overall-01

การอบรม AHE Module 1

Print Friendly

การอบรม Module 1 ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Higher Education Academy เพื่อรองรับสมรรถนะบุคลากรในด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2562

Visual Note Taking

overall-01


>>Day1

day1 ok-01

สรุปกิจกรรม HEA วันที่ 1

Ice breaking –แผนที่& ซุปเปอร์ฮีโร่
สร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลาย กระตุ้นสมาธิ และพื้นที่ปลอดภัย

Activity 1 – Best Teacher
-วิเคราะห์ตัวเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาศักยภาพและความตั้งใจในการเป็นอาจารย์ที่ดี (Engagement)
-เป็นแนวทาง และแรงบันดาลใจที่จะนำไปสู่อาจารย์ในอุดมคติ
-นำเรื่องรูปแบบการเรียนรู้ (Learning style) ไปใช้กับนักศึกษา และออกแบบการสอนให้เหมาะสม

Activity 2 – Academic Timeline
-เห็นจุดพลิกผัน และ Mile stone ในการเรียนรู้ของตนเอง
-นำประสบการณ์ของเพื่อนร่วมอาชีพมาพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง
-เห็น Learning style ของมนุษย์
-นำ Learning style ไปออกแบบการหาข้อมูล สร้างองค์ความรู้ของนักศึกษา
– นำ Learning style ไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

Activity 3 -Jigsaw
-ได้เข้าใจทฤษฏีการเรียนรู้ (Learning Theory)
-ได้รู้จักเครื่องมือประเมิน เช่น แบบประเมินตนเอง หรือพูดคุย
-รู้จักเครื่องมือการเรียนรู้
-วิธีการสอนที่จะกระตุ้นนักศึกษา (Engage)
-การทำ Alignment ระหว่าง ทฤษฏีการเรียนรู้ที่นำมาเป็น outcome การประเมิน และวิธีการสอน
-วิธีการทำ Group learning
-เปลี่ยน Mind set ของนักศึกษาให้เป็น Growth และมีความคิดแบบ Positive


>>Day2

day2 ok-01

สรุปกิจกรรม HEA วันที่ 2

Activity 1 – How do you learn?

-ได้วิเคราะห์ตัวเองในด้านการเรียนรู้
-ค้นหาเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง

Activity 2 – Swan Napkin Folding
-Instructional (ใบคำสั่ง) และประสบการณ์เดิมมีผลต่อการทำงานของผู้เรียน ว่าจะทำได้หรือไม่
-Instructional ประเภท Video จะมีประสิทธิภาพมาก
-การประเมินชิ้นงานต้องประเมินด้าน Quality
-กระบวนการทำงานของผู้เรียนนั้นสำคัญ


Activity 3 – Numeric
-ได้ เทคนิคในการจำ
-เทคนิคในการจำและการเรียนรู้ที่ดี ควรมาจากประสบการณ์เดิมของผู้เรียน

Activity 4 – Jigsaw
-เรียนรู้เรื่อง Constructionism, Behavior และ Motivation
-ในด้าน Behavior นั้นมีทั้งด้านดีและลบ ซึ่งอาจารย์จะต้องสนับสนุนให้เป็นด้านดี

Activity 5 – Worst Practice
-การทำ Constructive Alignment สำคัญมาก
-ได้เห็นวิธีการสอนที่ไม่ดี และนำไปพัฒนาตนเอง


>>Day3

day3 ok-01

สรุปกิจกรรม HEA วันที่ 3

Activity 1 – Nice Biscuit
-ฝึกสร้าง Rubric ซึ่งมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ประเด็นที่จะประเมินและเกณฑ์
-การทำ Rubric ต้องใช้ทฤษฏีการเรียนรู้ด้วย และต้องเขียน LO ให้ชัดเจน

Activity 2 – Building Tower
-การทำงานร่วมกันเป็นทีม ระหว่าง ผู้นำ ผู้ประเมิน และสมาชิกในทีม
-การประเมินจะส่งผลต่อวิธีการสอน และการเรียนรู้
-การให้ Feedback ก็เป็นเรื่องสำคัญ
-การรู้เกณฑ์ประเมินก่อนจะทำให้ความสร้างสรรค์หมดไป
-กิจกรรมนี้ทำให้เห็นเป้าหมายของแต่ละกลุ่มที่ไม่เหมือนกัน

Activity 3 – Matching Card
-เห็นประโยชน์ของการประเมิน และความสำคัญของ Feedback
-ได้เห็นมุมมองต่างๆและ เหตุผลของผู้อื่น
-เวลาในการให้ความเห็นน้อยเกินไป และเป้าหมายกิจกรรมไม่ชัดเจน

Activity 4 – Drawing Home
-การบอกเกณฑ์ประเมินก่อน สำคัญมาก
-การไม่บอกเกณฑ์วัดผลให้ชัดเจนทำให้ไปไม่ถึงเป้าหมายการเรียนรู้
-เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเดียวแตกต่างจาก การสร้างหอคอย ทำให้ไม่หลากหลาย


>>Day4

day4 ok-01

สรุปกิจกรรม HEA วันที่ 4

Micro Teaching
-ฝึกการจัดการสอนให้มีประสิทธิภาพที่สุดตามเวลาที่กำหนด (5นาที)
-การสอนต้องมุ่งเน้นที่ Core Content หรือให้ความสำคัญกับเป้าหมายการเรียนรู้ หรือ LO
-รู้จักวิธีการสอนให้เข้าใจง่าย
-ใช้เทคโนโลยีช่วยให้เกิด Engagement
-ความสำคัญของ Team Teaching 
-รู้จัก Reflection Model แบบต่างๆเช่น Self, Peer และAdvisor
-การจัดการเวลา
-การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นให้ได้
-เทคนิคในการ Feedback แบบ Sandwich และการ Feedback แบบ Positive