.26.11 PM

สมองส่วน prefrontal cortex กับการวางแผน

PDF download >Prefrontal Cortex กับการวางแผน prefrontal cortex คือเปลือกสมองที่อยู่ส่วนหน้าสุดของสมองบริเวณหน้าผาก ซึ่งสมองส่วนนี้เป็นส่วนที่มีวิวัฒนาการสูงที่สุดในมนุษย์เมื่อเทียบกับสัตว์ประเภทอื่น หน้าที่หลักของสมองส่วนนี้คือการบริหารจัดการพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะพฤติกรรมหรือเป้าหมายที่ไม่เคยเจอมาก่อน มีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรด้านเวลา หรือมีความไม่แน่นอนสูง หน้าที่นี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประมวลผลข้อมูลชั้นสูงที่มีความซับซ้อนของสมอง เช่น การวางแผน การตัดสินใจ การใช้เหตุผล หรือภาษา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการจัดลำดับการกระทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและการทำหน้าที่ชั้นสูงนั้น เพียง prefrontal cortex ส่วนเดียวไม่สามารถทำงานเหล่านี้ได้ ต้องอาศัยการทำงานร่วมกับสมองส่วนอื่น ๆ ด้วย สัญญาณจากสมองส่วนต่าง ๆ ทั้งสัญญาณภายนอกจากสิ่งแวดล้อมและสัญญาณภายในจะถูกประมวลมวลมาเป็นลำดับชั้น แล้วจึงเข้าสู่ prefrontal cortex ซึ่งจะส่งสัญญาณที่เป็น feedback กลับไปเป็นวงจรจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย การวางแผนคือกระบวนการคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะต้องทำและการจัดลำดับกิจกรรมเหล่านั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการ การเตรียมดำเนินแผนการในแต่ละขั้นตอน และการคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้น มีการค้นพบว่าผู้ที่สมองส่วน prefrontal cortex ได้รับบาดเจ็บจะมีปัญหาในเรื่องการวางแผน โดยเฉพาะแผนการใหม่ ๆ สำหรับการทดลองเพื่อทดสอบความสามารถในการวางแผนของมนุษย์มักจะใช้เกมที่ชื่อว่า Tower of London โดยเกมนี้จะมีแท่งไม้เล็ก ๆ เป็นเสา 3…

Zoom Meeting 7_9_2020 9_39_57 AM

กิจกรรม Teaching Clearly with Visual Thinking แก่ คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรม Teaching Clearly with Visual Thinking แก่ คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนอย่างมืออาชีพ วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM วิทยากร โดย ผศ. ดร. กฤติกา ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ นาย ไพฑูรย์ อนันต์ทเขต นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ เอกสารสำคัญ >> เอกสารประกอบการอบรม >> กำหนดการ   1. กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ การนำ Visual thinking ไปใช้ในการเรียนการสอน วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การนำ Visual thinking ไปใช้ในการเตรียมการเรียนการสอน รูปที่ 1 กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ การนำ…

Learningreflection_01-02

Learning reflection as an assessment

Learning reflection: การสะท้อนการเรียนรู้ คือ กระบวนการที่ให้ผู้เรียนได้ทบทวนไตร่ตรอง ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และการกระทำของตนเองจากสถานการณ์ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือจากประสบการณ์ที่ได้รับ  การหาเหตุผลมาสนับสนุน ทำให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั้น นำไปสู่การตระหนักและให้ความหมายการกระทำของตนเองและให้คุณค่าต่อประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น ในกระบวนการสะท้อนการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ Gibbs มีกระบวนการสะท้อนการเรียนรู้ที่เป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความหมายของพฤติกรรม ทัศนคติของตนเอง นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและสามารถประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การลงมือทำได้ ผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการ Reflective Cycle เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในการประเมินเพื่อพัฒนา (Formative assessment) และการประเมินวัดผลการเรียนรู้ (Summative assessment) Ref: รัตติกร เหมือนนาดอน และคณะ (2562, พษภาคม-สิงหาคม). การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิด.  วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล.  35 (2): 13-25. ในกระบวนการสะท้อนคิดตามแนวคิดของ Gibbs ประกอบด้วย 1. ขั้นบรรยาย (Description) – เป็นขั้นแรกของการเริ่มต้นกระบวนการสะท้อนคิด คือการเริ่มด้วยการบรรยายเหตุการณ์ กิจกรรม หรือประสบการณ์ อาจารย์สามารถใช้คำถามต่อไปนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนได้เรียนรู้หรือได้รับประสบการณ์ตามที่อาจารย์คาดหวังหรือไม่ เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดอะไรขึ้นบ้าง เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน…

seminar 2

กิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 2 หัวข้อ “User experience in interactive media and cognitive science”

เอกสารประกอบการอบรม UX-InteractiveMedia วิดีโอย้อนหลัง Part 1 : Goal, What is user experience (UX) Part 2 : Crossword study Part 3 : MU.EF website Part 4 : Heuristics evaluation Part 5 : Covid-19 Part 6 : Conclusion

Student evaluations of teaching_01-02

Student evaluations of teaching ถามอย่างไร ให้เข้าใจประสบการณ์เรียนรู้ทางไกลของนักเรียน

Student evaluations of teaching (SET) หากแปลความตามคำศัพท์ SET คือการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนักเรียน แต่หากทำความเข้าใจตามวัตถุประสงค์แล้ว SET คือการประเมินเพื่อพัฒนา (develop) เพราะช่วยให้แนวทางแก่ผู้สอนว่ามีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงในการสอน และมีสิ่งใดที่จะช่วยเรื่องการเรียนรู้ของนักเรียนได้ โดยรู้จากความคิดเห็นของนักเรียน แต่โดยทั่วไป การทำ SET มักจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายภาคเรียน หรือเกือบปลายทางของกระบวนการเรียนการสอนในวิชาหนึ่ง ๆ จึงเท่ากับว่าเสียโอกาสที่จะได้ยินเสียงสะท้อนจากนักเรียนให้อาจารย์ได้รู้ข้อติติงหรือคำชื่นชมที่มีต่อการสอนของตนได้ทันในระหว่างทางของกระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ใหม่ (เพิ่ม)คำถามใหม่ เมื่ออาจารย์จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนทางไกล (remote teaching) โดยเป็นการปรับเปลี่ยนแผนการสอนอย่างกะทันหันเพราะสถานการณ์แวดล้อมที่ไม่สามารถหยุดรอให้อาจารย์เตรียมความพร้อมได้ ทีมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลของ EDUCAUSE ได้รวบรวมรายการคำถามที่สกัดมาจากการแลกเปลี่ยน และข้อสังเกตต่าง ๆ ภายในกลุ่มประชาคมด้านการเรียนการสอน และที่เป็นประเด็นในระดับสาธารณะ และสร้างเทมเพลท (template) ของแบบสำรวจสั้น ๆ ขึ้น เพื่อใช้เก็บฟีดแบ็กเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนการสอนและการทำงานทางไกล (EDUCAUSE DIY Survey Kit: Remote Work and Learning Experiences) ประกอบด้วยชุดคำถามสำหรับคน 3 กลุ่ม คือ Student-Centered…

Screen Shot 2020-06-05 at 5.06.57 PM

Why can’t we stop putting things off?

PDF download > http://celt.li.kmutt.ac.th/km/file/brain/Why_can%E2%80%99t_we_stop_putting_things_off.pdf Do you ever wonder why you keep putting things off? What is the usefulness of this procrastination tendency, if any? Rather than blaming yourself for succumbing to laziness, could there be underlying brain mechanisms that explain why some people are more prone to procrastination than others? And with this understanding, do…

online course_1

Online Course การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

          การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้สอนสามารถบอกได้ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้หรือไม่ อีกทั้ง ยังเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้ผู้สอน สามารถนำไปปรับปรุงรูปแบบการสอนของตนเอง และสะท้อนผลการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้           วันนี้ ศูนย์ CELT อยากจะเชิญชวน บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน มาทำความเข้าใจในเรื่องของการวัดและประเมินผลทางการศึกษาในระดับเบื้องต้น ผ่านการเรียนออนไลน์ บนเว็บไซต์ https://www.udemy.com ที่ทางเรา ได้จัดทำไว้แล้ว วิชานี้เป็นวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการและทฤษฏีทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผล ผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ ในหัวข้อ Constructive alignment, Learning Outcomes and Bloom’s taxonomy, Assessment and Evaluation, Type of assessment, Rubric Design, และการประเมินโครงงานและการออกข้อสอบ ผู้สอนหลัก ผศ. ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้…

Feedback-Strategies_01

Feedback Strategies: Feed อย่างไร ให้ Forward สู่การเรียนรู้

Feedback Strategies: Feed อย่างไร ให้ Forward สู่การเรียนรู้  การให้ฟีดแบ็กที่ดี คือหนึ่งในวิธีที่ทรงพลังในการกระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายที่ชัดเจน (deliberate practice) และยังสร้างความรู้สึกเชื่อมต่อระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี…..หากแต่ฟีดแบ็กที่ดีนั้นย่อมต้องมาจากการวางแผนและการออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ Checklist ต่อไปนี้ คือวิธีการออกแบบฟีดแบ็กที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ได้กับการสอนทั้งแบบ face-to-face และแบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม สำหรับฟีดแบ็กให้ผู้เรียนออนไลน์ จะพบว่า keyword ที่สอดแทรกอยู่ในที่มาของทุกวิธีการ คือ connectedness และ social presence* ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ในสภาพแวดล้อมแบบ remote teaching and learning * Social Presence คือ 1 ใน 3 องค์ประกอบสำคัญของการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ออนไลน์ ตามกรอบแนวคิด Community of Inquiry (Garrison, Anderson and Archer, 2000) ว่าด้วยการมีปฎิสัมพันธ์ 3 รูปแบบ ได้แก่…

Teacher Presence_Cover

Teacher Presence …เรื่องน่ารู้ เมื่อสอนออนไลน์

Teacher Presence …เรื่องน่ารู้ เมื่อสอนออนไลน์ มีงานวิจัยที่พบว่า ในการเรียนออนไลน์ ยิ่งผู้เรียนรู้สึกว่าพวกเขาได้มีปฎิสัมพันธ์กับอาจารย์มากเท่าไหร่ พวกเขายิ่งพอใจกับประสบการณ์การเรียนรู้นั้นมากขึ้น ไม่เพียงเท่านั้น ผู้เรียนที่มีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์มากกว่า จะมีผลการเรียนที่ดีกว่าผู้เรียนที่มีปฎิสัมพันธ์กับอาจารย์น้อยกว่าอีกด้วย (Community College Research Center, 2013) แต่ปฎิสัมพันธ์ทางสังคมในบริบทของการสื่อสารออนไลน์ ย่อมทำได้ยากกว่าการสอนแบบชั้นเรียนปกติที่มีการสื่อสารกันได้แบบ face-to-face …การจัดการชั้นเรียนออนไลน์แบบไหนจึงจะส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อการเรียนรู้ Community of Inquiry (Garrison, Anderson and Archer, 2000) คือกรอบแนวคิดที่มองว่าประสบการณ์การเรียนรู้ออนไลน์ควรประกอบด้วยปฎิสัมพันธ์ 3 แบบ ได้แก่ Cognitive Presence, Teaching Presence และ Social Presence  1. Cognitive Presence ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนนั้น ๆ หรือเป็นส่วนที่ผู้เรียนเรียนรู้ ฝึกฝนความรู้และทักษะต่าง ๆ จากเนื้อหา กระบวนการสอน หรือกระบวนการอำนวยการเรียนรู้ (facilitation) กิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้เชื่อมโยงแนวคิดที่เรียนกับชีวิตจริง กับสังคมรอบตัว ผ่านการสังเกต ค้นคว้า…

Practical Tips to Create Better Online- Video Demonstration_1-01

Practical Tips to Create Better Online/ Video Demonstration

Practical Tips to Create Better Online/ Video Demonstration ทำวิดีโอสาธิตอย่างไร ให้น่าสนุกและเข้าใจง่าย ในช่วงเวลาที่ผู้สอนจำนวนมากต้องปรับตัวเข้าหาออนไลน์มากขึ้น และไม่สามารถสอนแบบสาธิตในชั้นเรียนได้ การสอนโดยใช้วิดีโอสาธิตก็สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีได้ไม่น้อยไปกว่ากัน… ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัย Harvard  ศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบสาธิตในห้องเรียน (live demonstration) กับการใช้วิดีโอสาธิต (online/video demonstration) ในวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน หัวข้อ Mechanics โดยใช้การทดลองแบบสุ่มไขว้ (randomized crossover study design) แบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะได้เรียน 2 หัวข้อ ซึ่งแต่ละหัวข้อมีเนื้อหาบรรยายเหมือนกัน และผู้สอนคนเดียวกัน แตกต่างกันตรงส่วนของวิธีการสาธิต ผลการทดลอง พบว่าทั้งสองกลุ่มสามารถทำคะแนนในหัวข้อที่สอนโดยใช้วิดีโอสาธิตได้สูงกว่าหัวข้อที่ใช้การสาธิตในชั้นเรียน ประมาณ 25-30 % และเมื่อนักวิจัยถามถึงความรู้สึกต่อการเรียนทั้งสองรูปแบบ พบว่า นักศึกษารู้สึกสนุกกับการเรียนผ่านวิดีโอสาธิตไม่น้อยไปกว่าอีกแบบเลย และยังสนุกมากกว่าอีกด้วยซ้ำจากการเรียนผ่านวิดีโอสาธิตของหนึ่งในสองหัวข้อที่ได้เรียน (Kestin et al., 2020) Kestin et al. ชี้ให้เห็นถึง…

web-celt-thumbnail-supoet

กิจกรรม “Smart Online Education Solution”

วิดีโอย้อนหลัง Part 1 : Check-in, Tip การเตรียมการสอนออนไลน์ Part 2 : การใช้งานเครื่องมือบน Office 365 Part 3 : Interactive Presentation Part 4 : สื่อประกอบการสอน Sketchlab, QR code Part 5 : การติดตั้ง และใช้งาน Zoomit Part 6 : 10 Tips การใช้ microsoft tools สรุปกิจกรรม แนะนำการสอนออนไลน์โดยใช้ PowerPoint Live บันทึกวิดีโอด้วย PowerPoint ได้คุณภาพของวิดีโอที่คมชัด ตัดต่อได้ ทำได้โดยไม่จำเป็นต้องออนไลน์ Present live นำเสนอแบบสด สามารถส่งลิงค์ หรือ สร้างเป็น QR Code…

postcast-01

กิจกรรม “เข้าถึงผู้เรียนด้วย Podcast”

เอกสารประกอบการอบรม https://bit.ly/2KW8upS วิดีโอย้อนหลัง Part 1 : แนะนำการอบรม Part 2 : สร้าง Podcast แบบ Basic Part 3 : Podcast ในฐานะผู้ฟัง Part 4 : Review Podcast Part 5 : Podcast ในฐานะผู้สร้าง สรุปกิจกรรม Podcast คืออะไร? Podcast คือการถ่ายทอดเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตคล้ายรายการวิทยุ แต่สามารถเลือกหัวข้อที่ตนเองอยากฟัง แล้วดาว์นโหลดเข้ามาในอุปกรณ์ เช่นคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ipod Tablet mp3 ฯลฯ เพื่อฟังตามเวลา และสถานที่ที่สะดวก โดยที่เป็น offline ได้ เช่น ขับรถ ทำงานบ้าน ข้อดีของ Podcast ไม่ต้องรวยก็เรียนได้ : รายการส่วนมากของ…

webinar visual1-01

กิจกรรม Visual thinking to clarify + communicate

สรุปเนื้อหากิจกรรม Visual thinking to clarify & communicate 4 หลักการของ Visual thinking  สื่อสารโดยใช้ทั้งคำและภาพ (verbal & visual) จะช่วยให้การรับรู้ของสมองทำงานได้ดี ช่วยให้ความคิดชัดเจนขึ้น ดึงความทรงจำได้มากขึ้น Visual thinking เป็นตัวช่วยปรับความเข้าใจ ใช้เสริมกับการพูดคุยทำให้เห็น “ความต่างของสิ่งที่เราเข้าใจ” ได้ ถ้าไม่วาดภาพออกมา ทั้งผู้พูดและผู้ฟังอาจจะคิดไปว่าเข้าใจตรงกัน แต่การวาดภาพช่วยให้รู้ว่าอาจมีความเข้าใจที่เหลื่อมกันอยู่ Thinking ideas, Not art: ประเด็นสำคัญของ Visual thinking คือ การคิด นั่นคือใช้ภาพเพื่อให้ความคิดชัดเจนขึ้น จึงไม่เน้นที่ความสวยงาม หรือจำเป็นต้องมีทักษะการวาดภาพ   ใช้จินตนาการ และปล่อยให้ “มือพาไป” คือวาดด้วย speed ที่เร็ว วาดไปคิดไป เพื่อให้รูปทันความคิดของเรา จะช่วยให้ความคิดเรากระจ่างขึ้น ต่อความคิดไปได้เรื่อย ๆ และใช้ keyword เป็นตัวช่วย ในการคิดโดยใช้ภาพช่วยนั้น 80…

3 Ways Online and How Do Tests_Cover

3 Ways Online Students Might Take Exams

3 Ways Online Students Might Take Exams แนวทางการจัดสอบของการเรียนออนไลน์ มีดังนี้ Proctored exams in person: ในกรณีที่นักเรียนอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย โรงเรียนให้จัดเป็นศูนย์สอบมีผู้คุมสอบและกำหนดเวลา ส่วนที่ห่างไกลอาจจะมอบหมายหัวหน้างาน ผู้ปกครองทำหน้าที่แทน Online exams that are monitored by humans: จัดทีมเพื่อทำการคุมสอบผ่านเว็บแคมหรือซอฟแวร์พิเศษ ซึ่งปริมาณของผู้เข้าสอบอาจจะจำกัด เนื่องจากข้อจำกัดของผู้คุมสอบ Online exams that are monitored by computers: ใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้ตรวจสอบหาความผิดปกติ หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบนหน้าจอ ซึ่งบางพฤติกรรมอาจแสดงถึงการโกง How Do Tests, Exams and Assignments Work for Online Degrees? การเรียนออนไลน์อาจจะต้องแบ่งเป็นส่วน ๆ 4 ส่วน ดังนี้ forum discussions :…