visual timeline_1-01

การอบรม AHE Module 2

Print Friendly

การอบรม Module 2 ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Higher Education Academy เพื่อรองรับสมรรถนะบุคลากรในด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2562

Day 1 (5 สิงหาคม 2562)

visual timeline_1-01

สรุปกิจกรรม วันที่ 1  (5 สิงหาคม 2562)
 1. Team report card
  ผู้เข้าร่วมได้ความรู้อะไรจากการอบรม Module 1 มาเพื่อนำความรู้ไปใช้ในปีการศึกษาใหม่
 2. Paperclip creativity
  ให้ผู้เข้าอบรมร่วมคิดออกแบบการใช้ประโยชน์จากคลิปให้ได้มากที่สุด
 3. Heuristic Thinking
  เป็นทางลัดที่ช่วยให้ผู้คนสามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยย่นระยะเวลาในการตัดสินใจ
 4. Divergent Thinking and Convergent Thinking
  Divergent Thinking คือกระบวนการคิดแบบ “สร้างสรรค์” และ “หาไอเดีย” ซึ่งเมื่อไรก็ตามที่เราใช้วิธีการคิดแบบ Divergent Thinking นั้น เรามักจะพยายามหาความเป็นไปได้ หรือตัวเลือกต่างๆ ให้มากที่สุดต่อปัญหาที่เรากำลังพิจารณาอยู่
  Convergent Thinking นั้นจะเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ตัวเลือกต่างๆ การพิจารณาดูข้อดีข้อเสีย การลำดับความสำคัญต่างๆ เพื่อนำไปสู่การ “ตัดสินใจ” หรือการ “เลือก” วิธีการนั่นเอง
 5. Bloom’s Revised Taxonomy
  Bloom’s Taxonomy Revised เกิดจากการปรับปรุงแนวคิดการแบ่งประเภทการเรียนรู้แบบดั้งเดิม ซึ่งได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ให้พิจารณาเป็น 2 มิติ คือ พิจารณาลักษณะของความรู้ และพิจารณาการเรียนรู้ทางปัญญา 6 ขั้น สิ่งที่แตกต่างระหว่างแนวคิดของ Bloom(1956) กับแนวคิดของ Anderson และ Krathwohl (2001) คือ
  1) การเพิ่มมิติด้านลักษณะความรู้เพื่อช่วยให้การกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
  2) การปรับรูปแบบคำที่ใช้จากคำนามเป็นคำกิริยา
  3) ขั้นที่ 1 เปลี่ยนจากคำว่า “ความรู้” เป็น “การจำ”, ขั้นที่ 5 เปลี่ยนจาก “สังเคราะห์” เป็น “ประเมิน” และ ขั้นที่ 6 เปลี่ยนจาก “ประเมิน” เป็น “สร้างสรรค์”
 6. Unfamiliar problems and Opportunities
  วิทยากรแนะนำให้ผู้เข้าอบรมออกไปหาบริบทใหม่ๆ กับปัญหาใหม่ๆ เพื่อที่จะได้พัฒนา และเพิ่มศักยภาพตัวเองให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต
 7. Practicing Creative Thinking
  รูปภาพที่เห็นทำให้นึกถึงอะไร เช่น แชมเปญหมายถึงการเฉลิมฉลอง นมคือการให้ประโยชน์แก่ตัวเอง กาแฟ หมายถึงการตื่นตัว และสามารถคิดเชื่อมโยงกับการศึกษาได้อย่างไร แล้วจัดทำโปสเตอร์ โดยใช้กระบวนการ divergence thinking ถอดรูปแบบและมองย้อนกลับ
 8. Rainbow Talks
  ผู้เข้าอบรมแต่ละคนจะได้การ์ดคนละสี และทำการจับกลุ่มใหม่กับผู้เข้าร่วมอบรมกลุ่มอื่นที่สีแตกต่างไปจากตัวเอง เพื่อให้ได้รูปแบบของ Rainbow นั้น ผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละคนอธิบายโปสเตอร์กลุ่มของตนเอง ว่ารูปภาพนั้นสามารถสื่อถึงอะไรได้บ้างที่เกี่ยวกับการศึกษา เช่นรูปแก้วนมสามารถสื่อได้ถึงประโยชน์และสุขภาพที่ดี ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับนักศึกษาจะได้ประโยชน์อะไรจากในห้องเรียน
 9. Problem Based Learning
  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ Problem-based Learning : PBL คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยปัญหานั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เรียน อาจเป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจหรือ มีความหมายกับผู้เรียนที่สามารถนำมาสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้โดยปัญหา
  Characteristics of Problem Based Learning
  การเรียนรู้ด้วย PBL มีคุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับการนำมาใช้จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
  1) เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2) เป็นการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
  3) เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด
  4) เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน
  5) เป็นการเรียนรู้เน้นการแสวงหาความรู้
  6) เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการความรู้
 10. Generic Learning Outcomes
  GLO คือกรอบการทำงานสำหรับการวางแผนและประเมินผลการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่
  1) Knowledge and Understanding
  2) Skills
  3) Attitudes and Values
  4) Enjoyment, Inspiration, Creativity
  5) Activity, Behaviour, Progression

Day 2 (6 สิงหาคม 2562)

visual timeline_2-01

สรุปกิจกรรม วันที่ 2  (6 สิงหาคม 2562)
 1. Graduate Attributes
  ให้ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มบอกว่าบัณฑิตที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
 2. Bloom’s Revised Taxonomy
  Bloom’s Taxonomy Revised เกิดจากการปรับปรุงแนวคิดการแบ่งประเภทการเรียนรู้แบบดั้งเดิม ซึ่งได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ให้พิจารณาเป็น 2 มิติ คือ พิจารณาลักษณะของความรู้ และพิจารณาการเรียนรู้ทางปัญญา 6 ขั้น
 3. Anderson revision
  แบ่งความรู้ออกเป็น 4 แบบ ได้แก่
  1.) ความรู้เกี่ยวกับความเป็นจริง (Factual knowledge) หมายถึง ความรู้ในสิ่งที่เป็นจริงอยู่ เช่น ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ และความรู้ในสิ่งเฉพาะต่างๆ
  2.) ความรู้ในเชิงมโนทัศน์ (Conceptual knowledge) หมายถึง ความรู้ที่มีความซับซ้อน มีการจัดหมวดหมู่เป็นกลุ่มของความรู้ และโครงสร้างของความรู้
  3.) ความรู้ในเชิงวิธีการ (Procedural knowledge) หมายถึง ความรู้ว่าสิ่งนั้นๆทำได้อย่างไร ซึ่งรวมถึงความรู้ที่เป็นทักษะ เทคนิค และวิธีการ
  4.) ความรู้เชิงอภิปริชาญ (Metacognitive knowledge) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางปัญญาของผู้เรียนเอง คือ ความรู้ที่ผู้เรียนจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและการแก้ปัญหา ไปจนถึงการประเมิน
 4. Outcome based Approaches
  ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลักในการออกแบบหลักสูตรคือ Aims, Objectives และ Outcomes
  Constructive Alignment
  ซึ่งกำกับโดยองค์ประกอบสำคัญ 3 องค์ประกอบด้วยกันคือ
  1) ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และวัตถุประสงค์(Objective) หรือเฉพาะผลการเรียนรู้
  2) วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Assessment Method)
  3) ศาสตร์การสอน (Pedagogy) และกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activities) หรือ การดำเนินการเรียนการสอน(Teaching/Learning Approaches)
  ซึ่งปัจจัยทั้งสามจะต้องออกแบบให้สอดคล้องไปในแนวเดียวกันอย่างสร้างสรรค์ (Constructive Alignment) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และประเมินได การกำหนดผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นหัวใจหลักของระบบนี้ เนื่องจากการเรียนรู้เป็นนามธรรมและเกิดขึ้นภายในผู้เรียนและวัดได้ยาก ดังนั้นการ เขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติและวัดได้จะทำให้การจัดการเรียนรู้เชิงผลลัพธ์มีคุณภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะในมุมมองของผ้เรียน ผลลัพธ์ การเรียนร้ทำให้ผ้เรียนทราบว่าผ้สอนคาดหวัง
 5. Decoding the Disciplines
  กระบวนการลดช่องว่างที่เป้นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน
  1) Identify a bottleneck to learning
  2) Uncover the mental tasks needed to overcome the bottleneck
  3) Model the tasks
  4) Give students practice and feedback
  5) Motivate and lessen resistance
  6) Assess student mastery
  7) Share what has been learned through the Decoding process
 6. Recalling a difficult learning experience
  ให้ผู้เข้าอบรมคิดย้อนเวลากลับไปในฐานะผู้เรียน และให้ผู้เข้าร่วมทบทวนแนวคิดหรือทฤษฎีและประสบการณ์การเรียนรู้
 7. Threshold concepts
  การทำความเข้าใจหรือตีความอุปสรรคที่ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถเกิดการเรียนรู้
 8. Curriculum Design task
  กิจกรรมการออกแบบหลักสูตรและอธิบายแนวคิด
 9. Assessment Literacy
  ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผล
 10. Assessment & Feedback Life cycle
  รูปแบบการประเมิน ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน
  1) Specifying
  2) Setting
  3) Supporting
  4) Submitting
  5) Marking & Feedback
  6) Recording of Grades
  7) Returning Marking and Feedback
  8) Reflecting
 11. Playful learning: Gamification and Games-based learning
  ผู้เข้าอบรมเล่นเกม 3 เกมได้แก่ Ticket to ride, One night ultimate were wolf, Lost cities และกำหนดให้มีผู้สังเกตการณ์ขณะเล่นเกม ทั้งนี้ ให้ผู้สังเกตการณ์กรอกรายละเอียดเช่น วัตถุประสงค์ของเกมมีความชัดเจนเพียงใด, ผู้เล่นมีส่วนร่วมหรือไม่, ระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับเกม, จะปรับเกมนี้ให้ใช้ในการสอนของคุณได้อย่างไร

Day 3 (7 สิงหาคม 2562)

visual timeline_3-01

สรุปกิจกรรม วันที่ 3  (7 สิงหาคม 2562)
 1. คลิปวิดีทัศน์ Education 4.0
  วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมดูคลิปวิดีทัศน์แล้วให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงการศึกษาที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนเป็นอย่างมากในปัจุบันและต่อไปในอนาคต
 2. Futura University
  ให้ผู้เข้าอบรมมีบทบาทในการออกแบบการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
 3. Past Students VS Current Student
  ให้ผู้เข้าอบรมอธิบายลักษณะนักเรียนในอดีตและนักเรียนในปัจุบันมีความแตกต่างกันอย่างไร ทำให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนตัวเองในอดีตถึงปัจจุบันในวัยเรียน
 4. คลิปวิดีทัศน์ A Vision of Student Today
  วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมดูคลิปวิดีทัศน์แล้วให้ผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนความคิดการในกลุ่ม
 5. คลิปวิดีทัศน์ Visitors and Residents
  กรอบการทำงานเพื่อทำความเข้าใจการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลกับ web based ตามแรงจูงใจและเนื้อหา ทำให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับความท้าทายของรูปแบบการสอนใหม่ๆ ได้ดีขึ้น หลังจากดูวิดีทัศน์เสร็จวิทยากรให้ทำการเลือกโปรแกรมต่างๆที่ผู้เข้าอบรมเคยใช้เช่น Facebook, Instagram, You tube, E-mail, Google, Line, Link In เป็นต้น  ว่าควรอยู่ในหมวดใด เช่น Personal, Professional, Visitor และ Resident
 6. UKPSF and Fellowship webinar with Rajesh Dhimar
  วิทยากรได้เชิญ Mr. Rajesh Dhimar ซึ่งเป็นคนตรวจเอกสารและเป็นผู้ประเมินสมรรถนะจาก UK-PSF มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อคำถามให้กับผู้เข้าอบรม โดยผ่านวิดีทัศน์ออนไลน์

Day 4 (8 สิงหาคม 2562)

visual timeline_4-01

สรุปกิจกรรม วันที่ 4  (8 สิงหาคม 2562)
 1. Change to Practice Presentation
  วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำเสนอภายในกลุ่มเกี่ยวกับการแนะนำนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีการวางแผนที่ดีและมีกลยุทธ์การประเมินที่ชัดเจน
 2. Employability Dialogue Sheet
  วิทยากรให้ Employability Dialogue Sheet แต่ละกลุ่ม และให้ผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อของ Employability พร้อมทั้งตอบคำถาม ใน Employability Dialogue Sheet
 3. Build up application
  วิทยากรแนะนำขั้นตอนวิธีการสมัครการเข้ารับรองสมรรถนะในระดับ Fellow และ ระดับ Senior Fellowรวมทั้งอธิบายขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม และได้บรรยายสรุปในหัวข้อ Module 2 ทั้งนี้วิทยากรมีการอธิบายรูปแบบกิจกรรมของ Module 3
 4. Object base learning
  วิทยากรได้แจ้งของให้ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม และให้ผู้เข้าร่วมคิดว่าจะเอาของนั้นมาสอนนักศึกษาได้อย่างไรบ้าง