online course_1

Online Course การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

Print Friendly

online course km-01

          การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้สอนสามารถบอกได้ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้หรือไม่ อีกทั้ง ยังเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้ผู้สอน สามารถนำไปปรับปรุงรูปแบบการสอนของตนเอง และสะท้อนผลการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้
          วันนี้ ศูนย์ CELT อยากจะเชิญชวน บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน มาทำความเข้าใจในเรื่องของการวัดและประเมินผลทางการศึกษาในระดับเบื้องต้น ผ่านการเรียนออนไลน์ บนเว็บไซต์ https://www.udemy.com ที่ทางเรา ได้จัดทำไว้แล้ว วิชานี้เป็นวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการและทฤษฏีทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผล ผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ ในหัวข้อ Constructive alignment, Learning Outcomes and Bloom’s taxonomy, Assessment and Evaluation, Type of assessment, Rubric Design, และการประเมินโครงงานและการออกข้อสอบ
ผู้สอนหลัก
 • ผศ. ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้ มจธ.
 • ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มจธ.
คณะทำงาน
 • นางสาวพลอยพชร เนกขัมพิทักษ์ นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ มจธ.
 • นางสาวจันทิมา ปัทมธรรมกุล นักวิจัย สถาบันการเรียนรู้ มจธ.
 • นายไพฑูรย์ อนันต์ทเขต นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ มจธ.
 • นางสาวพชรพร เจริญวินัย นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ มจธ.
 • นายณัฐวุฒิ คุ้มทอง นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้ มจธ.
 • นางสาวเมตตา มงคลธีระเดช นักประชาสัมพันธ์ สถาบันการเรียนรู้ มจธ.
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
 • อาจารย์
 • วิทยากร
 • บุคลากรสนับสนุนการสอน
สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้
 • หลักการและทฤษฏีเบื้องต้นของการประเมินการศึกษา
 • แนวการและวิธีการประเมิน
 • การออกแบบเครื่องมือประเมิน(Rubric)
 • การนำไปใช้ประเมินการสอน

ลิ้งเข้าสู่บทเรียน

https://www.udemy.com/course/pszgfslo/


VDO Introduction