Feedback-Strategies_01

Feedback Strategies: Feed อย่างไร ให้ Forward สู่การเรียนรู้

Print Friendly

Feedback-Strategies KM-01

Feedback Strategies: Feed อย่างไร ให้ Forward สู่การเรียนรู้

 การให้ฟีดแบ็กที่ดี คือหนึ่งในวิธีที่ทรงพลังในการกระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายที่ชัดเจน (deliberate practice) และยังสร้างความรู้สึกเชื่อมต่อระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี…..หากแต่ฟีดแบ็กที่ดีนั้นย่อมต้องมาจากการวางแผนและการออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

Checklist ต่อไปนี้ คือวิธีการออกแบบฟีดแบ็กที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ได้กับการสอนทั้งแบบ face-to-face และแบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม สำหรับฟีดแบ็กให้ผู้เรียนออนไลน์ จะพบว่า keyword ที่สอดแทรกอยู่ในที่มาของทุกวิธีการ คือ connectedness และ social presence* ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ในสภาพแวดล้อมแบบ remote teaching and learning

* Social Presence คือ 1 ใน 3 องค์ประกอบสำคัญของการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ออนไลน์ ตามกรอบแนวคิด Community of Inquiry (Garrison, Anderson and Archer, 2000) ว่าด้วยการมีปฎิสัมพันธ์ 3 รูปแบบ ได้แก่ Cognitive Presence, Teaching Presence และ Social Presence

แล้วจะฟีดแบ็ก หรือป้อนกลับอย่างไรให้ได้ผล

  • บอกวัตถุประสงค์ของการให้ฟีดแบ็กอย่างชัดเจน เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนเห็นว่าฟีดแบ็กนั้นมีประโยชน์กับการเรียนรู้ของพวกเขาอย่างไร คำว่า “วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน” คือการเชื่อมโยงว่าฟีดแบ็กเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ (learning outcome) ของรายวิชาอย่างไร และเป็นประโยชน์เพื่อการฝึกฝน

ทั้งนี้ ควรระวังว่าการที่ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งผ่านการฝึกมาอย่างดีแล้ว กับผู้เรียนที่ยังเป็นมือใหม่ อาจทำให้การสื่อสารเรื่องเป้าหมายและความคาดหวังของผู้สอนถูกเข้าใจอย่างผิวเผินหรือผิดเพี้ยนได้

  • บอกให้รู้ตั้งแต่ช่วงแรกของการสอน ว่าจะให้ฟีดแบ็กช่องทางใด ผู้เรียนจะเข้าไปติดตามหรือดูฟีดแบ็กได้ที่ใดและเมื่อไหร่ และมีโพสต์ข้อความหรือเอกสารที่ผู้เรียนจะเข้าดูย้อนหลังได้ เพราะในการเรียนรู้แบบออนไลน์นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดตารางเวลาของกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจน (scheduling) ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องการให้ฟีดแบ็ก
  • ใช้รูบริค เพราะรูบริคที่ชัดเจนคือสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนรับรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้กับฟีดแบ็กที่ได้รับ และรู้ถึงสิ่งที่พวกเขาควรโฟกัส ทั้งนี้ ผู้สอนควรระวังในการใช้รูบริคให้เป็น “friendly reminder” มากกว่าการย้ำไปถึงคะแนนที่ผู้เรียนจะได้รับ
  • อธิบายฟีดแบ็กให้มีรายละเอียดที่เจาะจงมากขึ้น ว่าดีอย่างไรหรือควรจะปรับปรุงอย่างไร Wiggins (2012) เรียกวิธีการนี้ว่า “mental colon” กล่าวคือให้อธิบายนอกเหนือจากการใช้คำสรุปผลแบบสั้น ๆ ด้วย ซึ่งในที่นี้มาจากการเขียนขยายความคำฟีดแบ็กสั้น ๆ หลังเครื่องหมาย colon ( : ) ในภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น Excellent: the report follows the standard organizational pattern of the field with the introduction, literature review, methods, results, and discussion sections.”
  • ยกตัวอย่างบางส่วนจากผลงานของผู้เรียนเมื่ออธิบายฟีดแบ็ก จะทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าผู้สอนตั้งใจตรวจงานของพวกเขา และทำให้เกิดความรู้สึก connect กับผู้สอนได้มากขึ้น

เริ่มต้นสื่อสารฟีดแบ็กจากด้านบวกก่อน หากว่ามีทั้งส่วนที่ดีและควรปรับปรุง การไม่พุ่งเป้าไปที่ข้อผิดพลาดทันที่ที่ให้ฟีด แบ็ก จะช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกเปิดรับกับฟีดแบ็กในภาพรวมได้มากกว่า

  • ให้ฟีดแบ็กในรูปแบบเสียง และวิดีโอ (audio/video feedback) หากเป็นฟีดแบ็กที่ผู้สอนและผู้เรียนไม่จำเป็นต้องออนไลน์พร้อมกัน (asynchronous) หรือไม่ใช่ฟีดแบ็กในระหว่างการเรียนการสอน นอกจากการใช้ฟีดแบ็กแบบเขียน (written feedback) แล้ว การให้ฟีดแบ็กในรูปแบบเสียง และวิดีโอเป็นทางเลือกที่มีข้อดีหลายอย่าง เช่น ช่วยให้ฟีดแบ็กมีลักษณะ interactive มากขึ้น ลดโอกาสที่ผู้เรียนจะเข้าใจฟีดแบ็กคลาดเคลื่อน ผู้เรียนรู้สึกว่าได้ปฏิสัมพันธ์-เชื่อมต่อกับผู้สอน (social presence) มากกว่าการรับฟีดแบ็กแบบเขียน และในแง่ของการเข้าถึง ฟีดแบ็กในรูปแบบภาพและเสียงยังสะดวกต่อการเปิดฟังซ้ำ-ดูย้อนหลังได้ทุกเวลาเมื่อผู้เรียนต้องการ

ตัวอย่างแอพพลิเคชันและซอฟแวร์ที่รองรับการบันทึกเสียงหรือวิดีโอ และเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้แม้ให้ฟีดแบ็กออนไลน์ เช่น Voice Thread, Audacity (ฟรี), Screencast-O-Matic และ Loom

  • ทำ peer review and feedback เพราะผู้ให้ฟีดแบ็กสามารถเป็นได้ทั้งผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน หากไม่ใชฟีดแบ็กที่จำเป็นต้องสื่อสารรายคนหรือควรเป็นความลับ ผู้สอนสามารถใช้วิธีการให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนผลงานของตนพร้อมด้วยฟีดแบ็กที่ได้รับมาแล้วกับเพื่อน ๆ ในลักษณะ small-group peer review จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุป และสังเคราะห์ออกมาเป็นข้อเสนอแนะกลับมาให้ผู้สอนพิจารณาอีกครั้ง วิธีนี้จะช่วยฝึกทักษะการคิดเชิงสังเคราะห์ ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) และทำให้เกิดบรรยากาศของการเรียนออนไลน์ที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างทั่วถึง (inclusive atmosphere) ทำให้ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมกันคิด และร่วมกันแลกเปลี่ยน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของการให้ฟีดแบ็ก ก่อนให้ทำ peer review จริง ผู้สอนควรฝึก (train) ให้ผู้เรียนมีทักษะในการพิจารณาผลงานของเพื่อนอย่างมืออาชีพ ซึ่งการเขียนผลการเรียนรู้ที่เจาะจง และวัดได้ (specific, measureable) กับการมีเครื่องมือประเมิน เช่น รูบริค ที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นถึงมาตรฐานของผลงานที่จะใช้เป็นแนวทางเมื่อทำ peer review นอกจากนี้ ควรฝึกให้พวกเขาเห็นคุณค่าของการทำ peer review เพื่อจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการวิจารณ์อย่างไม่สร้างสรรค์ หรือชื่นชมเพื่อนแบบเอาใจ

  • ให้ผู้เรียนสรุปประเด็นจากฟีดแบ็กที่ตนได้รับ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับฟีดแบ็กดังกล่าว และเสนอ action plan ว่าจะทำอย่างไรต่อเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง วิธีการนี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (engage) กับฟีดแบ็กมากขึ้น
  • ให้ผู้เรียนสะท้อนความเห็น เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากฟีดแบ็กนั้น เช่น ถามผู้เรียนว่าพวกเขาจะใช้ฟีดแบ็กเพื่อแก้ไข หรือพัฒนางานครั้งต่อไปอย่างไร วิธีนี้จะช่วยลดโอกาสที่ผู้เรียนจะเพิกเฉยต่อข้อเสนอแนะหรือคำติชม และยังช่วยให้ผู้สอนได้ทราบว่าผู้เรียนเข้าใจตรงตามที่สื่อออกไปหรือไม่
  • ทำ check-in survey ภายในช่วงแรก ๆ ของการเรียนการสอน แต่ต้องเป็นช่วงหลังจากที่มีการให้ฟีดแบ็กไปบ้างแล้ว เพื่อสอบถามความเห็นจากผู้เรียน ควรเป็นการสำรวจแบบที่ผู้ตอบไม่จำเป็นต้องระบุตัวตน (anonymously) ตัวอย่างคำถามในแบบสำรวจ เช่น พวกเขาได้รับฟีดแบ็กที่ให้ไปหรือไม่ ฟีดแบ็กเหล่านั้นช่วยในการเรียนรู้ของพวกเขาอย่างไร อยากจะให้เปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับการให้ฟีดแบ็กหรือไม่

บทความโดย น.ส.จันทิมา ปัทมธรรมกุล นักวิจัย สถาบันการเรียนรู้ มจธ.

Source:

Wiggins, G. (2012). “Seven Keys to Effective Feedback.” Educational Leadership, 70(1). Retrieved from http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/sept12/vol70/num01/Seven-Keys-to-Effective-Feedback.aspx

Pietruszewski, M. L. (2019). Feedback Strategies for Online Courses. Retrieved from the Clemson Online website: https://blogs.clemson.edu/online/2019/08/13/feedback-strategies-for-online-courses/