Computer Games – Make Learning Great Again

Print Friendly

Computer Games

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

 1. มีความท้าทายหลายระดับ
  ระดับ (level) ความยาก-ง่าย ที่หลากหลาย และความท้าทายที่เหมาะสมสำหรับผู้เล่นทุกคน
 2. ใช้แรงจูงใจภายใน
  การกำหนดบทบาทให้ชัดเจน จะส่งเสริมให้เกิด intrinsic motivation ในการทำภารกิจให้ลุล่วง
 3. ส่งเสริมให้กล้าล้มเหลว
  สถานการณ์จำลองที่มีความเสี่ยงต่ำ ทำให้ผู้เรียนกล้าทดลอง กล้าเผชิญความล้มเหลว
 4. มีเรื่องราวเฉพาะตน
  ประสบการณ์ในเกมของแต่ละคน ไม่ซ้ำกัน โดยเฉพาะใน Massive Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPGs)
 5. เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
  เกมช่วยให้สามารถโยงเนื้อหาความรู้ที่ซับซ้อนเข้ากับชีวิตจริงได้

เคล็ดลับ

 1. ภารกิจหลากหลาย
  เลือก quest ที่สอดคฃ้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ เช่น การรวบรวม การไขปริศนา การแบ่งปัน การสอดแนม
 2. ใช้โครงช่วยฝึก
  ใช้ scaffold ช่วยฝึกฝนทักษะทีละส่วนจนคล่อง แล้วจึงให้ผู้เรียนทำส่วนอื่นด้วยตนเอง
 3. ให้รางวัล
  ให้รางวัลเป็น badge หรือการปลดล็อค level ถัดไป ผู้สอนอาจให้รางวัลเพิ่มเติมก็ได้
 4. เล่นได้หลายคน
  การเล่นพร้อมกันหลายคน ทำให้ได้ฝึกการวางแผน การทำงานร่วมกัน และการสื่อสาร
 5. ใช้กฎเดียวกัน
  ควบคุมห้องเรียนด้วยกฎ กติกา มารยาท แบบเดียวกับที่ใช้ในห้องเรียนปกติ
 6. อภิปรายหลังเล่น
  สนทนาเพื่อสะท้อนความคิดเห็นถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ สรุปบทเรียน และประเมินความเข้าใจ

การนำไปใช้

 1. Serious Games
  ใช้ประกอบการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. เกมเพื่อความบันเทิง
  ใช้ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างระมัดระวัง เลือกเกมให้เหมาะกับช่วงวัย
 3. MMORPGs
  ใช้ส่งเสริมทักษะ communication & collaboration
 4. AR/VR Games
  ส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเข้าถึงชุมชน
 5. e-sport
  ส่งเสริมน้ำใจนักกีฬา และอาชีพใหม่ เช่น โค้ช ผู้ประกาศข่าว
 6. สอนจริยธรรม
  มีหลายเกมที่ใช้สอนจริยธรรมและสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมได้ แม้แต่เกมที่มีความรุนแรง

ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้

 • Angry Birds
  ใช้สอนฟิสิกส์ แรงโน้มถ่วง กฎของนิวตัน ตั้งคำถามเกี่ยวกับมวลและค่า g
 • Pokemon Go
  ฝึกทักษะการวางกลยุทธ์ การจัดหมวดหมู่โปเกมอน การลดใช้พลังงาน ประวัติศาสตร์ศิลป์
 • World of Warcraft
  ฝึกทักษะทางภาษา การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และทักษะความเป็นผู้นำ
 • Minecraft
  ใช้สอน logic gate การวางผังเมือง เศษส่วน และการจำลองสถานการณ์ประวัติศาสตร์
 • Fight BAC!
  สอนเรื่องความปลอดภัยของอาหาร การป้องกันความเจ็บป่วย
 • PeaceMaker
  จำลองสถานการณ์ความสัมพันธ์ ทั้งสันติภาพและสงคราม เรียนรู้ปัจจัยของความรุนแรง

Poster Game 2 copy


Credits

ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลงาน “โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่” ดำเนินการวิจัยโดย สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดเผยแพร่ผลงานภายใต้หัวข้อ

Make Learning Great, Again and Again and Again!

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30 – 12:30 น.
ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

website: http://MLGAAA.com

Some images are taken from FreePik.com. Those images are created by FreePik.


หน้าหลัก

Index – Make Learning Great Again and Again and Again