ปรัชญาแห่งมด

Print Friendly

เราชาวบางมด ควรรู้จักมด และนำข้อคิดจากมดมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต
The Ant Philosophy ปรัชญาแห่งมด by Jim Rohn
1. Ants never quit มดไม่เคยละความพยายาม
“จงอย่าละความพยายามในการหาหนทางสู่สิ่งที่หมาย”

2. Ants think winter all summer มดคิดถึงฤดูหนาวตลอดฤดูร้อน
“ตระหนักความเป็นจริง และเตรียมรับกับเหตุการณ์ในอนาคต”

3. Ants think summer all winter มดคิดถึงฤดูร้อนตลอดฤดูหนาว
“จงมองทุกสิ่งเชิงบวกตลอดเวลา”

4. Ants think “all – you – possible – can” มดคิดทุ่มเททุกสิ่งเท่าที่สามารถ
“จงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเต็มกำลัง”

สรุป อย่ายอมแพ้ – มองไปข้างหน้า – มองโลกในแง่ดี – ทำเต็มความสามารถ

……………….

Siwatas 24 Aus.2016