29242561_10215015469687575_1608994227_o

วิธีเล่นบอร์ดเกม cottage garden

Print Friendly

เหมาะสำหรับ

อายุ 8 ปีขึ้นไป

จำนวนผู้เล่น 1-4 คน

เวลา 60 นาที

เป้าหมายของเกม

ผู้เล่นจะต้องปลูกดอกไม้บนแปลงของตนเอง โดยไม่ให้เหลือที่ว่างบนแปลง ผู้เล่นจะได้รับคะแนนจากจำนวนกระถางดอกไม้และครอบแก้ว ผู้เล่นที่มีคะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ

ส่วนประกอบของเกม

  • แปลงเพาะปลูก

วางกระดานแปลงเพาะปลูกกลางโต๊ะ หงายด้านที่ระบุตรงตามจำนวนผู้เล่น (ด้านหนึ่งสำหรับผู้เล่น 1-3 คน และอีกด้านสำหรับผู้เล่น 4 คน)

วางดอกไม้แบบสุ่มลงทั้ง 16 ช่อง โดยวางช่องละ 1 ชิ้น

  • ดอกไม้และรถเข็น

นำดอกไม้ที่เหลือมาวางเป็นเส้นทางเสำหรับเติมในแปลงเพาะปลูก และวางรถเข็นไว้ด้านหน้าของดอกไม้ที่พร้อมลงแปลงต่อไป

  • ตารางการปลูก

ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับตารางการปลูก และ cube สีส้มและสีฟ้า สีละ 3 ชิ้น นำไปวางที่จุดเริ่มต้น ให้แต่ละคนเลือกแปลงสวน 2 แปลงมาวางไว้ต่อจากตารางการปลูก โดยหนึ่งแปลงเป็นแปลงมืด และอีกแปลงเป็นแปลงสว่าง และได้รับแมวคนละ 2 ตัว

  • ตัวเสริม

ด้านข้างแปลงเพาะปลูก ให้วางแปลงสวนที่เหลือ ร่ม แมวที่เหลือ กระถาง และรังผึ้ง และเก็บสิ่งที่ไม่ใช้ลงกล่อง

  • ลูกเต๋าเขียว

วางลูกเต๋า ด้าน 1 จุด (สำหรับผู้เล่น 1-2 คน ให้ใช้ ด้าน 2 จุด) ที่ช่องเริ่มต้นของจำนวนผู้เล่นบนแปลงเพาะปลูก

29242561_10215015469687575_1608994227_o

รูปที่ 1 การ set up เกม

วิธีเล่น

กรีที่ผู้เล่นมีจำนวน 2-4 คน จะเริ่มจากคนแรกและเวียนไปยังคนถัดไปตามเข็มนาฬิกา

ในแต่ละตา ประกอบด้วย 4 เฟส โดยผู้เล่นจะต้องทำตามลำดับดังนี้

 1. เฟสการเติม
 2. เฟสการปลูก
 3. เฟสการเดินคะแนน
 4. เฟสคนสวน

สำหรับผู้เล่น 2/3/4 คน จะได้เล่น 32/26/25 ตา ตามลำดับ ก่อนจะถึงรอบสุดท้าย (เท่ากับเล่นทั้งหมด 6 รอบ) เมื่อจบรอบสุดท้าย ผลรวมคะแนนบนตารางปลูกของใครสูงสุด คือผู้ชนะ

 • เฟสการเติม

ผู้เล่นตรวจสอบแถวหรือคอลั่มในแปลงเพาะปลูกที่ตรงกับตาของผู้เล่น ถ้ามีพื้นที่ว่าง 3 หรือ 4 ช่อง ให้ทำการเติมดอกไม้จนเต็มด้วยดอกไม้ในเส้นทางดอกไม้ที่เตรียมไว้

วิธีการเติม

 1. ให้นำดอกไม้ที่อยู่หน้ารถเข็นมา
 2. วางลงบนพื้นที่ว่างที่ใกล้กับลูกเต๋ามากที่สุด
 3. เข็นรถเข็นไปยังดอกไม้ถัดไปบนเส้นทางดอกไม้
 4. ทำ ขั้นตอนที่ 1-3 จนกระทั่งแถวนั้นเต็ม

ถ้าดอกไม้ในเส้นทางดอกไม้ไม่เพียงพอสำหรับการเติม ให้เติมดอกไม้เท่าที่มี และหากผ่านตานั้นไปแล้วมีดอกไม้มาเพิ่มในเส้นทางจะไม่สามารถลงได้ทันที

Action เพิ่มเติม

ถ้ามี พื้นที่ว่าง 1 หรือ 2 ที่ว่างในแถว ผู้เล่นสามารถเลือกเติมให้แถวเต็มได้ด้วยการนำแมว 1 ตัวให้กองกลาง

29391753_10215015469767577_595709858_o

รูปที่ 2 เมื่อในแถวเหลือดอกไม้ 0-2 ชิ้น ให้วางเพิ่ม

 • เฟสการปลูก

ผู้เล่นจะต้องทำ 1 action จากตัวเลือก ดังนี้

 1. หยิบดอกไม้

เลือกดอกไม้จากแถวแปลงเพาะปลูก มาวางในแปลงสวน

 1. หยิบกระถาง

เลือกกระถาง 1 กระถางจากกองกลาง มาวางในแปลงสวน

Action เพิ่มเติม

ผู้เล่นสามารถวางแมวบนพื้นที่ว่างบนแปลงสวนได้เสมอ

กฎการปลูก

1.วางดอกไม้บนพื้นที่ว่าง

2. ผู้เล่นสามารถวางดอกไม้บนพื้นที่ว่างทับกระถางหรือครอบแก้วที่มีบนแผ่นแปลงอยู่แล้ว หากทับแล้วจะไม่ได้รับคะแนนกระถางและครอบแก้วที่ถูกทับ

3.หมุน หรือกลับด้านดอกไม้ตามต้องการ ก่อนวาง

4.ห้ามวางดอกไม้ทับกัน

5.ห้ามวางดอกไม้ออกนอกพื้นที่แปลง

6.ห้ามวางดอกไม้ทับแมวหรือกระถางที่วางไปแล้ว

7.ดอกไม้ แมว และกระถางที่วางไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งในตาต่อๆไปได้

ระหว่างการเล่น ผู้เล่นสามารถนำดอกไม้มาลองวางบนแปลงได้เสมอ โดยนำร่มไปวางไว้ที่ตำแหน่งดอกไม้ที่หยิบมาลอง แต่ไม่สามารถทำการจองก่อนได้

29243002_10215015469407568_1238418698_o

รูปที่ 3 ตัวอย่างการวางที่ไม่ถูกต้อง

 • เฟสเดินคะแนน

เมื่อแปลงใดๆถูกเติมเต็มแล้ว ให้ทำการเดินคะแนน

คะแนนสีส้ม คือจำนวนกระถาง (1กระถางเท่ากับ 1 คะแนน)

คะแนนสีฟ้า คือจำนวนครอบแก้ว (1ครอบแก้วเท่ากับ 2 คะแนน)

แมวไม่มีผลต่อคะแนน

เมื่อผู้เล่นเดินแต้มสีใดไปยัง 20 คะแนนแล้ว แต้มสีนั้นที่เหลือจากการปลูกแปลงนั้นจะไม่ถูกคิดคะแนนต่อ

หากผู้เล่นวางแมวจนแปลงสำเร็จ 2 แปลงใน 1 ตา ให้เลือกแปลงใดแปลงหนึ่ง เพื่อคิดคะแนนในตานั้น

กฎพิเศษสำหรับตารางปลูก

1.ทุกครั้งที่ผู้เล่นเดินแต้มผ่านเส้นสีแดง จะได้รับแมว 1 ตัว

2.เมื่อผู้เล่นเหลือ cubes สีใดก็ตามเป็นชิ้นสุดท้ายที่จุดเริ่มต้น จะได้รับกระถางจากกองกลาง 1 กระถาง ผู้เล่นจะต้องวางกระถางนั้นบนแปลงของตนเองทันที หากวางแปลงจนเต็ม แปลงนั้นจะถูกคิดคะแนนในตานั้นด้วย

3.ผู้เล่นที่มีแมวมากกว่า 2 ตัว ในตาสุดท้ายให้วางแมวที่เกินบนแปลง หากทำทำแปลงสำเร็จ 2 แปลง สามารถคิดคะแนนได้ทั้ง 2 แปลงทันที

4.cube ที่ถึงแต้ม 20 แล้ว ไม่สามารถนำมาเดินต่อได้

28946164_10215015469527571_2009804728_o

รูปที่ 4 เมื่อเหลือ cube 1 ชิ้นบนจุดเริ่นต้น จะได้กระถาง 1 กระถาง โดยจะต้องวางบนแปลงทันที

รังผึ้ง

ผู้เล่นคนแรกที่เดินแต้มถึง 20 คะแนนก่อน จะได้รับรังผึ้ง 2 รวง ผู้เล่นคนที่สองจะได้รับรังผึ้ง 1 รวง

ผู้เล่น 1 คนไม่สามารถรับ 3 รวง ได้

รังผึ้ง 1 รวง เท่ากับ 1 คะแนน

29243211_10215015469647574_1346054288_o

รูปที่ 5 รังผึ้งบนมีค่า 2 คะแนน รังผึ้งล่างมีค่า 1 คะแนน

การเคลียร์แปลง

1.หลังจากนับคะแนน ให้นำกระถางและแมวคืนกองกลาง

2. นำดอกไม้ที่นับคะแนนแล้ว  วางต่อท้ายเส้นทางดอกไม้

3. นำแปลงสวนคืนกองกลาง

4. นำแปลงอื่นจากกองกลางมาปลูกต่อ โดยวางคนละด้านกับแปลงที่กำลังปลูกอยู่

28945258_10215015469727576_2089363893_o

รูปที่ 6 ตัวอย่างแปลงที่สำเร็จแล้ว

 • เฟสคนสวน

เมื่อจบตา ผู้เล่นจะต้องเลื่อนลูกเต๋าไป 1 ช่อง ตามเข็มนาฬิกา

หากมีผู้เล่น 2 คน หรือ 4 คนจะมีจุดเปลี่ยนรอบที่เดียวกัน รอบแรกให้วางลูกเต๋าด้านที่มี 2 จุด

หากมีผู้เล่น 3 รอบ จะมีจุดเปลี่ยนรอบ ถัดจากจุดเริ่มเกม 2 ช่อง รอบแรกให้วางลูกเต๋าด้านที่มี 1 จุด

เมื่อจบรอบ ให้หมุนเพิ่มจำนวนรอบ แล้วเดินต่อ

29391195_10215015469447569_625134222_o

รูปที่ 7 การวางลูกเต๋า เมื่อเล่น 1-2 คน

29242541_10215015469487570_1653649906_o

รูปที่ 8 การวางลูกเต๋า เมื่อเล่น 3 คน

รอบสุดท้าย

ในรอบสุดท้าย แปลงไหนที่วางดอกไม้น้อยกว่า 3 ชิ้น ให้นำคืนกองกลางทันที

ก่อนที่จะเล่นตาของตนเอง ให้ลด 2 คะแนน โดยจะลดสีส้มหรือสีฟ้าก็ได้ หากลดสีส้มให้ขยับถอยหลัง cube ไป 2 ช่อง หากลดสีฟ้าให้ขยับถอยหลัง cube ไป 1 ช่อง

ในรอบนี้จะไม่มีการรับแปลงใหม่เพิ่ม

ผู้เล่นสามารถเลือกไม่เล่นรอบนี้ก็ได้ เพื่อไม่เสีย 2 คะแนน

การขยับคะแนนถอยหลังข้ามเส้นแดง ผู้เล่นจะไม่ได้รับแมว

การจบเกม

เมื่อรอบสุดท้ายจบลงให้ทำการรวมคะแนน ผู้เล่นที่มีคะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ

การเล่นตาถัดไป

ใช้สัญลักษณ์ลูกศรในการดูตาถัดไปของเรา ลูกศรจะมีลักษณะ คือ >, >>, >>>, >>>

หากตาเราตกในสัญลักษณ์ใดแล้ว ในตาถัดไปในรอบนั้น ก็จะตกในแถวที่มีสัญลักษณ์นั้น

กรณีผู้เล่น 4 คน จะมีแถวเพิ่มเติม คือแนวทแยงมุมด้วย