การควบคุมคุณภาพ นศ. ขาเข้า

Print Friendly

ค่าย To Be KMUTT เป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาน.ศ.ให้เป็นนักวิจัย มากกว่าเป็นช่องทางการรับนักศึกษาเพราะคนสมัครมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้ได้เข้ามาเรียน หรือมาล่าใบประกาศนียบัตร ปีนี้น่าจะให้เด็กส่ง Proposal เข้ามา เราอยากจะสื่อสารออกไปว่าถ้าอยากทำอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาพ

เด็กที่มีความสามารถพิเศษ สิ่งที่น่ากังวลว่ามีนศ.ส่วนมาก ไม่ต่ำกว่า 10% มีความรู้ที่ไม่น่าจะเข้ามาศึกษาได้ เลยจัดทำโครงการสอนเสริม ทาง GEO ได้ใช้พี่สอนน้อง เราไม่เคยพัฒนา Teaching assistant โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนที่ดี ซึ่งเราอยากจะให้ TA ช่วยอาจารย์ในการให้ feedback และช่วยเด็กที่อ่อน ส่วนนี้อาจจะเป็น Strategic risk ซึ่งมีปัญหาสำหรับเด็กที่จบปีที่ 4 ด้วย ควรจะหันมาวัด Learning outcomes

เราต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วย leadership ของนักศึกษา ซึ่งเราสับสนระหว่าง Leader กับ expert(คือคนที่เก่งเฉพาะด้านทางวิชาชีพ) leader ควรรู้อะไรได้หลายอย่าง สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ พัฒนาทักษะนักศึกษาหลาย track เช่น คนที่อยากจะไปช่วยชาวบ้าน คนที่เป็นนักศึกษาต้องมีความรู้ด้านลึกและกว้าง

ควรมีการเขียน Competency ของ leadership ของ นศ. ทุนเพชรพระจอมเกล้าให้ชัดเจน – smart, ผ่อนปรน, โน้มน้าวคนให้ทำอย่างที่ต้องการ มี Managerial skill สูง เราควรถามเด็กเรื่อง ฉันทะว่าอยากจะทำอะไร  ควรมีการวัดในเชิงคุณภาพด้วย ควรให้ดุลพินิจอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษา ควรมีการพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยอาจจะให้เขียน Report อาจจะทำ Spider graph ในการวัดนักศึกษา ใช้ระบบ Head hunt และ Scouting ในการดึงเด็กที่มีศักยภาพ ยกตัวเช่น ไปค้นหาเด็กที่สมัครเข้าแข่งขันในเวทีต่างๆ

The world is simple but not easy. โลกนี้เรียบง่ายแต่ไม่หมู อะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ