IMG_2920

Team teaching & Active learning กับ Class ครูแก้ว (IED312)

Print Friendly

Team teaching & Active learning กับ Class ครูแก้ว (IED312)

จากความหมายและความสำคัญของรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร (IED 312) ที่เน้นย้ำให้นักศึกษาสามารถสร้างหลักสูตรได้ ซึ่งดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจำรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรเล็งเห็นว่าการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ควรมีการเพิ่มเติมรูปแบบการให้ประสบการณ์นักศึกษาในแง่มุมของรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ตามนโยบายพัฒนาการศึกษาระดับประเทศ ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทางอ.ปกรณ์ จึงนำเรื่องมาปรึกษา ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ อันนำมาสู่การวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนในหัวข้อ STEM Education by LEGO ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำลังผลักดัน และสนับสนุนอยู่ในขณะนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. STEM Education – เป็นกิจกรรมให้ประสบการณ์นักศึกษาผ่านการฟังบรรยาย และการสะท้อนผล ในเรื่องของ STEM Model of FIET ที่พูดถึงแนวคิดของโครงการ STEM ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเคยทำมาช่วงปี 2556-2559 อันประกอบไปด้วยหัวใจหลัก 3 ด้าน คือ กระบวนกร มจธ. วงจรการเรียนรู้ของคอลป์ (Kolb’s learning cycle) และการเรียนการสอนแบบตื่นรู้ (Active learning) ที่เน้นย้ำในการพัฒนาครูให้เป็นกระบวนกรอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ด้วยเนื้อหาแบบ STEM ผ่านกิจกรรมแบบในห้องเรียนแบบตื่นรู้ ภายใต้กรอบการจัดการเรียนรู้ของคอลป์ ร่วมกับการใช้โครงงานเป็นฐาน (Project base learning; PjBL) เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ (Science)  เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ผนวกกับทักษะตามศตวรรษที่ 21 นอกจากนั้นมีการตัวอย่างของผลการจัดทำโครงการที่ดี ที่ชี้ให้เห็นว่าตัวครูผู้สอนเป็นกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จของโครงการ ที่หากครูมีความพร้อมทางใจ และทัศนคติที่ดีก็จะสามารถดำเนินการโครงการไปได้ดีและประสบผลสำเร็จ
  2. LEGO serious play – คือรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อและอุปกรณ์ที่เรียกว่า LEGO ด้วยการให้ประสบการณ์การสอนแบบตื่นรู้ ผ่านการมอบโจทย์ให้นักศึกษาไปลงมือทำตาม เช่น นักศึกษาครุศาสตร์โยธา ให้นำ LEGO มาประกอบสะพาน ที่ให้รถสามารถลอดผ่านได้ และรองรับน้ำหนักได้ นักศึกษาครุศาสตร์เครื่องกลให้สร้างรถจาก LEGO ที่สามารถรองรับน้ำหนักตามที่กำหนดได้ และวิ่งไปได้เร็วที่สุด เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงนำมาเชื่อมโยงกับการออกแบบห้องเรียน และเขียนผลการเรียนรู้ของนักเรียนของตนเอง

ในระหว่างการเรียนการสอน และหลังการเรียนการสอนทางอาจารย์ผู้สอนและทีมที่ช่วยสอน ได้มีการบันทึกผล เก็บบรรยากาศการเรียนรู้ และผลสะท้อนของนักศึกษาอยู่ตลอดเวลา ทำให้เห็นว่านักศึกษาส่วนมากให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากระหว่างการเรียนการสอน มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอันแสดงถึงความกระตือรือร้นตลอดคาบเรียน นอกเหนือจากนั้นจากผลการสะท้อนของนักศึกษาทั้งในห้องเรียนและหลังเลิกเรียนพบว่า นักศึกษาชอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นอย่างมาก รู้สึกว่าตนได้รับการเปิดโลกทางการเรียนรู้ของตนที่ไม่ได้จากในห้องเรียน มีความเข้าใจถึงรูปแบบของการสอนเป็นทีม และสามารถเข้าใจเนื้อหาการเรียนได้มากขึ้นผ่านการลงมือทำ อีกทั้งมีความมั่นใจและได้รับแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนแบบตื่นรู้ เมื่อตนได้ไปเป็นครูในอนาคต