Assessment-print

Assessment

Print Friendly

Assessment การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม

การประเมินตามทฤษฎีของบลูม สามารถแบ่งออกเป็น 3 โดเมนคือ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain), ด้านเจตพิสัย (Affective Domain) , ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)

 

ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) แบ่งออกเป็น 6 ระดับ คือ

 1. ความจำ – ผู้เรียนสามารถจดจำข้อมูลจากบทเรียนได้
 2. ความเข้าใจ – ผู้เรียนสามารถตีความข้อเท็จจริงและสรุปได้
 3. การประยุกต์ – ผู้เรียนสามารถใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาในการแก้ปัญหา
 4. การวิเคราะห์ – ผู้เรียนสามารถมองเห็นรูปแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาได้
 5. การประเมิน – ผู้เรียนสามารถสรุปคุณค่าหรืออภิปราย
 6. การสร้างสรรค์ – ผู้เรียนสามารถสร้างทฤษฎี ผลิตภัณฑ์หรือผสมผสานความรู้หลายศาสตร์

ในการออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ในอุดมศึกษา จะเน้นในเรื่องความสามารถของผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ดังนั้น กรอบการประเมินด้านพุทธิพิสัย จึงได้ถูกนำมาใช้มากที่สุด โดยมีกรอบการพัฒนาความคิดออกเป็น 2 กรอบ คือ กรอบการพัฒนาความคิดระดับต่ำ (lower order thinking skills)  คือระดับ 1 – 3 และ กรอบการพัฒนาความคิดระดับต่ำ (lower order thinking skills)  คือระดับ 4 – 6

 

ด้านเจตพิสัย (Affective Domain) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ

 1. การยอมรับฟัง – ผู้เรียนยอมรับฟังในเรื่องราว
 2. การมีส่วนร่วม – ผู้เรียนตอบสนองกับประเด็นเรื่องราว
 3. การเห็นคุณค่า – ผู้เรียนเสนอแผนที่จะทำเพื่อคุณค่านั้น
 4. การจัดระบบคุณค่า – ผู้เรียนจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ทำด้วยคุณค่า
 5. การปฏิบัติเป็นนิสัย  – ผู้เรียนฝังคุณค่าเพื่อควบคุมพฤติกรรม

 

ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)  แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ

 1. การเลียนแบบ – ผู้เรียนลอกเลียนการกระทำในสิ่งที่เห็น
 2. ควบคุมได้ – ผู้เรียนสามารถควบคุมการกระทำอย่างอัตโนมัติ
 3. แม่นยำ – ผู้เรียนสามารถควบคุมการกระทำได้อย่างแม่นยำ
 4. ผสานสไตล์ – ผู้เรียนสามารถปรับสิ่งที่เชี่ยวชาญเพื่อทำให้สมบูรณ์
 5. สไตล์ตนเอง – ผู้เรียนสามารถสร้างสไตล์ทักษะการกระทำของตนเอง

โดยการประเมินทั้ง 3 ด้านนี้ ผู้สอนควรเลือกประเมินในด้านและระดับที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาที่ตั้งไว้นั้น

Assessment-print