web-celt-thumbnail

ขั้นตอนการดำเนินการในการเข้ามหาวิทยาลัยของบุคลากรสถาบันการเรียนรู้

Print Friendly

ขั้นตอนการดำเนินการในการเข้ามหาวิทยาลัยของบุคลากรสถาบันการเรียนรู้ (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

การเข้าพื้นที่ของบุคลากรสถาบันการเรียนรู้

ตามอ้างอิงจากประกาศมหาวิทยาลัยฉบับที่ 23 สถาบันการเรียนรู้มีข้อปฏิบัติ ดังนี้

1) บุคลากรสามารถเข้ามาทำงานได้ โดยจำกัดอยู่ที่ 50% ดังนั้นในแต่ละทีมบุคลากรสามารถเข้ามาได้สูงสุดต่อช่วงเวลา ดังนี้
GEO – 2 ท่าน
วมว – 13 ท่าน (รวมทั้งบางมด และบางขุนเทียน)
LI – 10 ท่าน
ผู้อำนวยการ หรือ ผู้บริหารชั้นต้น – 2 ท่าน

โดยให้บุคลากรทำเรื่องขออนุญาตที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และให้ตัวแทนกรรมการชาบูประจำทีมบันทึกรายชื่อผู้ขออนุญาต เพื่อส่งต่อให้คุณจิราพรรณในรายสัปดาห์

2) เมื่อสิ้นสุดภารกิจเรียบร้อยแล้ว บุคลากรทุกท่านมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการบันทึกข้อมูลระบุเวลาเข้าออกในฟอร์ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิงในกรณีที่มีบุคลากรท่านใดติดการระบาดของไวรัสโควิด-19

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZxxgp4-Qx1_W9nFbaoouV0A-jS02qINBkO45hU4oxv1afig/viewform

3) ถ้าบุคลากรท่านใดพบว่าตัวเองเป็นผู้มีความเสี่ยงในการติดไวรัสโควิด-19 หรือเดินทางไปในจังหวัดที่มีความเข้มงวดสูงสุดกรุณาแจ้งต่อคณะกรรมการชาบูในทีมของตัวเอง เพื่อทำการประเมิน แนะนำขั้นตอนในการปฏิบัติตัว และแจ้งไปยังบุคลากรท่านอื่นให้ปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

4) บุคลากรที่เดินทางหรือพักอาศัยที่จังหวัดสมุทรสาคร ไม่อนุญาตเข้ามหาวิทยาลัยจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการกักตัว 14 วันนับจากวันที่เดินทางออกจาก จ สมุทรสาคร โดยต้องมีการแจ้งต่อกรรมการชาบูด้วย

5) ห้ามบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคลากรสถาบันการเรียนรู้เข้าอาคารนวัตกรรม 14 ชั้น ยกเว้นได้รับหารยินยอมจากผู้บังคับบัญชา
และถ้าได้รับการอนุญาตแล้ว ให้บุคคลท่านนั้นทำการบันทึกในฟอร์มขององค์กรด้วย

6) บุคลากรทุกท่านมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันสุขภาพของทั้งตนเองและผู้อื่น โดยการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และไม่จับกลุ่มทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีความเสี่ยง เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน

7) ปรับเปลี่ยนรูปแบบของห้องทำงานให้มีพื้นที่ต่อคนอยู่ที่ 4 ตารางเมตรต่อคน และหมั่นล้างมือหรือแอลกอฮอลล์เจล เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

อ้างอิง ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 23


 

ขั้นตอนการดำเนินการในการเข้ามหาวิทยาลัยของบุคลากรสถาบันการเรียนรู้

(ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2564)

1) แต่ละหน่วยขออนุาตจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ตามจำนวนที่กำหนดของแต่ละหน่วย

โครงการ วมว จำนวนไม่เกิน 5 คน

GEO จำนวนไม่เกิน 1 คน

สถาบันการเรียนรู้ จำนวนไม่เกิน 4 คน

ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้  จำนวนไม่เกิน 1 คน

2) ผู้ประสานงานหน่วยส่งรายชื่อให้คุณจิราพรรณ (เหมียว) ภายในเวลา 16.00 น. ของวันก่อนหน้า 1 วัน

***ถ้าใครไม่ส่งรายชื่อหรือไม่ส่งล่วงหน้า  อาจจะไม่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ หรือ ถ้าเข้าได้ อาจจะมีจดหมายแจ้งเตือนจากฝ่ายอาคาร

คุณจิราพรรณจะนำรายชื่อที่ส่งไปกรอกลงในระบบของฝ่ายอาคารและสถานที่ต่อไป

3) กรอกเวลา สถานที่ใน google form ของหน่วยงาน เพื่อบันทึกข้อมูลในกรณีที่มีเหตุ ข้อมูลจะได้ถูกนำไปใช้เพื่อแจ้งข่าวต่อไป

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZxxgp4-Qx1_W9nFbaoouV0A-jS02qINBkO45hU4oxv1afig/viewform

โดยทุกคนที่สังกัดสถาบันการเรียนรู้ต้องทำตามขั้นตอนนี้ทุกคน ส่วนบุคคลภายนอกที่ไม่มีบัตรประจำตัว ให้ใช้กระบวนการเข้ามหาวิทยาลัยตามประกาศของมหาวิทยาลัย

อ้างอิง ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 22


เอกสารจำเป็น

–> แนวปฏิบัติงานการให้บริการด้านการเงิน