ยืมเงินLI-feature

4 ขั้นตอนการยืมเงิน LI

Print Friendly

4 ขั้นตอนการยืมเงิน LI

ยืมเงินLI01

  1. กรอกใบประมาณการค่าใช้จ่ายและสัญญาการยืมเงิน พร้อมแนบเอกสารโครงการ-proposal (ถ้ามี)
  2. นำเอกสารส่งงานการเงิน เพื่อเสนอ ผอ. LI อนุมัติ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1-2 วัน
  3. รับเงินจากงานการเงิน และลงลายมือผู้รับเงินในสัญญาการยืมเงินให้เรียบร้อย  โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน
  4. รวบรวมเอกสาร ใบเสร็จ หลักฐานการจ่ายเงินต่างๆ ส่งให้งานการเงินภายใน 7 วัน หลังงานเสร็จ

*กรณีต้องใช้จ่ายเกิน 50,000 บาท ให้ใช้แบบสัญญาการยืมเงินของ มจธ. และเสนอรองอธิการบดีอนุมัติ

Download เอกสารที่ต้องใช้

แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายและสัญญาการยืมเงิน LIopen-file

แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงินกองคลัง (กรณีต้องใช้จ่ายเกิน 50,000 บาท)open-file