active-learning-feature-km

Active Learning – New Learning Pedagogy

Print Friendly

Active Learning

IMG_5262

Flipped classroom เป็นกลยุทธ์การเรียนรู้แบบหนึ่งที่ทำให้สามารถทำกิจกรรม active learning และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ มีมากขึ้น หลักการสำคัญของ flipped classroom คือการเอาเนื้อหาที่เรามักจะสอนแบบ direct instruction หรือการให้ความรู้ทางตรงกับนักศึกษาไปไว้นอกห้องเรียน และการเอากิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยทำเป็นการบ้าน หรืองานที่ทำนอกห้องเรียน เข้ามาอยู่ในห้องเรียนแทน ทำให้สามารถทำ active learning ได้

IMG_5313
ผศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning โดยใช้หลักกการ flip classroom ในวิชา nano-material มีเริ่มจากการให้ resource กับนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอสั้น ๆ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่อาจารย์พูดให้ความรู้ และข้อมูลความรู้ ซึ่งถ้าเป็นส่วนที่สำคัญ หรือค่อนข้างยากก็จะมีการแปลข้อมูลไว้ให้นักศึกษาด้วย จากนั้นจึงนำเข้าสู่กิจกรรมในห้องเรียนซึ่งมีทั้งกิจกรรมการเล่นเกมส์ การระดมสมอง การลงมือปฏิบัติ การแก้ปัญหา รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริม critical thinking และการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาจจะเริ่มจากการนำเสนอแบบง่าย เช่นการเขียนบนกระดาน ไปจนแบบที่ซับซ้อนและมีการเตรียมตัวมากขึ้น เช่น การนำเสนอโดยใช้ PowerPoint และการทำเป็น VDO
ผศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ ได้กล่าวว่าการจัดจัด active learning ได้จะต้องมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ผู้สอนมีความอยากในการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบ active learning และผู้เรียนอยากเรียนรู้ในแบบดังกล่าว รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว
chart-active-01

นอกจากนี้ ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยังได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ดังต่อไปนี้

  • การจัดกรเรียนการสอนแบบ active learning เป็นรูปแบบที่นักศึกษายังไม่คุ้นมากนัก จึงควรต้องอธิบายให้นักศึกษาฟังตั้งแต่ต้นเทอม และถ้าเป็นไปได้อาจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกว่าจะเรียนแบนี้หรือไม่
  • การจัดการเล่นเกมส์ เช่น Kahoot อาจมีการเตรียมรางวัลให้นักศึกษาเพื่อเป็นแรงจูงใจ รวมทั้งการจัด quiz ครั้งแรก ควรจะเริ่มจากก
  • ในบางครั้งนักศึกษาจะบ่นว่าเบื่อ Kahoot ให้ลองเริ่มต้นกับการ quiz ในกระดาษก่อน แล้วนักศึกษาจะเห็นความสนุกของ Kahoot มากขึ้น

 


หน้าหลัก

ถอดบทเรียน กิจกรรม New Learning Platforms