obe-print

การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based Education)

Print Friendly

การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based Education) ซึ่งผู้เรียนควรจะบรรลุหลังจากผ่านประสบการณ์การเรียนรู้

Outcome based education เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นสำคัญ โดยขั้นต้นให้คำนึงถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTT Student QF) และความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต เป็นพื้นฐานในการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้

obe-print

credit

KMUTT Student QF : https://www.c4ed.kmutt.ac.th/kmutt-qf