Growth Mindset

เราสามารถสร้างความเท่าเทียมในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนทั้งประเทศได้หรือไม่?

Print Friendly

PDF download : Growth Mindset

เราสามารถสร้างความเท่าเทียมในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนทั้งประเทศได้หรือไม่? คำถามนี้ท้าทายวงการวิจัยด้านการศึกษาและการเรียนรู้เป็นอย่างมากเพราะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง อย่างไรก็ตาม งานวิจัยในปี 2016 จากทีมวิจัยของมหาวิทยาลัย Stanford ชี้ว่ามีความเป็นไปได้1 โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักสองตัวที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ในระดับชาติ คือ รูปแบบแนวความคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ (mindset) และฐานะทางการเงิน (socioeconomic status) ในทางจิตวิทยา ผู้ที่มีแนวความคิดอยู่กับที่ (fixed mindset) เชื่อว่าเชาวน์ปัญญาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในขณะที่ผู้ที่มีแนวความคิดก้าวหน้า (growth mindset) เชื่อว่าเชาวน์ปัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้เสมอ2 ซึ่งการมีแนวความคิดอยู่กับที่ขัดขวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในขณะที่การมีแนวความคิดก้าวหน้าสามารถนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนและความรู้สึกมีส่วนร่วมในห้องเรียน3

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผลการศึกษาคือฐานะทางการเงินที่เป็นตัวชี้วัดระดับความยากจน สถานะทางสังคม และระดับการศึกษา4 โดยมากแล้วเด็กที่มาจากครอบครัวรายได้สูงมีแนวโน้มที่มีแนวความคิดก้าวหน้ามากกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวรายได้ต่ำ แต่ทีมวิจัยพบว่าการฝึกให้เด็กนักเรียนที่เดิมมีแนวความคิดอยู่กับที่ให้มีแนวความคิดก้าวหน้ามากขึ้นช่วยป้องกันเด็กเหล่านี้จากอุปสรรคในการศึกษา เช่น ความยากจน นำไปสู่คะแนนเฉลี่ยสะสมผลการเรียน (GPA) ที่สูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อยอย่างมีนัยสำคัญ ดังแสดงในกราฟด้านล่างที่จำลองผลลัพธ์งานวิจัย ทรงกลมสีส้มแสดงถึงเด็กกลุ่มที่มีแนวความคิดก้าวหน้า ทรงกลมสีน้ำเงินแสดงถึงเด็กกลุ่มที่มีแนวความคิดอยู่กับที่และขนาดของทรงกลมแทนจำนวนเด็ก

Screen Shot 2020-11-11 at 4.20.52 PM

ผลการศึกษาเชิงประสาทวิทยาศาสตร์พบว่าการมีแนวความคิดก้าวหน้าเชื่อมโยงกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้นในสมองหลายส่วน เช่นส่วนที่ควบคุมความสนใจ (attention) ทักษะด้านการควบคุมและการคิดเชิงบริหาร (executive control functions) และการประมวลผลรางวัล คือ prefrontal cortex, anterior cingulate cortex และ ventral striatum5 ซึ่งอาจเป็นคำอธิบายว่าทำไมเด็กจึงมีพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่างไปจากกลุ่มที่มีแนวความคิดอยู่กับที่ ล่าสุดผลวิจัยชี้ว่านอกจากฐานะทางการเงินจะส่งผลต่อสมองมนุษย์แล้ว สิ่งแวดล้อมที่ต่างกันก็ส่งผลต่อความแตกต่างในสมองเช่นกัน6 ตัวอย่างเช่น ผลวิจัยที่ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวผิวขาวอาจแตกต่างจากผลวิจัยที่ได้จากงานที่ทำในชาวเอเชียหรือในไทย7

หากเราสามารถทำงานวิจัยในสมองคนไทยเพื่อศึกษาผลที่แนวความคิดก้าวหน้ามีต่อทักษะด้านการควบคุมและการคิดเชิงบริหารของนักเรียนไทยและการประมวลผลรางวัล เราอาจสามารถตอบคำถามข้างต้นได้ว่าความเท่าเทียมในการเรียนรู้สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงในระดับไหน ต้องใช้ทรัพยากรใดบ้าง และกลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มในไทยเหมาะกับระดับของการฝึกแนวความคิดก้าวหน้าในระดับใดบ้าง ดังเช่นที่ บทความวิทยาศาสตร์ในวารสาร Nature รายงานถึงผลสำเร็จของการนำการฝึกแนวความคิดก้าวหน้าไปใช้ในการทดลองระดับชาติ แสดงให้เห็นว่าวิธีการนี้ได้ผลจริงในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้8 เมื่อนำผลงานวิจัยในกลุ่มนักเรียนไทยมาต่อยอดใช้จริงให้เป็นวงกว้างขึ้นจะเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้เด็กไทยมีแนวความคิดก้าวหน้าในการเรียนรู้มากขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามากขึ้น และช่วยทำให้ช่องว่างทางการศึกษาที่เกิดจากความยากจนและความแตกต่างระหว่างฐานะทางการเงินของคนไทยลดลง


เอกสารอ้างอิง

1Claro, S., Paunesku, D., & Dweck, C. S. (2016). Growth mindset tempers the effects of poverty on academic achievement. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(31), 8664-8668.

2Dweck, C. (1999). Essays in social psychology. Self-theories: Their role in motivation, personality, and development. New York, NY: Psychology Press.

2Dweck, C., & Leggett, E. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review. 95(2), 256-273.

3Aronson, J., Fried, C. B., & Good, C. (2002). Reducing the effects of stereotype threat on African American college students by shaping theories of intelligence. Journal of Experimental Social Psychology. 38, 113–125.

4Hackman, D. A., & Farah, M. J. (2009). Socioeconomic status and the developing brain. Trends in cognitive sciences, 13(2), 65-73.

5Holroyd, C., & Yeung, N. (2012). Motivation of extended behaviors by anterior cingulate cortex. Trends in Cognitive Sciences. 16, 122–128.

5Botvinick, M. M., Cohen, J. D., & Carter, C. S. (2004). Conflict monitoring and anterior cingulate cortex: an update. Trends in cognitive sciences, 8(12), 539-546.

5Somerville, L. H., & Casey, B. J. (2010). Developmental neurobiology of cognitive control and motivational systems. Current opinion in neurobiology, 20(2), 236-241.

6Parameshwaran, D., & Thiagarajan, T. C. (2019). Modernization, wealth and the emergence of strong alpha oscillations in the human EEG. bioRxiv, 125898.

7Le, T. (2020). The Neurogeneration: The new era in brain enhancement that is revolutionizing the way we think, work, and heal. Dallas, TX: BenBella Books.

8Yeager et al. (2019) A national experiment reveals where a growth mindset improves achievement. Nature, 573, 364–369.

 

บทความโดย

ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ นักวิจัย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ มจธ. ร่วมกับ นายพัทธ์ดนัย ภูวจรูญกุล นักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ มจธ.