IRB-01

ขั้นตอนการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB) ประจำสถาบันการเรียนรู้

Print Friendly

ขั้นตอนการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB) ประจำสถาบันการเรียนรู้

Screen Shot 2020-10-07 at 4.00.56 PM

download file >> Internal IRB LI Workflow