faq

FAQ

Print Friendly

Q : อยากทราบขั้นตอนการเปิด Project งานวิจัยแหล่งทุนภายนอก

A : การรับงานโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก หลังจากที่นิติกรของมหาวิทยาลัย ได้ทำการตรวจสอบสัญญา/ข้อตกลงการทำงาน และได้มีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้ถือสัญญาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ และดำเนินการดังนี้

 1.  หัวหน้าโครงการ จัดทำใบประกาศโครงการวิจัย  เสนอรองอธิการฝ่ายวิจัยฯ ผ่านผู้อำนวยการ LI
 2.  ดำเนินงานตามสัญญา + รอรับเงินอุดหนุนตามงวด + ให้การเงินออกใบเสร็จรับเงินงวดให้แก่ผู้ว่าจ้าง
 3. นำหลักฐานการจ่ายเงิน =ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญ ส่งให้การเงินทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ
 4. ทำเรื่องปิดโครงการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงาน
 5. ส่งเล่มรายงานให้หน่วยงานเก็บไว้ 1 เล่ม และมหาวิทยาลัยอีก 1 เล่ม

Q : สงสัยเรื่องการจ้างคนมาถ่ายทำวีดีโอ ทำอย่างไร?

A : ระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่ได้มีกำหนดอัตราการจ้างเหมาถ่ายทำวีดีโอไว้ ทั้งนี้อัตราการจ้างเหมาให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าของงบประมาณ  โดยให้ยึดหลักการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม และคุ้มค่า และต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงในการทำงาน เพื่อกำหนดรายละเอียดขอบเขตภาระงานไว้ให้ชัดเจน


Q : กรณีเราจัดโครงการและจะต้องตั้งงบประมาณโครงการ อยากทราบอัตราการเบิกค่าใช้จ่าย  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก

A : อัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร กำหนดไว้ 3,000 บาท/ชม. ให้หักเวลาพักทานอาหารออกด้วย เงื่อนไขการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร หากเป็นคนใน มจธ. ต้องไม่มีหน้าที่เป็นวิทยากร (ดูจากมตราฐานกำหนดตำแหน่ง)  และต้องหักเงินเข้าหน่วยงานต้นสังกัด 25 % 

จำนวนวิทยากรที่สามารถเบิกได้แบ่งตามลักษณะการจัดอบรม

 • แบบบรรยาย มีวิทยากรได้ 1 คน
 • แบบอภิปราย/สัมมนาเป็นคณะ มีวิทยากรได้ ไม่เกิน 5 คน แต่ถ้าเกิน 3 คนขึ้นไป จ่ายได้ 2,000 บาท/คน หากวิทยากรเกินกว่านี้ ให้เฉลี่ยจ่ายภายในจำนวนเงินที่กำหนดตามลักษณะการฝึกอบรม
 • แบบแบ่งกลุ่มปฏิบัติ มีวิทยากรประจำกลุ่มได้ไม่เกิน กลุ่มละ 2 คน

อัตราค่าอาหาร  แบ่งเป็น การจัดในสถานที่ราชการ และในสถานที่เอกชน

จัดในสถานที่ราชการ   ค่าอาหาร ครบมื้อ เบิกได้ 600บาท/คน   ไม่ครบมื้อได้ 400 บาท/คน

จัดในสถานที่เอกชน  ค่าอาหาร ครบมื้อ เบิกได้ 950 บาท/คน  ไม่ครบมื้อได้ 700 บาท/คน

ค่าที่พัก (ราชการ และเอกชน)  พักเดี่ยว 1,450 บาท/ห้อง/คืน พักคู่ 1,800 /บาท/ห้อง/คืน

ประเภท ก คือผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สูงกว่าระดับปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า มีจำนวนเกินครึ่งหนึ่งของผู้เข้าอบรม

ประเภท  ข คือผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระดับปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า มีจำนวนเกินครึ่งหนึ่งของผู้เข้าอบรม


Q : ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดประชุม กรณียังไม่มีตัวโครงการ หรือกรณีอยู่นอกเหนือจากโครงการ จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และอัตราค่าอาหารเบิกได้เท่าไหร่?

A : กรณีต้องมีการจัดเลี้ยงประชุม และไม่มีตัวโครงการ หรือเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือ เพื่อให้เกิดงานโครงการในอนาคตนั้น  สามารถจัดเลี้ยงประชุมคณะทำงานได้ โดยอนุโลมให้ใช้งบบริหารงานทั่วไปของสถาบันฯ

 • ให้เตรียมใบลงลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม ระบุหัวข้อ การประชุม วัน เวลา และสถานที่
 • อัตราเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน 20 /คน
 • อัตราเลี้ยงอาหารคาวหวานและ เครื่องดื่ม ไม่เกิน 50บาท/คน 

Q : ขอคำแนะนำในการเบิกจ่าย ในกรณีซื้ออุปกรณ์ที่ไม่มีโครงการรองรับ

A : เนื่องจากในแต่ละปีงบประมาณ สถาบันฯได้ตั้งงบประมาณสำหรับการบริหารงานส่วนกลางไว้จำนวนหนึ่ง  ได้แก่ หมวดค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  ซึ่งหากเป็นรายการที่เป็นจำนวนไม่มากนัก สามารถใช้งบตรงส่วนนี้ได้  แต่ถ้ามีความต้องการใช้งบประมาณจำนวนมาก โดยเริ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับแผนการดำเนินกิจกรรมไว้บางส่วนแล้ว  และประสงค์ของบประมาณเพื่อจัดโครงการดังกล่าว สามารถเขียนข้อเสนอโครงการ เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ และขอปรับแผนงบประมาณหน่วยงาน


Q : งบพัฒนาบุคลากรสถาบันการเรียนรู้ ต่อคน/ต่อปี ของแต่ละประเภทบุคลากร เป็นเท่าไหร่?

A : พัฒนาบุคลากรของสถาบันการเรียนรู้ แบ่งบุคลากรเป็นสายวิชาชีพอื่น และสายวิชาการ

สายวิชาชีพอื่น งบสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองในวงเงิน 10,000 บาท/คน/ปี     

สายวิชาการ  แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

 1. งบสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองในวงเงิน 10,000 บาท/คน/ปี     
 2. งบสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 15,000 บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ 2 หมวดนี้ สายวิชาการสามารถถัวเฉลี่ยภายในวงเงิน 25,000 บาทได้


Q : อยากอบรมหรือสัมมนาแบบ online ต้องทำอย่างไร?

A : การอบรมสัมมนา แบบ online

 1. กรอกแบบฟอร์มขอเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาในประเทศ
 2. พร้อมแนบเอกสารรายละเอียดของโปรแกรมการอบรม และเสนอ ผอ. อนุมัติ
 3. ชำระเงินค่าอบรม
 4. นำส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมเขียนแบบใบเบิกค่าใช้จ่าย (กค. 1001)

และเขียนแบบรายงานผล (กค. 1002) ส่งให้ฝ่ายการเงินดำเนินการเบิกจ่าย