การขออนุมัติจัดหาพัสดุ-feature1

การขออนุมัติจัดหาพัสดุและการจ้าง

Print Friendly

การขออนุมัติจัดหาพัสดุและการจ้าง

การขออนุมัติจัดหาพัสดุ1

มี 2 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. กรอกแบบขออนุมัติจัดหา พร้อมแนบเอกสารโครงการ-proposal (ถ้ามี)
กรณีเป็นพัสดุ ให้แนบ spec ของสินค้าและใบเสนอราคามาด้วย กรณีเป็นงานจ้าง ให้แนบขอบเขต/เงื่อนไขการจ้าง
2. นำเอกสารส่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อเสนอ ผอ.LI อนุมัติ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1-2 วัน

แนะนำว่าอย่าลืมกรอกแบบขออนุมัติจัดหาทุกครั้งก่อนซื้อพัสดุ/งานจ้างนะคะ

สำหรับใครที่ยังสงสัยว่า คำว่า พัสดุ วัสดุ และครุภัณฑ์ หมายถึงอะไร ต่างกันอย่างไร ขอให้คำอธิบายเสริมความเข้าใจสั้นๆ ดังนี้
คำว่า พัสดุ ในที่นี่ หมายถึง วัสดุ หรือครุภัณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
วัสดุ หมายถึง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น
ครุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเมื่อชำรุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม

Download เอกสารที่ต้องใช้

ใบขออนุมัติจัดหาพัสดุ/การจ้างopen-file

เอกสารอ้างอิง

การจำแนกประเภทรายจ่ายopen-file

ตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์open-file

ตัวอย่างสิ่งของที่เป็นวัสดุopen-file