ค่าเดินทางภายนอกมจธ-feature

6 ขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับการเบิกค่าเดินทางไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย

Print Friendly

6 ขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับการเบิกค่าเดินทางไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย

taxi

ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงาน

1.   กรอกแบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย (กรุงเทพฯและปริมณฑล) พร้อมแนบเอกสาร/โครงการ/งานที่ต้องไปปฏิบัติ

หรือ   กรอกแบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด โดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคล  พร้อมแนบเอกสาร/โครงการ/งานที่ต้องไปปฏิบัติ

2. เสนอ ผอ. LI อนุมัติการเดินทาง ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1-2 วัน

 

หลังเดินทางไปปฏิบัติงาน

3. กรอกใบรับรองการจ่ายเงิน (กค. 06) เพื่อเบิกค่ารถแท็กซี่ พร้อมแนบใบเสร็จค่าผ่านทางพิเศษ (ถ้ามี)

หรือ กรอกใบสำคัญรับเงิน (กค. 07) เพื่อเบิกค่าชดเชยยานพาหนะส่วนบุคคล พร้อมแนบใบเสร็จค่าผ่านทางพิเศษ (ถ้ามี) พร้อมแนบ Google map ประกอบการคำนวนระยะทาง

4. ส่งเอกสารให้งานการเงินดำเนินการเบิกจ่าย

5. เสนอ ผอ. LI อนุมัติเบิกจ่าย โดยการเงินทำการสำนาชุดเบิกเก็บ  ต้นฉบับส่ง สำนักงานคลัง ใช้เวลาดำเนินการ 1-2 วัน

6. สำนักงานคลังแจ้งการโอนเงิน ผ่านทาง E-mail เข้าบัญชีบุคลากร

 

Download เอกสารที่ต้องใช้

แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย (กรุงเทพฯและปริมณฑล)open-file

แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด โดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลopen-file

กค.06 ใบรับรองการจ่ายเงินopen-file

กค. 07 ใบสำคัญรับเงินopen-file

 

เอกสารอ้างอิง

ประกาศ เรื่อง การเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศopen-file