student-engagement-460-345

แนวคิดและงานวิจัยด้าน Student Engagement

Student Engagement คือการนำเสนอสองประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประเด็นแรกคือนำเสนอปริมาณเวลาที่นักศึกษาใช้ในกิจกรรมต่างๆหรือเวลาที่ใช้ในการเรียนและการศึกษาระหว่างการอยู่ที่มหาวิทยาลัย ประเด็นที่สองคือมหาวิทยาลัยได้มีการจัดเตรียมแหล่งทรัพยากรหรือมีการจัดการหลักสูตรและเพิ่มโอกาสในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษามากน้อยเพียงใด ซึ่งข้อมูลนี้ผ่านการศึกษาเป็นเวลา 10 ปี เพื่อเชื่อมโยงไปถึงการเรียนรู้ของนักศึกษา (About NSSE, What is student engagement :http://nsse.iub.edu/html/about.cfm)

Screenshot 2016-08-23 12.34.23

รูปแบบการจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในรายวิชา GEN441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

บทคัดย่อ: รายวิชา GEN441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี มีเนื้อหามุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจวิถีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เข้าใจความสัมพันธ์ของผู้คนและสิ่งแวดล้อมที่หล่อ หลอมให้เกิดวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจวิถี การดาเนินชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย และสามารถวิพากษ์ความแตกต่างของวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรม ใหม่ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายได้อย่างสันติสุขผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในรายวิชาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และวิเคราะห์ผลความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อระดับความรู้ด้านวัฒนธรรม ที่ได้รับ แบ่งการศึกษาออกเป็น 1) ขั้นออกแบบการจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) ขั้นวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อระดับความรู้ด้านวัฒนธรรมที่ได้รับจากกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่ตอบแบบประเมินการเรียนรู้ จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 92.2 จากนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษาที่ 1/2558 จานวน 154 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา วิเคราะห์ผลจากข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการ จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใช้แนวคิด Place-based Learning ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานที่ จริง และศึกษาข้อมูลจากแหล่งวัฒนธรรม จานวน 6 เส้นทาง โดยสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการนาเสนอใน ชั้นเรียนและนาเสนอในรูปแบบนิตยสารออนไลน์ได้ดี…