chunking6-02

เคล็ดไม่ลับ ออกแบบการเรียนให้เข้าใจง่าย (Chunking of information in a video lesson)

Print Friendly

chunking-01

การถ่ายทอดข้อมูลจำนวนมากในครั้งเดียว โดยไม่ได้สนใจว่าผู้เรียนจะสับสนหรือไม่ หลุดความสนใจไปแล้วหรือเปล่า จะทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนลดลงอย่างมาก จะดีกว่าไหม หากมีการแบ่งข้อมูลเป็นส่วน ๆ และจัดกลุ่มข้อมูลเหล่านั้นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น
Chunking คือ การแบ่งส่วนข้อมูล โดยย่อยข้อมูลกลุ่มใหญ่ หรือชุดข้อมูล ให้มีขนาดเล็กลงโดยพิจารณาถึงระดับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน การวางลำดับ (Sequence) เพื่อนำเสนอแต่ละ Chunk ตามความยาก-ง่าย ความต่าง-ความเหมือน หรือความสัมพันธ์ของเนื้อหา และคำนึงถึงการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหาแต่ละส่วน (เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนก่อนข้ามไปเนื้อหาส่วนอื่น) รวมถึงการให้ฟีดแบ็คผู้เรียน

ประโยชน์ ของ Chunking
1. ช่วยให้เนื้อหาการสอน หรือวิดีโอ สั้น กระชับ แต่ยังสามารถนำเสนอสาระสำคัญได้
2. ช่วยให้ผู้เรียนเห็นถึงการเรียงลำดับ และโครงสร้าง ความสัมพันธ์ของเนื้อหาและจดจำได้มากขึ้น
3. ช่วยไม่ให้ผู้เรียนเกิดสภาวะ Cognitive (Over)load
4. ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน และ ให้ Feedback ได้ง่าย

4 สิ่งที่ควรคำนึงในการทำ Chunking
1. ระดับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
2. การวางลำดับเนื้อหาตามความยาก-ง่าย ความต่าง-ความเหมือน หรือความสัมพันธ์ของเนื้อหา
3. ประเมินความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหาแต่ละส่วนเสมอ
4. ควรให้ Feedback เพื่อพัฒนาผู้เรียน

Chunking & Online Learning
นอกจากประโยชน์ในการเรียนการสอนปกติแล้ว การ Chunking จะช่วยการเรียน การสอนออนไลน์ หรือการทำสื่อวีดีโอการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ดังนี้

สั้น กระชับ

Guo, Kim, & Rubin (2014) ศึกษาเรื่อง engagement ของผู้ชมออนไลน์คอร์สของ edX MOOCs เป็นจำนวน 4 คอร์ส รวม 6.9 ล้าน video sessions พบว่ายิ่งวิดีโอมีความยาวมากขึ้น ผู้ชมจะมี engagement น้อยลง ซึ่งจากการศึกษาระยะเวลาการรับชมวิดีโอ (engagement time) พบว่าผู้ชมมีค่ากลางของ engagement (median engagement) เกือบ 100% กับวิดีโอที่มีความยาวน้อยกว่า 6 นาที และยิ่งวิดีโอมีความยาวมากขึ้น ผู้ชมจะมี engagement น้อยลง โดยวิดีโอที่มีความยาว 9-12 นาที และ 12-40 นาที ผู้ชมจะมี median engagement อยู่ที่ประมาณ 50% และ 20% ตามลำดับ

เข้าใจเนื้อหา และจดจำได้มากขึ้น

งานวิจัยของ Miller G. (1956) พบว่าด้วยความสามารถที่จำกัดของสมองในการเก็บความจำระยะสั้น (short-term memory) โดยทั่วไป เราจะจำข้อมูลครั้งหนึ่ง ๆ ได้ 5-9 ข้อมูล และโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7 ข้อมูล อย่างไรก็ตาม การจัดระบบข้อมูลโดยแบ่งเป็นส่วน ๆ หรือ chunking จะช่วยให้สมองของเราเก็บข้อมูลแบบระยะสั้นได้มากขึ้น สามารถจัดการข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละกลุ่มเข้าด้วยกันได้ดีขึ้นด้วย และมีส่วนช่วยไม่ให้เกิด Cognitive (over)load ซึ่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน


บทความโดย น.ส.จันทิมา ปัทมธรรมกุล นักวิจัย สถาบันการเรียนรู้ มจธ.

อ้างอิง

Guo P.J., Kim, J. & Rubin, R. (2014). How video production affects student en­gagement: an empirical study of MOOC videos. L@S’14 Proceedings of the First ACM Conference on Learning at Scale, New York: ACM, 41–50. doi: 10.1145/2556325.2566239

Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 63(2), 81–97. doi: 10.1037/h0043158

Brame C.J. (2016). Effective Educational Videos: Principles and Guidelines for Maximizing Student Learning from Video Content. CBE Life Sciences Education, 15(4). doi: 10.1187/cbe.16-03-0125