สัมมนา2-feature

5 ขั้นตอน การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา นำเสนอผลงานในประเทศและต่างประเทศ

Print Friendly

5 ขั้นตอน การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา นำเสนอผลงานในประเทศและต่างประเทศ

สัมมนา2

ก่อนเดินทางเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา การนำเสนอผลงาน

Step
ในประเทศ
ต่างประเทศ
1 1.1 กรอกแบบขออนุมัติเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาในประเทศ พร้อมแนบบทคัดย่อ แบบตอบรับ และโปรแกรมการจัดงาน กรณีไปนำเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ  สามารถขอเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จาก สำนักวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร (ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี  ตามวงเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท)  โดยปฏิบัติดังนี้
1.2 กรอกใบประมาณการค่าใช้จ่ายและสัญญาการยืมเงิน LI (ถ้ามี) 1.1 กรอกข้อมูลงานวิจัยในฐานข้อมูลวิจัย
1.2  กรอกใบสมัครขอรับทุนเผยแพร่ผลงาน วจ.-1
1.3  แนบบทคัดย่อ แบบตอบรับ และโปรแกรมการจัดงาน
1.4  กรอกใบประมาณการค่าใช้จ่ายและสัญญาการยืมเงิน มจธ. (ถ้ามี)
1.5  เสนอ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยฯ  อนุมัติใบสมัครรับทุนอุดหนุน ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3-4 วัน
2 เสนอ ผอ. LI อนุมัติเข้าร่วม  ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1-2 วัน กรอกแบบใบลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย และประชุมสัมมนา ณ ต่างประเทศ เสนออธิการบดี อนุมัติ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3-4 วัน

 

หลังเดินทางเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา การนำเสนอผลงาน

Step  ในประเทศ
ต่างประเทศ
3 3.1 กรอกแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ (กค. 1001) 3.1 กรอกแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ (กค. 1006)
3.2 กรอกแบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน (กค. 1002) 3.2 กรอกแบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน (กค. 1002)
3.3 กรอกหลักฐานการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (กค.1003) 3.3 กรอกหลักฐานการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (กค.1003)
3.4 กรอกใบรับรองการจ่ายเงิน (กค.06) ค่าเดินทางในประเทศ 3.4 กรอกใบรับรองการจ่ายเงิน (กค.06) ค่าเดินทางในและต่างประเทศ
3.5 แนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ ส่งให้การเงินเบิกจ่าย 3.5 แนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ ส่งให้การเงินเบิกจ่าย
4 เสนอ ผอ. LI อนุมัติเบิกจ่าย  ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1-2 วัน เสนอ ผอ. LI อนุมัติเบิกจ่าย  ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1-2 วัน
5 สำนักงานคลังแจ้ง ผ่านทาง e-mail การโอนเงินเข้าบัญชี LI สำนักงานคลังแจ้งการโอนเงิน ผ่านทาง e-mail เพื่อเคลียเงินยืม มจธ.

 

Download เอกสารที่ต้องใช้

แบบขออนุมัติเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาในประเทศopen-file

ใบสมัครขอรับทุนเผยแพร่ผลงาน วจ.-1open-file

แบบใบลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย และประชุมสัมมนา ณ ต่างประเทศopen-file

ใบประมาณการค่าใช้จ่ายและสัญญาการยืมเงิน LIopen-file

ใบประมาณการค่าใช้จ่ายและสัญญาการยืมเงิน มจธ.

แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ (กค. 1001)open-file

แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ (กค. 1006)open-file

กรอกแบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน (กค. 1002)open-file

หลักฐานการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (กค.1003)open-file

กค.06 ใบรับรองการจ่ายเงินopen-file

 

เอกสารอ้างอิง

ประกาศ เรื่อง บัญชีอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าที่พักในการเดินทางในประเทศopen-file

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศopen-file