Digital ipad mac-01

การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย iPad และ Mac สำหรับ iPadOS15

การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วย iPad และ Mac สำหรับ iPadOS15 โดย คุณภานุวิชญ์ จันทระ Apple Professional Learning Provider (APLP) เรียบเรียงโดย ทีม CELT เทรนการศึกษาในยุคปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อสอดรับกับวิถีชีวิตและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 เป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้ภาคการศึกษาต้องเกิดการปรับรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วน โดยการเรียนการสอนนั้นจะไม่ถูกจำกัดแค่ในชั้นเรียน แต่ยังสามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ เทคโนโลยีจึงเป็นหนึ่งกลไกสำคัญที่สถาบันการศึกษาพยายามผลักดันให้ผู้สอนนำมาปรับใช้ในกระบวนการสอนและการเรียนรู้ 4 หัวใจหลักในการนำเทคโนโลยีไปใช้ ตามแนวคิดของ Apple เชื่อมโยง จัดสรรนักเรียนในแง่ของเครื่องมือค้นหาเพื่อสำรวจเนื้อหาคุณภาพดีที่สุดที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในชีวิต เรียนรู้ร่วมกัน เป็นมากกว่าการประชุมทางไกลหรือการแชร์ข้อมูลออนไลน์ แต่เป็นเรื่องของการร่วมมือเพื่อเป้าหมายร่วมกันจากที่ไหนก็ได้และกับใครก็ได้ คิดสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการจะทำให้นักเรียนได้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ หรืออาจทำผิดพลาดซึ่งจะได้เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหา มีความเฉพาะตัว เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ แสดงมุมมองของแต่ละบุคคลในแบบที่แตกต่างเฉพาะตัว นักเรียนสามารถกำหนดแนวทางการเรียนของตนเองได้ เป็นการปลูกฝังนิสัยความเป็นอิสระและการพึ่งพากันและกัน วิธีค้นหา Application ด้านการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถค้นหา Application ใหม่ ๆ บน Appstore โดยมีขั้นตอนดังนี้ เข้าไปที่ App Store ไปที่แถบแอป (Apps)…

Hybrid-01

Hybrid Learning and Assessment as Learning

โดย รศ. ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียบเรียงโดย ทีม CELT ปัจจุบันระบบการศึกษาได้มีการปรับกระบวนการเรียนรู้เป็นแบบ Hybrid มีการใช้ Learning Management System (LMS) เข้ามาช่วยในการจัดการห้องเรียนเป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมออนไลน์ ทั้งการฝากไฟล์การเรียนการสอน การรับ-ส่งงานระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน การทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ การดูสื่อดิจิทัลเพื่อทบทวนการเรียน รวมทั้งการเก็บหลักฐาน การติดตามพฤติกรรมเพื่อประเมินผลการเรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับ นอกจากนี้อาจใช้ในการออกแบบหลักสูตรและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อีกด้วย แนวคิดด้านการออกแบบการเรียนการสอน             การจัดการเรียนรู้แบบ TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) เป็น Framework หนึ่งที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในสภาวะปัจจุบันที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้บูรณาการร่วมกับการสอนมากขึ้น โดยประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ TCK (Technological Content Knowledge) คือ ผู้สอนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย น่าสนใจ และเหมาะสมกับเนื้อหา รวมทั้งสามารถพิจารณาได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศใดที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) ที่ตั้งไว้ TPK…

บทความ hybrid learning และการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา_Page

Hybrid Learning และการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา

Hybrid Learning และการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา โดย ศ. ดร.เนาวนิตย์ สงคราม อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียบเรียงโดย ทีม CELT ปัจจุบันสถานการณ์โรคระบาด COVID – 19 ทำให้อาจารย์ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้เป็น Online มากขึ้น และทำความรู้จักเครื่องมือหรือเทคโนโลยีช่วยสอนต่าง ๆ เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ อาทิ ZOOM Application จากเดิมที่เป็นเพียงจัด VDO Conference ก็สามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อีกมากมายทั้งการสร้าง Poll หรือสร้าง Quiz เป็นต้น หรือแม้กระทั่งการทำวิจัยด้านการศึกษา การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่จะนำมาปรับใช้กับบริบทการเรียนการสอนในปัจจุบันและอนาคต และถึงแม้สถานการณ์ของโรคระบาดจะเริ่มดีขึ้นแต่นวัตกรรมทางการศึกษาก็จะยังคงพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ โดยปัจจุบันจะถูก เรียกว่า Hybrid Learning  ในบทความนี้ชี้ให้เห็นถึงความหมาย และแนวทางการจัดการสอนแบบ Hybrid Learning  ในปัจจุบัน นิยามและทฤษฎี Hybrid Learning มีคนให้ความหมายไว้หลากหลายรูปแบบตามสัดส่วนของการเรียนการสอนในห้อง (Face to…

ร่ายมนต์-01

ร่ายมนต์สร้างห้องเรียน online ให้มีชีวิต ผ่าน ZOOM

สาระจากกิจกรรมหัวข้อ “ร่ายมนต์สร้างห้องเรียน online ให้มีชีวิต ผ่าน ZOOM” โดย ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรียบเรียงโดย ทีม CELT ในช่วงก่อนสถานการณ์โควิดที่มีการเรียนการสอนในห้องเรียน ผู้สอนจะยึดหลักการจัดกระบวนการแบบกระบวนกร หรือที่เรียกว่า Facilitator เพื่อสร้างมณฑลพลังแห่งการเรียนรู้ (Flow) ด้วยเทคนิคการจัดกระบวนการไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายภาพ การจัดพื้นที่การเรียนรู้ การใช้โทนเสียง (Voice and tone) การให้ฟีดแบ็กเชิงบวก (Positive feedback) เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนอยู่บนพื้นที่พร้อมเปิดรับและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด ทำให้รูปแบบการเรียนการสอนและการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย ผู้สอนจำเป็นต้องปรับการสอนเป็นออนไลน์ จึงทำให้เกิดความกังวลว่า ผู้สอนจะมีวิธีการสร้างพลังและห้องเรียนออนไลน์ให้มีชีวิต ผ่านเทคนิค กระบวนการ หรือเครื่องมือต่าง ๆ อย่างไรได้บ้าง สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนอย่างฉับพลันนี้ คือ Team teaching ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันของทีมผู้สอนเอง หรือการได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ เทคนิคการสอน และเครื่องมือ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยก็ตาม โดยบทความนี้จะกล่าวถึงหลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ ที่ผู้สอนสามารถนำมาปรับใช้ในการสอนออนไลน์ได้ การสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ Comfort…

hybrid learning_Page

Hybrid Learning เรื่องเล่าจากครู…เมื่อโลกเปลี่ยน การเรียนรู้จะปรับอย่างไร

สาระจากกิจกรรม New Learning Platform #6 “Hybrid Learning เรื่องเล่าจากครู…เมื่อโลกเปลี่ยน การเรียนรู้จะปรับอย่างไร” วิทยากรโดย ผศ. ดร.ปริยกร ปุสวิโร ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ. ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียบเรียงโดย ทีม CELT ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และยังคงประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด จนเกิดเป็น Trend การเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งแบบปกติที่เรียนในห้องเรียนและการเรียนรู้แบบออนไลน์ควบคู่กันไป ที่เรียกว่า Hybrid Learning ทั้งนี้ปัจจุบันนั้นยังเป็นที่ถกเถียงกันหรือค้นคว้า ทดลองเพื่อหาแนวทางการสอนที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา โดยหยิบยกรูปแบบการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ที่อาจจะนำไปสู่แนวทางที่จะนำไปปรับใช้กับวิชาต่าง ๆ ในอนาคต การสอนในวิชาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดย ผศ. ดร.ปริยกร ปุสวิโร สิ่งสำคัญที่สุดคือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ หรือ Pedagogical design ซึ่งวิชานี้จะออกแบบบนพื้นฐานหลักการ Hand-Head-Heart บูรณาการกับหลักการ Constructionism เนื่องจากวิศวกรนั้นต้องเป็น…

web-celt-thumbnail-obe

กิจกรรมหัวข้อ “ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง OBE

เอกสารประกอบ เอกสารประกอบการบรรยายช่วงที่ 1 เอกสารประกอบการบรรยายช่วงที่ 2 เอกสารประกอบการบรรยายช่วงที่ 3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด>> Bloom s Taxonomy ดาวน์โหลด>> Bloom s Taxonomy Verb ใบงาน ดาวน์โหลด>> Course-design OBE ส่งมาที่อีเมล์ celt.kmutt@gmail.com วิดีโอย้อนหลัง Part 1 หลักการ Outcome-based education (OBE) และการออกแบบ Learning Outcome (LO) Part 2 การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจนและหลักการวัดประเมินผลและออกแบบเกณฑ์การประเมิน (Rubric) Part 3 การสร้างเกณฑ์การประเมิน (Rubric) ของผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน (LLO) และการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้

Learning Styles-01

Learning Styles: Beliefs or Facts to Uphold

Learning Styles: Beliefs or Facts to Uphold Presented by Chantima Pathamathamakul Aspects of student diversity are useful to consider when designing learner–centered instruction. Among the diversity, the idea of learning styles have been widely adopted in the education field.   Dunn and Dunn (1978) were the first proposing learning style for the classroom as a theory…

บทความ Gamification copy_PAGE

ประสบการณ์การนำ Gamification มาใช้ในชั้นเรียน

ประสบการณ์การนำ Gamification มาใช้ในชั้นเรียน (Currency System, An Application of Gamification in Classroom) ผู้เขียน : คชานนท์ นิรันดร์พงศ์ ในช่วงก่อนที่จะเข้าสถานการณ์ COVID-19 นั้น ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์แก๊ส (ผศ.ราชวิชช์ สโรชวิกสิต) ซึ่งเป็นผู้สอนวิชา Computer Architecture ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CPE) อาจารย์แก๊สบอกว่าอยากให้ชั้นเรียนของเขา Active มากขึ้น แต่ด้วยเนื้อหาของวิชาที่มากและเวลาที่จำกัด ถ้าจะให้ปรับการเรียนการสอนเป็น Active Learning แบบเต็มตัวก็เกรงว่าจะทำไม่ได้ เพราะฉะนั้น Intervention ที่เราจะใส่เพิ่มเข้าไปในชั้นเรียนจะต้องรบกวนการเรียนการสอนเดิมให้น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ เราคิดกันว่าจะใส่ระบบรางวัลบางอย่างเข้าไปเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น และด้วยความที่ผมพอทราบมาว่านักศึกษาของ CPE นั้นชอบการเล่นเกมเป็นพื้นฐาน ผมเลยลองเสนอให้ลองเอาแนวคิดของ Gamification ใส่เข้าไปในชั้นเรียน สิ่งที่ผมกับอาจารย์แก๊สทำนั้นไม่ใช่ Game-based Learning ที่ใช้เกมเป็นสื่อเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ แต่เป็นการนำเอา Game Element ใส่เข้าไปในชั้นเรียนเพื่อทำให้ทั้งชั้นเรียนกลายเป็นเกม และสิ่งที่เราใส่เข้าไปในชั้นเรียนก็คือระบบเงินตรา ภายใต้แนวคิดพื้นฐานที่ว่า  “แต่ละคนนั้นมีความต้องการแตกต่างกันไป…

thumbnail web 800x572 nlp10-01

กิจกรรม New Learning Platform #10 เรื่องเล่าจากครู…“การจัดการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning”

เอกสารประกอบกิจกรรม วิชา Psychology for teachers – อ.เป๋า แนวคิดบางอย่างที่ใช้ในออนไลน์ – อ.บอย แนวทางการปรับใช้ในรายวิชา – อ.โตโต้ มุมมองจากการนิเทศการสอน – อ.เอ๋ Why students do not turn on their video cameras during online classes – อ.เอ๋ วิดีโอย้อนหลังกิจกรรม Part 1 Part 2 Part 3

บทความ growth mindset edit_Page

GROWTH MINDSET: Developing Intrinsic Motivation to learn

GROWTH MINDSET: Developing Intrinsic Motivation to learn โดย คุณพัทธ์ดนัย ภูวจรูญกุล ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Neuroscience Center for Research & Innovation, Learning Institute, KMUTT) เรียบเรียงโดย ทีม CELT Growth Mindset คืออะไร? Mindset คือ มุมมองทางด้านความคิดของตนเอง สามารถแบ่งได้ เป็น 2 ประเภท ได้แก่ Fixed mindset หมายถึง ความเชื่อที่ว่าทักษะ ความสามารถ ความฉลาด และบุคลิกภาพ ไม่สามารถพัฒนาต่อไปอีกได้ Growth mindset หมายถึง ความเชื่อที่ว่าทักษะ ความสามารถ ความฉลาด และบุคลิกภาพ สามารถฝึกฝนและพัฒนาต่อไปได้ จากงานวิจัยของ Carol Dweck…

gamification-01

ทำไม Gamification ถึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

สาระจากกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 7 หัวข้อ “How and why gamification is so popular?” โดย ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียบเรียงโดย ทีม CELT Gamification คืออะไร  “Gamification is not just apply game elements to non-game context,  the well-designed integration is need in order to preserve the functionality of those game elements” Gamification เป็นคำที่เริ่มจะพูดถึงหรือถูกใช้งานประมาณปี ค.ศ. 2010 จากการพิมพ์ข้อความค้นหาคำว่า…

web celt thumbnail nlp9-01

กิจกรรม New Learning Platform #9 เรื่องเล่าจากครู… “การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด ที่ออนไลน์เข้าถึงได้ยาก”

เอกสารประกอบกิจกรรม โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา – รศ. ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อศม.) – ผศ. ดร.ปณัตดา ยอดแสง ราชบุรีโมเดล การเรียนการสอนในโรงเรียนชายขอบ – ดร.รัตนา รุ่งศิริกุล วิดีโอย้อนหลัง Part 1  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน จ.ราชบุรี ในช่วงโควิด (โครงการ อศม.) – ผศ. ดร.ปณัตดา ยอดแสง Part 2 ราชบุรีโมเดล – การเรียนการสอนในโรงเรียนชายขอบ – ดร.รัตนา รุ่งศิริกุล Part 3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา – รศ. ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา Part 4 แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ Part 5 ข้อค้นพบและบทสรุป Part 6 Q&A

web-celt-thumbnail-spss

กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับโครงการ กิจกรรม และวิจัยในการทำงาน

เอกสารประกอบ Workshop SPSS วิดีโอย้อนหลัง Part 1 – สถิติเบื้องต้น (สถิติเชิงพรรณนา,มาตรการวัดทางสถิติ, กราฟ) – Workshop1 การกรอกข้อมูลจากแบบสอบถาม (Variable View, Data View) Part 2 – Workshop 2 Import data file (excel) – Workshop 3 สถิติเชิงพรรณนา และ กราฟ Part 3 – การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ: แบบสอบถาม (Cronbach’s Alpha Coefficient) – Workshop 4 – การทดสอบสมมติฐานและสถิติอ้างอิง Part 4 – สถิติอ้างอิง: สถิติแบบมีพารามิเตอร์ – Workshop 5.1, 5.2 (One…

ซึมเศร้า+วิตก-01

เทคนิคการจัดการภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในวัยรุ่น

สาระจากกิจกรรมออนไลน์ New Learning Platform #6 หัวข้อ “เทคนิคการจัดการภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในวัยรุ่น” โดย อาจารย์ ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ร่วมก่อตั้งและนักจิตวิทยาประจำ Jai Center (The Center for the Minds) เรียบเรียงโดย ทีม CELT ในประเทศไทยนอกจากการสอนหนังสือแล้วอาจารย์อาจจะต้องทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาในคำปรึกษาในเรื่องทั่วไปอีกด้วย ปัจจุบันหลายงานวิจัยพบว่าผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นคิดเป็น 16% ของจำนวนประชากร โดยที่อาจารย์อาจจะต้องรับมือกับเหตุการณ์เบื้องต้น เช่น สังเกต รับฟัง พูดคุยให้คำปรึกษา ดูแล รวมทั้งส่งต่อไปยังจิตแพทย์ ในบทความนี้จะพูดถึงนิยามของภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล รวมทั้งแนวทางรับมือเบื้องต้น ภาวะซึมเศร้า (Depression) เป็นความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในบุคคลนั้น ๆ อาการของภาวะซึมเศร้าโดยมากมักจะเป็นไปในทางลบ เช่น รู้สึกซึม ไม่มีความสุข ไม่มีเรี่ยวแรง กิจกรรมที่เคยปฏิบัติในชีวิตประจำวันเริ่มลดน้อยลง ซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะแสดงออกมาแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดยภาวะซึมเศร้านั้นจะมีอาการผิดปกติต่อเนื่องเป็นเวลานานอย่างน้อย 2 อาทิตย์ ส่วนภาวะซึม (moody) หรือเศร้า…

thumbnail-web-800x572

กิจกรรมร่ายมนต์สร้างห้องเรียน Online ให้มีชีวิต ผ่าน ZOOM

เอกสารประกอบกิจกรรม เอกสารประกอบการบรรยายร่ายมนต์สร้างห้องเรียนonline วิดีโอย้อนหลังกิจกรรม Part 1 – เครื่องมือ Quizizz – กิจกรรมแชร์ความสุข Part 2 – แอปพลิเคชันสำหรับสอนออนไลน์ Part 3 – การก้าวข้าม Comfort Zone – สมองกับการเรียนรู้ – ทฤษฎีตัวยู Part 4 – กิจกรรมผู้นำ 4 ทิศ Part 5 – เครื่องมือ Padlet และ Annotate Zoom – Learning Journey – ครูสมพรคนสอนลิง Part 6 – การรับรู้กับการเรียนรู้ – อวัยวะรับสัมผัส – แอปพลิเคชัน Snap Camera

เทคนิคการใช้ YouTube ขั้นเทพ -01

เทคนิคการใช้ YouTube ขั้นเทพ

สาระจากกิจกรรม เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal โดย อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียบเรียงโดย ทีม CELT ในยุค New Normal ทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ทั้งการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การสวมหน้ากากเพื่อป้องกันโรค การล้างมือบ่อย ๆ ทั้งนี้  ในด้านของการเรียนรู้บนสังคมออนไลน์นั้น YouTube ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้เรียนสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น ในฐานะของผู้สอน หรือผู้ปกครอง จึงควรตระหนักถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปลี่ยนผู้เรียนจาก Passive viewers เป็น Active watchers นั่นคือการทำให้ผู้เรียนสามารถจัดการและควบคุม YouTube ได้ด้วยตนเอง และผู้สอนเองก็ควรเป็น Active creators ที่มีทักษะความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยแอปพลิเคชัน YouTube สิ่งที่ควรฝึกให้ผู้เรียนทุกคนทำได้บน YouTube การควบคุมวิดีโอขั้นเทพ การเปิดคำบรรยายใต้ภาพ การดาวน์โหลดไว้ชมภายหลัง การปิด Autoplay การจัดการประวัติการเข้าชม (History) 1. การควบคุมวิดีโอขั้นเทพ หากผู้เรียนต้องการเพิ่ม-ลดความเร็วของวิดีโอ…

เทคนิคตัดต่อ i movie_Page

เทคนิคการตัดต่อวิดีโอการสอนด้วย iMovie

สาระจากกิจกรรม เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal โดย ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรียบเรียงโดย ทีม CELT ปกติเวลาสอนออนไลน์นั้น ผู้สอนมักจะบันทึกวิดีโอระหว่างการสอนเอาไว้ด้วย ซึ่งวิดีโอก็จะมีความยาวตามระยะเวลาของคาบเรียนนั้น ๆ  บางครั้งอาจจะยาวเกิน 1 ชั่วโมง ดังนั้น การตัดต่อคลิปวิดีโอการสอนก็จะช่วยย่นระยะเวลาการเรียนของผู้เรียนได้ โดยการจัดทำคลิปวิดีโอสั้น ๆ สรุปใจความสำคัญของเนื้อหารายวิชา รวมถึงการใส่สื่อประกอบ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ จัดเตรียมคลิปวิดีโอที่นำมาใช้ในการตัดต่อ นำคลิปวิดีโอเข้าสู่โปรแกรม iMovie ตัดต่อคลิปวิดีโอการสอน Upload คลิปวิดีโอบน Youtube 1. จัดเตรียมคลิปวิดีโอที่นำมาใช้ในการตัดต่อ ผู้สอนสามารถบันทึกวิดีโอจากอุปกรณ์การสอนไปพร้อม ๆ กัน เพื่อนำมาตัดต่อทำเป็นสื่อวิดีโอภายหลังได้ ตัวอย่างคลิปวิดีโอที่สามารถนำมาใช้ตัดต่อ มีดังนี้ คลิปวิดีโออัดผู้สอนหน้าตรง โดยจะบันทึกจากกล้อง Webcam บน Computer หรือบันทึกจากกล้องของ Smart phone ก็ได้ คลิปวิดีโอบันทึกหน้าจอ iPad โดยจะเป็นวิดีโอการเขียนกระดาน…

การสอนออนไลน์-01

การสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams และ iPad

สาระจากกิจกรรม เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal โดย ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรียบเรียงโดย ทีม CELT จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ผู้สอนต้องปรับรูปแบบการสอนเป็นออนไลน์ โดยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สนับสนุนผู้สอนให้ใช้โปรแกรม Microsoft Teams ซึ่ง ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะมาแบ่งปันประสบการณ์สอน และเทคนิคในการสอนออนไลน์ ดังนี้ การเตรียมอุปกรณ์และสถานที่สำหรับการสอนออนไลน์ การสอนออนไลน์นั้น ผู้สอนสามารถถ่ายทอดสด หรือบันทึกวิดีโอการสอนที่ใดก็ได้ แต่ถ้าหากจำเป็นต้องสอนที่บ้าน ผู้สอนสามารถเตรียมพื้นที่บริเวณหนึ่ง และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับการสอนออนไลน์ โดยอุปกรณ์ที่สามารถช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีดังต่อไปนี้ 1. ไมโครโฟน เพื่อให้ผู้เรียนได้ยินเสียงชัดเจน ลดเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อมได้ กล้องจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Laptop, Smartphone, iPad เป็นต้น ไฟส่องสว่าง เช่น Ring Light…

10 tips edit_Page

10 เคล็ดลับการผลิตวิดีโอการสอน

สาระจากกิจกรรม เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal โดย อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียบเรียงโดย ทีม CELT 1. กฎ 80/20 เพียงแค่เราพยายามเพิ่มขึ้น 20% ส่งผลให้ภาพและเสียงจะชัดขึ้น 80% ตัวอย่างการนำกฎ 80/20 มาใช้ การที่ผู้สอนใช้กล้องบน Smartphone ในการถ่ายวิดีโอการสอน หากลองพิจารณาข้อดี-ข้อเสีย ของการใช้กล้องและคุณภาพวิดีโอ ดังนี้ กล้องหน้า ข้อดี ผู้สอนสามารถมองเห็นภาพรวมของวิดีโอที่ถ่ายทำอยู่ ข้อเสีย ผู้สอนมักจะมองจอ ไม่มองกล้อง คุณภาพวิดีโอมีความละเอียดต่ำ กล้องหลัง ข้อดี คุณภาพวิดีโอมีความละเอียดสูงกว่ากล้องหน้า ข้อเสีย ผู้สอนจะไม่เห็นตนเอง จึงยากที่จะควบคุมการถ่ายทำได้ หากผู้สอนลองเปลี่ยนจากการใช้กล้องหน้าเป็นกล้องหลัง และหาอุปกรณ์เสริม หรือเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อแก้ปัญหาการมองเห็นหน้าจอได้นั้น ก็สามารถทำให้คุณภาพของวิดีโอดีขึ้นได้ เช่น การต่อภาพหน้าจอ Smartphone กับจอทีวีที่มีอยู่แล้วที่บ้าน การสร้าง…

บทความแนะนำ 6-01

แนะนำ 6 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอการสอน

แนะนำ 6 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอการสอน สาระจากกิจกรรม เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal โดย อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรียบเรียงโดย ทีม CELT ปัจจุบันมีโปรแกรมสำหรับการตัดต่อวิดีโอหลากหลายโปรแกรมที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ macOS และ Windows นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความนิยมในการตัดต่อง่ายๆ บนอุปกรณ์ Smartphone หรือ Tablet ซึ่งมีโปรแกรมที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้สอนสามารถศึกษาและทดลองใช้เพื่อสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง โดยสามารถพิจารณาจากข้อมูลการใช้งานและข้อจำกัดเบื้องต้น ของโปรแกรมที่นำมาแนะนำทั้ง 6 โปรแกรม ดังต่อไปนี้   1. Adobe Premiere Pro การใช้งาน: สามารถตัดต่อได้หลากหลายเมื่อเทียบกับ iMovie แต่การใช้งานค่อนข้างยุ่งยากสำหรับผู้เริ่มต้น ระบบที่รองรับ : ระบบ Windows และ MacOS ค่าใช้จ่าย: ราคาประมาณ 748 บาท/เดือน หรือปีละ…

hybrid pr-800x800

กิจกรรม New Learning Platform #7 “Hybrid Learning เรื่องเล่าจากครู…เมื่อโลกเปลี่ยน การเรียนรู้จะปรับอย่างไร”

เอกสารประกอบกิจกรรม เอกสารประกอบ อ.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล เอกสารประกอบ อ.ปริยกร ปุสวิโร วิดีโอย้อนหลังกิจกรรม Part 1 ประสบการณ์การออกแบบการสอน Part 2 หลักการที่ใช้และตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา – ผศ. ดร.ปริยกร ปุสวิโร Part 3 หลักการที่ใช้และตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา – ผศ. ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล Part 4 อุปสรรคที่พบเจอและวิธีแก้ไขปัญหา – ผศ. ดร.ปริยกร ปุสวิโร Part 5 อุปสรรคที่พบเจอและวิธีแก้ไขปัญหา – ผศ. ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล Part 6 Q&A Part 7 บททิ้งทายจากวิทยากร

เทคนิคสร้างปฏิสัมพันธ์_page

เทคนิคการสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับผู้เรียนในการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ด้วย TEDEd & Jamboard

เทคนิคการสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับผู้เรียนในการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ด้วย TEDEd & Jamboard สาระการเรียนรู้จาก กิจกรรม เทคนิคการสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับผู้เรียนในการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ด้วย TEDEd & Jamboard จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เรียบเรียงโดยทีม CELT คำว่า ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ในความคิดของอาจารย์คืออะไร? หลาย ๆ ท่านอาจตอบว่า ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนและผู้สอน จึงอยากชวนคิดว่า การจัดการเรียนการสอนที่ทำให้เกิดการโต้ตอบนั้น จำเป็นต้องเกิดจากการพูดคุยถามตอบ การสนทนาด้วยการเปิดกล้อง เท่านั้นหรือไม่ การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน ZOOM  ผู้เรียนบางคนอาจไม่ได้เปิดกล้อง ไม่ได้เปิดไมค์ ด้วยข้อจำกัดบางอย่าง ซึ่งทำให้ผู้สอนไม่สามารถดูสีหน้า และพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างเรียนได้ ส่งผลให้เกิดความกังวลว่าผู้เรียนจะสามารถเข้าใจเนื้อหาการสอนหรือไม่ อันเป็นอุปสรรคต่อการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน สิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยสร้างการรับรู้ระหว่างการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ได้ คือการเพิ่ม Dynamic เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนระหว่างการสอน เช่น การเช็คความพร้อมของผู้เรียน…

บทความvisual_thinking_Page1

Visual Thinking เป็นได้มากกว่าการจดบันทึก

 Visual Thinking เป็นได้มากกว่าการจดบันทึก เรียบเรียงโดย ทีม CELT ในการฟังบรรยาย การสอน สัมมนา การประชุม หรือการนำเข้าข้อมูลจำนวนมากในระยะเวลาอันจำกัด เราจะมีวิธีจดจำข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร ปัจจุบันได้มีเครื่องมือ ที่ชื่อว่า Visual Note Taking เข้ามาช่วยในการจดบันทึก โดยเป็นการใช้ภาพวาด สัญลักษณ์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้การจดบันทึกนั้นมีประสิทธิภาพ เห็นภาพรวมและสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากการคิดให้เห็นถึงการเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับภาพต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า Visual Thinking บทความนี้จะนำเสนอให้เห็นถึงมุมมองอื่นของการประยุกต์ใช้หลักการของ Visual Thinking ไปใช้ในงานรูปแบบอื่น ๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน นอกเหนือจากการสอน และการจดบันทึก ดังนี้ Visual Thinking ในการบริหารงานและบริหารทีม โดย น.ส.กุลชรีย์ พิมพิน นักพัฒนาการศึกษา สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ การทำงานร่วมกัน (Teamwork) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ เพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ หรืองานต่าง ๆ ซึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสมาชิกในทีมจึงเป็นทักษะที่สำคัญ และมีความท้าทายอย่างมาก เพราะนอกจากการบริหารงานตามหลักการเหตุผลแล้วยังต้องคำนึงถึงการจัดการอารมณ์ของสมาชิกอีกด้วย…

Digital-skill-Thumnail

กิจกรรม “เตรียมพร้อมทักษะดิจิทัล สำหรับอาจารย์ในยุค New Normal”

เอกสารประกอบการอบรม 1.Teaching Chemistry with iPad and MS Teams 2.เทคนิคการใช้ Youtube ขั้นเทพ 3.Editing a Lecture Video with iMovie 4.ทางเลือกของโปรแกรมตัดต่อ 5.Learn & Get Rich with Bingo 6.เคล็ดลับการผลิตวิดีโอการสอน วิดีโอย้อนหลัง 1.Teaching Chemistry with iPad and MS Teams 2.เทคนิคการใช้ Youtube ขั้นเทพ 3. Editing a Lecture Video with iMovie 4. ทางเลือกของโปรแกรมตัดต่อ 5.Learn & Get Rich with Bingo 6.เคล็ดลับการผลิตวิดีโอการสอน Infographic สรุปกิจกรรม แนะนำ 6 โปรแกรมตัดต่อวิดีโอการสอน >>…

บูรณาการ_p1

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ความหมายของบูรณาการ คือ การทำให้สมบูรณ์ โดยหน่วยย่อยๆ ที่มีความสัมพันธ์กันเข้ามาทำหน้าที่เป็นองค์รวม เป้าหมายของการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับชีวิตจริงและช่วยให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่างๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายกลมกลืนกันทั้งประสบการณ์และวิธีคิดของผู้เรียนสอดคล้องกับความต้องการและสภาพจริง ช่วยจัดการความซ้ำซ้อนของเนื้อหาต่างๆ ในหลักสูตร ตอบสนองต่อความสามารถทางพหุปัญญาของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของผู้เรียนเป็นสำคัญ รูปแบบของการบูรณาการแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ 1) แบบสอดแทรก (infusion) เป็นการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาของวิชาอื่น ๆ เข้าไปในการสอนของผู้สอนในวิชาหนึ่ง โดยผู้สอนคนเดียวเป็นผู้วางแผนและสอน 2) แบบคู่ขนาน (parallel) เป็นการสอนที่มีการวางแผนร่วมกันของผู้สอนมากกว่าหนึ่งคนโดยระบุสิ่งที่เป็นหัวข้อหรือปัญหาเดียวกันจะสอนอย่างไรในวิชาของแต่ละคน งานที่จะให้ผู้เรียนทำจะแตกต่างกันไปในแต่ละวิชา 3) แบบพหุวิทยาการ (multidisciplinary) เป็นรูปแบบที่ผู้สอนต่างวิชามาร่วมวางแผนกำหนดหัวเรื่องหรือปัญหาร่วมกัน มีการมอบหมายให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันหรือเป็นโครงการ 4) แบบสหวิทยาการ (interdisciplinary)  ผู้สอนต่างวิชามาร่วมกันวางแผนและร่วมกันสอนในหัวข้อหรือปัญหาร่วมกัน 5) แบบบูรณาการ (integrated) ทั้งมโนทัศน์ ทักษะ เจตคติและความเชื่อ รวมทั้งเนื้อหา โดยผู้เรียนสามารถเลือกและฝึกสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ลักษณะที่สำคัญโดยรวมของการบูรณาการที่ดีประกอบด้วย 5 ลักษณะ ดังนี้ 1) มีความรู้และกระบวนการเรียนรู้ 2) มีการพัฒนาทางจิตใจ 3) มีการกระทำของผู้เรียนร่วมด้วย…

The wonders of human body 02

เคสพิศวง 02: หญิงสาวผู้มีสมองซีกเดียว

PDF download : The Wonders of Human Body 02: The women with half a brain The Wonders of Human Body 02: The women with half a brain        อวัยวะที่ติดตัวคนเรามาแต่เกิดมีจำนวนไม่น้อยที่มาเป็นคู่ — สองตา สองหู สองมือ สองขา ไตสองข้าง ซึ่งเราอาจเคยเห็นหรือได้ยินผ่านหูมาบ้างว่า มีคนไข้ไม่น้อยที่ต้องผ่าตัดเหลือไตข้างเดียว คนงานประสบอุบัติเหตุทำให้เสียมือเสียขาไปข้างหนึ่ง หรืออาจเป็นกรณีพิการทางการได้ยินในหูข้างซ้ายหรือข้างขวา เป็นต้น ทีนี้สมองของเราเองก็มีสองซีก (cerebral hemispheres) เคยสงสัยกันไหมว่า ถ้าอยู่มาวันหนึ่งเราเหลือสมองซีกเดียว เราจะยังมีชีวิตรอดอยู่ไหม ยังสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกติหรือเปล่า คำตอบของคำถามนี้ มีให้เห็นในรูปแบบของเคสคนไข้ผ่าตัดที่หมอต้องตัดซีกสมองฝั่งหนึ่งออก (hemispherectomy) เพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการชัก (epileptic seizures)  …

web-celt-thumbnail

ขั้นตอนการดำเนินการในการเข้ามหาวิทยาลัยของบุคลากรสถาบันการเรียนรู้

ขั้นตอนการดำเนินการในการเข้ามหาวิทยาลัยของบุคลากรสถาบันการเรียนรู้ (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) การเข้าพื้นที่ของบุคลากรสถาบันการเรียนรู้ ตามอ้างอิงจากประกาศมหาวิทยาลัยฉบับที่ 23 สถาบันการเรียนรู้มีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 1) บุคลากรสามารถเข้ามาทำงานได้ โดยจำกัดอยู่ที่ 50% ดังนั้นในแต่ละทีมบุคลากรสามารถเข้ามาได้สูงสุดต่อช่วงเวลา ดังนี้ GEO – 2 ท่าน วมว – 13 ท่าน (รวมทั้งบางมด และบางขุนเทียน) LI – 10 ท่าน ผู้อำนวยการ หรือ ผู้บริหารชั้นต้น – 2 ท่าน โดยให้บุคลากรทำเรื่องขออนุญาตที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และให้ตัวแทนกรรมการชาบูประจำทีมบันทึกรายชื่อผู้ขออนุญาต เพื่อส่งต่อให้คุณจิราพรรณในรายสัปดาห์ 2) เมื่อสิ้นสุดภารกิจเรียบร้อยแล้ว บุคลากรทุกท่านมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการบันทึกข้อมูลระบุเวลาเข้าออกในฟอร์ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิงในกรณีที่มีบุคลากรท่านใดติดการระบาดของไวรัสโควิด-19 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZxxgp4-Qx1_W9nFbaoouV0A-jS02qINBkO45hU4oxv1afig/viewform 3) ถ้าบุคลากรท่านใดพบว่าตัวเองเป็นผู้มีความเสี่ยงในการติดไวรัสโควิด-19 หรือเดินทางไปในจังหวัดที่มีความเข้มงวดสูงสุดกรุณาแจ้งต่อคณะกรรมการชาบูในทีมของตัวเอง เพื่อทำการประเมิน แนะนำขั้นตอนในการปฏิบัติตัว และแจ้งไปยังบุคลากรท่านอื่นให้ปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยของทุกคน 4) บุคลากรที่เดินทางหรือพักอาศัยที่จังหวัดสมุทรสาคร ไม่อนุญาตเข้ามหาวิทยาลัยจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการกักตัว 14 วันนับจากวันที่เดินทางออกจาก จ…