feature-article-km

การจัดสัมมนา ฝึกอบรม ประชุม

Print Friendly

การจัดสัมมนา ฝึกอบรม ประชุม

การจัดฝึกอบรม-สัมมนา-ประชุม

7 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับใครที่จะจัดกิจกรรม สัมมนา ฝึกอบรม ประชุม

ก่อนจัดกิจกรรม

1. ทำบันทึกขออนุมัติจัดสัมมนา ฝึกอบรม และประชุม พร้อมแนบเอกสารโครงการ (proposal)

2. เสนอผอ. LI อนุมัติจัด ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1-2 วัน *เสนอรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการอนุมัติ กรณีเป็นงานด้านวิชาการ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3-4 วัน

3. จัดเตรียมเอกสารจำเป็นต่างๆ อาทิเช่น หนังสือตอบรับการจัดงาน, หนังสือเชิญวิทยากร กรอกแบบขออนุมัติจัดหาพัสดุ/การจ้าง  กรอกใบประมาณการค่าใช้จ่ายและสัญญาการยืมเงิน LI

4. เสนอ ผอ.LI อนุมัติเงินยืมใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1-2 วัน

หลังจัดกิจกรรม

5. ส่งหลักฐานการจ่ายเงิน รวบรวมเอกสาร ใบเสร็จ หลักฐาน การจ่ายเงินต่าง ๆ ส่งให้งานการเงินดำเนินการเบิกจ่าย

6. เสนอ ผอ. LI อนุมัติเบิกจ่าย โดยการเงินทำการสำเนาชุดเบิกเก็บต้นฉบับบส่งสำนักงานคลัง ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1-2 วัน

7. สำนักงานคลังแจ้งการโอนเงิน ผ่านทาง e-mail เข้าบัญชี LI ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3-5 วัน

Download เอกสารที่ต้องใช้

กค 06 ใบรับรองการจ่ายเงินopen-file

กค 07 ใบสำคัญรับเงินopen-file

ใบขออนุมัติจัดหาพัสดุ/การจ้างopen-file

แบบฟอร์มใบประมาณการค่าใช้จ่ายและสัญญาเงินยืม LIopen-file

เอกสารอ้างอิง

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556open-file