Index – Make Learning Great Again and Again and Again

Print Friendly

ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลงาน “โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่” ดำเนินการวิจัยโดย สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดเผยแพร่ผลงานภายใต้หัวข้อ

Make Learning Great, Again and Again and Again!

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30 – 12:30 น.
ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

website: http://MLGAAA.com

กิตติกรรมประกาศ:

Acknowledgement – Make Learning Great Again


Platforms for Learning

MOOCs – Make Learning Great Again

YouTube – Make Learning Great Again

Social Media – Make Learning Great Again

Computer Games – Make Learning Great Again

Audiobooks & Podcasts – Make Learning Great Again


Survey Results

Survey – Make Learning Great Again


Future Trends

Future Trends – Make Learning Great Again


Policy Recommendations

Policy Recommendation – Make Learning Great Again

Pilot Projects – Make Learning Great Again