Screenshot 2016-08-23 12.34.23

รูปแบบการจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในรายวิชา GEN441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

Print Friendly

บทคัดย่อ:

รายวิชา GEN441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี มีเนื้อหามุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจวิถีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เข้าใจความสัมพันธ์ของผู้คนและสิ่งแวดล้อมที่หล่อ หลอมให้เกิดวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจวิถี การดาเนินชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย และสามารถวิพากษ์ความแตกต่างของวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรม ใหม่ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายได้อย่างสันติสุขผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในรายวิชาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และวิเคราะห์ผลความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อระดับความรู้ด้านวัฒนธรรม ที่ได้รับ แบ่งการศึกษาออกเป็น 1) ขั้นออกแบบการจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) ขั้นวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อระดับความรู้ด้านวัฒนธรรมที่ได้รับจากกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่ตอบแบบประเมินการเรียนรู้ จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 92.2 จากนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษาที่ 1/2558 จานวน 154 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา วิเคราะห์ผลจากข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการ จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใช้แนวคิด Place-based Learning ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานที่ จริง และศึกษาข้อมูลจากแหล่งวัฒนธรรม จานวน 6 เส้นทาง โดยสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการนาเสนอใน ชั้นเรียนและนาเสนอในรูปแบบนิตยสารออนไลน์ได้ดี นักศึกษาประเมินตนเองในด้านความรู้ความเข้าใจในบริบทของ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจากแหล่งเรียนรู้เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับด้านการใช้ความรู้ด้านวัฒนธรรมมา อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากแหล่งเรียนรู้ และการนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านประเด็นการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้จากกิจกรรมพบว่า นักศึกษาให้ความสนใจเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของแหล่งวัฒนธรรมนั้น ๆ รวมถึงความแตกต่างของศาสนา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ซึ่งจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ยังจาเป็นต้องเสริมแนวทางการทาให้ผู้เรียนนาความรู้ไปปรับใช้ได้จริงทั้งในแง่ของ ด้านทัศนคติ และทักษะการใช้ชีวิต

ผู้เขียน:

  1. พชรพร เจริญวินัย
  2. ประพงษ์ ปรีชาประพาฬวงศ์
  3. ไกรศิลา กานนท์
  4. บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์
  5. สุพาภรณ์ รุ่งแกร
  6. รัฐกานต์ ณ พัทลุง
  7. ศรินญา วังมะนาวพิทักษ์
  8. วิสาข์ ถนอมทรัพย์
  9. ศันสนะ มะสุวรรณ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่