web celt thumbnail nlp9-01

กิจกรรม New Learning Platform #9 เรื่องเล่าจากครู… “การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด ที่ออนไลน์เข้าถึงได้ยาก”

Print Friendly

การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิต_2Poster platform 9

เอกสารประกอบกิจกรรม

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา – รศ. ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา

โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อศม.) – ผศ. ดร.ปณัตดา ยอดแสง

ราชบุรีโมเดล การเรียนการสอนในโรงเรียนชายขอบ – ดร.รัตนา รุ่งศิริกุล

วิดีโอย้อนหลัง

Part 1  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน จ.ราชบุรี ในช่วงโควิด (โครงการ อศม.) – ผศ. ดร.ปณัตดา ยอดแสง

Part 2 ราชบุรีโมเดล – การเรียนการสอนในโรงเรียนชายขอบ – ดร.รัตนา รุ่งศิริกุล

Part 3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา – รศ. ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา

Part 4 แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้

Part 5 ข้อค้นพบและบทสรุป


Part 6 Q&A