รวมเพลงกระบี่ mysql ที่ใช้บ่อย

Print Friendly

เรื่องนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับท่านผู้อ่านส่วนใหญ่ครับ ผมเขียนไว้เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับ mysql (รวมถึงตัวผมเอง)

Creating a new database

DROP USER 'zaphod';
CREATE USER 'zaphod'@'%' IDENTIFIED BY '_________';
DROP DATABASE `zaphod_db`;
CREATE DATABASE `zaphod_db`;
GRANT ALL PRIVILEGES ON `zaphod_db`.* TO 'zaphod'@'%';

Connecting to database from command line

mysql -uusername -ppassword

After upgrading mysql to a new version

sudo mysql_upgrade -u root -ppassword