เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page

เทคนิคการสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับผู้เรียนในการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ด้วย TEDEd & Jamboard

Print Friendly

เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page

เทคนิคการสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับผู้เรียนในการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ด้วย TEDEd & Jamboard

สาระการเรียนรู้จาก

กิจกรรม เทคนิคการสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับผู้เรียนในการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ด้วย TEDEd & Jamboard

จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

เรียบเรียงโดยทีม CELT


เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page1เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page2

คำว่า ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ในความคิดของอาจารย์คืออะไร?

หลาย ๆ ท่านอาจตอบว่า ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนและผู้สอน จึงอยากชวนคิดว่า การจัดการเรียนการสอนที่ทำให้เกิดการโต้ตอบนั้น จำเป็นต้องเกิดจากการพูดคุยถามตอบ การสนทนาด้วยการเปิดกล้อง เท่านั้นหรือไม่

เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page3เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page4

การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน ZOOM  ผู้เรียนบางคนอาจไม่ได้เปิดกล้อง ไม่ได้เปิดไมค์ ด้วยข้อจำกัดบางอย่าง ซึ่งทำให้ผู้สอนไม่สามารถดูสีหน้า และพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างเรียนได้ ส่งผลให้เกิดความกังวลว่าผู้เรียนจะสามารถเข้าใจเนื้อหาการสอนหรือไม่ อันเป็นอุปสรรคต่อการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน

สิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยสร้างการรับรู้ระหว่างการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ได้ คือการเพิ่ม Dynamic เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนระหว่างการสอน เช่น การเช็คความพร้อมของผู้เรียน ด้วยการให้ผู้เรียนแสดงสัญลักษณ์ Raise hand เพื่อผู้เรียนอยู่นั่งอยู่หน้าจอและพร้อมที่จะเรียนแล้ว

เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page5เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page6เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page7 เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page8 เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page9

หลักการที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)

 1. การสร้างข้อตกลงกับผู้เรียนให้ชัดเจน คือ การแจ้งรายละเอียดของแผนการสอน (Course syllabus) กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนทราบเนื้อหา กิจกรรม การปฏิบัติ การประเมินผล ทำให้ผู้เรียนเกิดการเตรียมพร้อม และสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
 2. การทำการสอนให้เป็น Routine คือ การจัดตารางเรียนให้กับผู้เรียน มีการวางแผนการเรียนให้ผู้เรียน (Study plan) เพื่อให้ผู้เรียนทราบว่าตนเองจะต้องทำอะไร วางแผนการเรียนอย่างไร ในแต่ละคาบเรียน แต่ละสัปดาห์ โดยการแจ้งรายละเอียดรูปแบบการเรียนการสอน วัน เวลาสถานที่ กิจกรรม ให้ชัดเจน รวมถึงการวัดและประเมินผล การให้คะแนนจากการปฏิบัติงานต่าง ๆ
 3. เลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้สอนและผู้เรียน คือ การที่ผู้สอนเลือกใช้สื่อการสอนและช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนที่ตนเองถนัด สามารถทำได้ด้วยตนเอง ไม่ยากจนเกินไป และเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา รวมถึงสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยเช่นเดียวกัน
 4. ฝึกฝนการใช้สื่อให้คล่อง คือ การสร้างความเคยชินในการใช้เครื่องมือการสอน ที่ทำให้ลำดับการสอนมีความราบรื่น ไม่สะดุด ส่งผลให้มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้ดีขึ้น

เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page10 เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page11 เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page12 เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page13 เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page14 เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page15

การปรับรูปแบบการสอนออนไลน์ ด้วย TEDEd

TED-Ed คือ เว็บไซต์ที่ผู้สอนสามารถ Upload วิดีโอการสอน สร้างข้อคำถาม และสามารถนำไปใช้เป็นวิดีโอประกอบกับการสอนในห้องเรียนออนไลน์ได้ เช่น การนำไปใช้ร่วมกัน Google classroom

ขั้นตอนการสร้างสื่อการสอน

1. เตรียมสื่อการสอน

 • เข้าไปที่ youtube.com เพื่อทำการค้นหาคลิปวิดีโอที่ผู้สอนต้องการนำมาใช้ประกอบการสอนในชั้นเรียน
 • หลังจากเจอคลิปวิดีโอที่ต้องการแล้ว ให้ กดปุ่มแชร์ ที่อยู่ใต้วิดีโอ
 • จากนั้นจะมี Pop up แสดง Link ของวิดีโอดังกล่าว ให้ทำการคัดลอกไว้

หากผู้สอนมีวิดีโอสื่อการสอนของตนเอง ให้ทำการ Upload วิดีโอดังกล่าวลงบน YouTube ให้เรียบร้อยเสียก่อน โดยตั้งความเป็นส่วนตัวของวิดีโอนั้น ในรูปแบบ สาธารณะ หรือไม่เป็นสาธารณะ
จากนั้นทำการคัดลอก Link ของวิดีโอไว้
ขั้นตอนการ Upload วิดีโอบน YouTube >> https://youtu.be/6C4dEpT0rYg

เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page16 เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page17 เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page18 เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page19 เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page20 2. สร้างบทเรียนบน TED-Ed

ก่อนอื่น ผู้สอนจำเป็นต้องมี Account เสียก่อน โดยมีขั้นตอนการสมัคร Account ดังนี้

 • เข้าไปที่ Website Ted-Ed พิมพ์ URL ดังนี้ https://ed.ted.com/
 • กด Sign in เพื่อสมัคร Account และเลือก Account ที่ต้องการใช้สมัคร
 • จากนั้นทำการสร้างบทเรียนใหม่บน Ted-Ed ดังนี้
   • กด Create > a Lesson เพื่อ Upload วิดีโอ
   • นำ Link วิดีโอบน YouTube ที่คัดลอกไว้ มาวางที่ช่อง Search บน TED-Ed
   • จากนั้นจะมีวิดีโอที่เราต้องการขึ้นมา ให้ทำการกดที่วิดีโอ
   • กด Continue เพื่อแก้ไขรายละเอียดของวิดีโอ
   • ทำการปรับแก้รายละเอียดของวิดีโอ โดยแต่ละส่วน มีรายละเอียด ดังนี้

  Lesson Title คือ การปรับแก้ชื่อวิดีโอ
  Let’s Begin คือการเพิ่มข้อความอธิบายใต้คลิป
  Think คือ การเพิ่มข้อคำถาม มี 2 รูปแบบ คำถามให้เลือก ได้แก่
  1. Multiple choice question คำถามแบบเลือกตอบ โดย Default จะมี ตัวเลือก 4 ตัวเลือก ผู้สอนสามารถ เพิ่มหรือลดตัวเลือกได้ ซึ่งระบบมีการตรวจคำตอบให้อัตโนมัติ
  2. Open answer question คำถามปลายเปิด
  Dig Deeper คือ การใส่ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การแจ้งผู้เรียนให้ดูวิดีโอใด หลังจากดูวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้ว
  Discuss คือ การพูดคุย เกี่ยวกับวิดีโอ
  And Finally คือการเขียนข้อความสรุปบทเรียนวิดีโอนี้

เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page21 เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page22 เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page23

3. เผยแพร่บทเรียน

หลังจากทำการตั้งค่าวิดีโอเรียบร้อยแล้วให้กด Public และเลือกเป็น Require students to use TED-Ed accounts เพื่อให้ผู้เรียนทำการ log in ก่อนเข้าบทเรียน เพื่อใช้ในการติดตามผลการเรียนได้

กด Share your lesson และ คัดลอก Link บทเรียน TED-Ed จากนั้น ผู้สอนสามารถนำ Link บทเรียน ดังกล่าวไปใช้บน google classroom ได้

ข้อดีของการสร้างบทเรียนบน TED-Ed

 • เป็นระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำให้สะดวกต่อการสร้างบทเรียนวิดีโอสั้น ๆ ของผู้สอน และง่ายต่อการทำความเข้าใจระบบและเนื้อหาของผู้เรียน
 • ผู้สอนสามารถติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้
 • ผู้สอนสามารถสร้างข้อคำถามจากวิดีโอหรือสื่อภายนอก โดยระบุช่วงเวลาของวิดีโอได้ เพื่อเน้นย้ำให้ผู้เรียนเข้าใจสาระสำคัญของเนื้อหา

เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page24 เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page25 เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page26 เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page27 เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page28

การใช้ Jamboard เป็นเครื่องมือในกิจกรรมการสอน

Jamboard คือ แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ด้วยการวาด การเขียน สัญลักษณ์และรูปภาพ โดยมีลักษณะการทำงานคล้ายกับกระดานไวท์บอร์ด

ขั้นตอนการใช้งานผ่าน Web browser

 1. เข้าไปที่ URL : https://jamboard.google.com/ และ Log in ด้วย Google Account
 2. กดที่ปุ่ม เครื่องหมาย + เพื่อสร้างบอร์ดใหม่
 3. สร้างเนื้อหา และโจทย์ ตามที่ผู้สอนต้องการ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในแถบเครื่องมือด้านซ้าย สำหรับกรณีที่มีโจทย์หลายข้อ หรือ แบ่งกลุ่มผู้เรียน ผู้สอนสามารถเพิ่มหน้าได้ตามต้องการ เพื่อให้ผู้เรียนช่วยกันตอบคำถามในแต่ละหน้าได้
 4. กดปุ่มแชร์ และตั้งค่าการแชร์เป็น เอดิเตอร์ (Editor) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวาดเขียนบน Jamboard ได้

ข้อดีของ Jamboard

 • สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ IOS และ Android และใช้งานผ่าน Web browser และ แท็บเล็คได้
 • สามารถเชื่อมต่อกับ G suite โดยตรง โดยดึงเอกสาร รูปภาพ ได้ง่ายดาย และเก็บข้อมูลไว้บนระบบ Cloud
 • มีเครื่องมือที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบของการพิมพ์ การเขียน การไฮไลท์ การแปะ post it
 • สามารถดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อแชร์ต่อให้กันผู้เรียนหลังจบชั่วโมงเรียนได้

เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page29

ขอขอบคุณสาระการเรียนรู้จาก

กิจกรรม เทคนิคการสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับผู้เรียนในการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ด้วย TEDEd & Jamboard 

วิทยากร โดย ผศ. ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล Senior Fellowship (SFHEA)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30-12.30 น. ผ่าน Application Zoom

จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

ผู้ประสานงาน: นายพินิจ รังสิติยากร คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.