Program learning outcome ของวิชาพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Print Friendly

ทำอย่างไรที่จะวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างชัดและเห็นตรงกันกับคณะต่างๆ ผลลัพธ์การเรียนรู้ควรเป็นอย่างไร ความเก่งจะแสดงออกมาได้อย่างไร ควรจะมีแกนหลักในการสอนทางคณิตศาสตร์แล้วก็มีความต้องการของภาควิชา
ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้สำรวจคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย เช่น วิศวะ สถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม และพบว่ามีเนื้อหาบางเรื่องที่ทางคณะต้องการและไม่ต้องการ ตอนนี้ได้ผลตอบกลับมาในรายระดับภาค ครุศาสตร์มีการเรียนสองกลุ่ม คือ เรียนกับวิศวะ อีกกลุ่มเรียนกับครุศาสตร์ กลุ่มที่เรียนกับวิศวะจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะนศ.จะตกมาก ในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีมีปัญหาเรื่องเนื้อหาสักเท่าไหร่ แต่ทางคณะอยากเพิ่มเรื่อง Application ส่วนทางสถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม มีระบบติดตามนักศึกษาตลอด เช่น สำรวจนักศึกษาออนไลน์ นศ.มีทัศนคติที่ดี สิ่งที่สถาบันขอคือ อยากให้มีการบูรณาการกับวิชาพื้นฐาน ถ้าทำอะไรพิเศษกับหลักสูตรหนึ่งจะกระทบกับคณะอื่นที่เรียนร่วมกัน การสอนจะมีสอนประมาณ 4 ชม. เผื่อว่าจะมีการทำกิจกรรม

ส่วนวิชาฟิสิกส์ มีการปรับเนื้อหาค่อนข้างยากเพราะต้องตรงตามการควบคุมทางวิชาชีพของวิศวกร บางส่วนต้องตอบคำถามทาง Soft-skill มีการปรับเทคนิคการสอนเช่น ทางสถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม มีการสอนในรูปแบบ Active learning และพบว่ามีสาเหตุหลายปัจจัยทั้งในเรื่องของความรู้พื้นฐานยังไม่พร้อม นศ.เจอเรื่อง Dif และ Integrate ทางคณิตศาสตร์ได้ช่วยปรับพื้นฐาน ควรเรียนสองเรื่องนี้ให้จบสิ้นก่อนสอบกลางภาค ควรมีการใช้ TA เข้ามาช่วย ตอนนี้ได้มีการวิจัยจาก LI และ GEO โดยให้เด็ก Gifted มาช่วยเป็น TA อยากให้มีการอบรม TA ให้เป็นระบบจากส่วนกลาง การสอนแบบ Active learning มีการบรรยาย 1 ชั่วโมง อีก 2 ชั่วโมงให้ทำ Active learning โดยให้มี Teaching assistant มีการทำ Pre-test และ Post-test

ส่วนของวิชาเคมีมีสอนที่คณะวิศวะ ครุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทาง กว. กำหนดเนื้อหาไม่น้อยกว่า 7 เรื่อง ส่วนนศ.เคมีจะมีเนื้อหาที่ลงลึก

สิ่งที่จะทำให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างคณะและวิชาพื้นฐานคือ
1. ตรวจดู LO สำหรับ 11 วิชา คณิตศาสตร์ 5 ตัว MTH 101, 102, 111, 112 เคมีมี 2 ตัว ฟิสิกส์ PHY 103, PHY 111 PHY 104 PHY201 LO ของ 11 วิชา
2. ควรจะเอา ABET มาร่วมดูด้วย เพราะมีผลลัพธ์เรียนรู้จาก A-K ตัว ABET แยกออกมาเป็น 4 ส่วน คือ วิศวะคอมพ์ เครื่องกล
3. ระดับของผลลัพธ์ที่แตกต่างกันของผลลัพธ์การเรียนรู้
4. ทำ Concept map ทำให้เห็นสาระรายวิชา