IMG_6250

กิจกรรมอบรมการจับประเด็นและการจัดทำ Infographic มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Print Friendly

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้เปิดสอนรายวิชา 769 325 การประสานงานในธุรกิจงานนิทรรศการ (Exhibition Business Coordination) และรายวิชา 769 411 การจัดการ ผู้สนับสนุนงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (Exhibition and Event Sponsorship Management) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาศึกษาแนวทางการทำงานของงานแสดงสินค้าและงานนิทรรศการ การวางแผนการจัดการ การควบคุม การ ดึงดูดใจผู้สนับสนุน การโน้มน้าวใจผู้สนับสนุน การสรรหาผู้สนับสุนงานที่มีคุณภาพและสร้างชื่อเสียง

ในทั้งนี้ บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

 1. อาจารย์ปาณเลิศ ศิริวงศ์ หัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
 2. อาจารย์ขจีนุช วงศ์อัญมณีกุล อาจารย์สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
 3. นายไพฑูรย์ อนันต์ทเขต นักพัฒนาการศึกษา สถาบันการเรียนรู้
 4. นางสาวเมตตา มงคลธีระเดช นักประชาสัมพันธ์ สถาบันการเรียนรู้

จึงได้รับเชิญจากอาจารย์สถิรา มะลาสิน อาจารย์ประจำรายวิชา มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Infographic (เรียนรู้การเป็นผู้จัดงานอย่างมืออาชีพ และ Issues Management for Managing Event) ” ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เมืองทองธานี) โดยกิจกรรม Infographic นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการจับประเด็นและสื่อสารด้วย Visual thinking และการสร้างสื่อ Infographic เพื่อการนำเสนอ อันจะเป็นประโยชน์แก่การเรียนในรายวิชา และการนำเทคนิคการสร้างสื่อ Infographic ไปต่อยอดต่อไปได้ในอนาคต ทั้งนี้ ทางบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดการจัดอบรมดังนี้


1. กิจกรรม Check-in

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้สอนทราบความคาดหวังของนักศึกษาก่อนการอบรม และผู้เรียนได้ทบทวนทักษะที่ขาดหรือต้องการพัฒนา

รูปแบบการจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนเขียนความคาดหวัง 3 ข้อ ลงบนกระดาษ Post-it แล้วนำไปแปะบนกระดาษ Flip Chart ที่เตรียมไว้ให้

IMG_6225


2. กิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ เทคนิคการนำเสนองาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการนำเสนอที่ดี และเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบสื่อด้วย Infographic

รูปแบบการจัดกิจกรรม การบรรยาย โดย อ.ปาณเลิศ ศิริวงศ์

IMG_6228


3. กิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ การสรุปและจับประเด็น, การแบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสรุปและการจับประเด็น, การแบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่ที่เป็นส่วนสำคัญในการเตรียมเนื้อหาสำหรับจัดทำ Infographic

รูปแบบการจัดกิจกรรม การบรรยาย โดย นายไพฑูรย์ อนันต์ทเขต

IMG_6233


4. กิจกรรมฝึกทักษะการสรุปและจับประเด็น, การแบ่งหมวดหมู่เนื้อหา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนฝึกทักษะการสรุปและการจับประเด็น, การแบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่ จากโจทย์หัวข้อที่อาจารย์ประจำรายวิชาจัดเตรียมไว้แล้ว 3 หัวข้อ ดังนี้

 1. สถานที่จัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ (Venue)
 2. กิจกรรมที่จัดขึ้นจากวาระโอกาสพิเศษ (Special event)
 3. กิจกรรมสมนาคุณ กิจกรรมตอบแทนต่างๆ

รูปแบบการจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนนั่งประจำกลุ่มของตนเองและนำเนื้อหาที่เตรียมไว้ มาวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ, สรุป และแบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน ลงบน Flip Chart ของกลุ่ม เพื่อเตรียมพร้อมการนำเสนอผลงาน

IMG_6237


5.  กิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ ทักษะ Visual Thinking 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าใจประโยชน์ของการใช้ Visual thinking , การแปลงคำเป็นภาพ (icon)

รูปแบบการจัดกิจกรรม การบรรยาย โดย นายไพฑูรย์ อนันต์ทเขต

IMG_6240


6.  กิจกรรมฝึกทักษะการแปลงคำเป็นภาพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนฝึกทักษะการแปลงคำเป็นภาพ (icon)

รูปแบบการจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนเพิ่มรูปภาพหรือสัญลักษณ์ (icon) ที่สื่อความหมายตรงตามเนื้อหาลงบน Flipchart ของกลุ่ม และทำการตกแต่ง แก้ไขให้สมบูรณ์

IMG_6250


7.  กิจกรรม World cafe

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนทราบจุดดี จุดด้อยของผลงานของกลุ่ม เพื่อนำไปปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ก่อนการจัดทำ Infographic

รูปแบบการจัดกิจกรรม หลังจากกิจกรรมฝึกทักษะการแปลงคำเป็นภาพแล้ว ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะได้ผลงาน  บน Flipchart 1 แผ่น ที่มีเนื้อหาพร้อมสำหรับการนำไปจัดทำ Infographic จากนั้นให้เพื่อนแสดงความคิดเห็นต่อผลงานของตนเอง โดยมีกระบวนการดังนี้

 • ให้ผู้เรียนนำผลงานของกลุ่มไปแปะไว้ตามบริเวณต่างๆรอบห้อง
 • ส่งตัวแทนกลุ่มละ 1 คน ยืนประจำผลงานกลุ่ม เพื่อนำเสนอผลงานแก่เพื่อนกลุ่มอื่น
 • สมาชิกกลุ่มที่เหลือ ให้เดินชมผลงานของเพื่อนกลุ่มอื่น และเขียนความคิดเห็น ข้อดี/สิ่งที่ควรปรับปรุง ลงบน Post-it แล้วนำไปแปะบน Flipchart ของเพื่อน ที่นำเสนอผลงาน
 • เมื่อเวียนจนครบแล้ว ให้ผู้เรียนดูความคิดเห็นของเพื่อนที่มีต่อผลงานของตนเอง แล้วพูดคุยกันเพื่อหาแนว ทางการพัฒนาแก้ไขให้ดีขึ้น

IMG_6276

ตัวอย่างผลงานผู้เรียน

IMG_6283

IMG_6306


8. กิจกรรมเกมทดสอบความรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนหลังจากการฟังบรรยายและการฝึกปฏิบัติการสรุป จับประเด็นเนื้อหาแล้ว

รูปแบบการจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนเล่มเกม Kahoot จำนวน 15 ข้อ โดยข้อคำถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อคำถามเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังเรียนเรื่องหลักการการเตรียมเนื้อหาด้วย เทคนิคการจับประเด็น การแบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่ จำนวน 7 ข้อ และ ข้อคำถามเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนเรื่องหลักการออกแบบ Infographic จำนวน 8 ข้อ และแจกของรางวัลสำหรับผู้เรียน ที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับ

IMG_6268

โดยสามารถสรุปผลการทดสอบความรู้ Kahoot จากจำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น 40 คน ได้ดังนี้

Screen Shot 2019-10-24 at 12.20.46 PM

มีผู้เรียนตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 52.3 และมีผู้เรียนตอบผิดคิดเป็นร้อยละ 47.7 


9. กิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ การออกแบบ Infographic

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการออกแบบ Infographic

รูปแบบการจัดกิจกรรม การบรรยาย โดย นางสาวเมตตา มงคลธีระเดช

IMG_6274


10. กิจกรรมฝึกทักษะการออกแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม Piktochart

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักโปรแกรมที่ใช้ออกแบบ Infographic และฝึกทักษะการออกแบบ Infographic

รูปแบบการจัดกิจกรรม สอนการใช้โปรแกรม Piktochart และให้ผู้เรียนนำผลงานของกลุ่มจากการทำ Flipchart ในกิจกรรมการเตรียมเนื้อหา มาจัดทำบนโปรแกรม Piktochart

IMG_6326


11. กิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนนำเสนอผลงาน Infographic ของกลุ่ม และฝึกทักษะการนำเสนอ

รูปแบบการจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน Infographic ของกลุ่ม หน้าชั้นเรียน โดยทางทีมวิทยากร จะเป็นผู้ให้คะแนน และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่ผู้เรียน เพื่อนำไปปรับปรุงในลำดับถัดไป โดยมอบของรางวัลแก่กลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับ

IMG_6353

ตัวอย่างผลงานผู้เรียน

08-halloscream_41307399 - Pookkie Sriwarom

received_528488751303269 - Napatsorn Tangsongwutthikorn


12. กิจกรรมสะท้อนผล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากจบกิจกรรม

รูปแบบการจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนทำแบบประเมินกิจกรรม google form โดยมีจำนวนผู้เรียนที่ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 22 คน โดยมีลักษณะข้อคำถาม 2 ลักษณะ คือ ข้อคำถามสเกลเชิงเส้น จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อคำถามที่ 1-3 ดังนี้

 1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนการอบรม
 2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการอบรม
 3. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอได้จริง

และข้อคำถามแบบข้อความสั้นๆ จำนวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อคำถามที่ 4-7 ดังนี้

 1. ทักษะหรือความรู้ที่ท่านได้รับในวันนี้
 2. ทักษะหรือความรู้ใดที่ท่านยังขาดและต้องการเพิ่มเติม
 3. ความประทับใจในการอบรมครั้งนี้
 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

โดยผลการประเมินกิจกรรม ดังต่อไปนี้

ข้อคำถามแบบสเกลเชิงเส้น (ข้อคำถามที่ 1-3)

แบ่งระดับความคิดเห็นหรือความพึงพอใจต่อกิจกรรมเป็น 5 ระดับ คือ 1=น้อยมาก, 2=น้อย, 3=ปานกลาง,
4=มาก, และ 5=มากที่สุด
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนการอบรม

ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนการอบรม

ผู้เรียนมีระดับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนการอบรม ในระดับมากที่สุด (ระดับ 5) มากที่สุด จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 ระดับมาก (ระดับ 4) จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 ระดับน้อย (ระดับ 2) จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 และระดับปลานกลาง (ระดับ 3) จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6

2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการอบรม

ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการอบรม

ผู้เรียนมีระดับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการอบรม ในระดับมากที่สุด (ระดับ 5) มากที่สุด จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2 ระดับมาก (ระดับ 4) จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8

3. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอได้จริง

ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอได้จริง

ผู้เรียน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอได้จริง ในระดับมากที่สุด (ระดับ 5) มากที่สุด จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 77.3 ระดับมาก (ระดับ 4) จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7

ข้อคำถามแบบข้อความสั้นๆ (ข้อคำถามที่ 4-7)

4. ทักษะหรือความรู้ที่ท่านได้รับในวันนี้

จากคำตอบทั้งหมดได้จัดทำเป็น word cloud ดังนี้

ทักษะหรือความรู้ที่ท่านได้รับในวันนี้

พบว่า ผู้เรียนได้รับทักษะทั้งการจับประเด็นและการออกแบบ Infographic ที่ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่คาดหวังไว้

5. ทักษะหรือความรู้ใดที่ท่านยังขาดและต้องการเพิ่มเติม

จากคำตอบทั้งหมดได้จัดทำเป็น word cloud ดังนี้

ทักษะหรือความรู้ใดที่ท่านยังขาดและต้องการเพิ่มเติม

พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดและต้องการเทคนิคการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ Infographic

6. ความประทับใจในการอบรมครั้งนี้

จากคำตอบทั้งหมดได้จัดทำเป็น word cloud ดังนี้

ความประทับใจในการอบรมครั้งนี้

พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ประทับใจทีมวิทยากรมากที่สุด

8. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

จากคำตอบทั้งหมดได้จัดทำเป็น word cloud ดังนี้

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

พบว่า มีข้อเสนอเพิ่มเติมจากนักศึกษาในเรื่องของการเพิ่มเวลาในการทำงานแก่ผู้เรียน และให้ทีมวิทยากรทุกคนสื่อสารในแนวทางเดียวกัน


แนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากิจกรรมอบรมการจับประเด็นและการจัดทำ Infographic ในครั้งถัดไป

 1. ปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรม ให้เหมาะสมกับเวลาของผู้เรียน โดยการนำกิจกรรมฝึกทักษะการสรุปและจับประเด็น, การแบ่งหมวดหมู่เนื้อหา และกิจกรรมการแปลงคำเป็นภาพ รวมเป็นกิจกรรมเดียวกัน เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู้เรียน
 2. กำหนดโจทย์กิจกรรมให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อลดความสับสนของผู้เรียน
 3. ทีมวิทยากรประชุมหารือทำความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมให้มากขึ้น เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เอกสารสำคัญ

>>เอกสารประกอบการอบรม

>>กำหนดการจัดกิจกรรม